Nyt om politik uge 34

I denne uge er der nyt fra Kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen holdt møde torsdag den 23. august. På dagsordenen var blandt andet en høring om store solcelleanlæg, kunstgræsbaner i Præstø og Stege, en ny bro over Tubæk Å og en ny udgave af kommunes natur- og Miljøpolitik.

Store solcelleanlæg

Kommunalbestyrelsen besluttede, at tiden er inde til at igangsætte en samlet planlægning for store solcelleanlæg, så klimamålene for 2020 kan nås.

Planlægning for solcelleanlæg indgår i Vordingborg Kommunes formulerede klimaindsats, hvor målsætningen jf. ”Strategisk Energiplan 2016” er planlægning for 67.000 MWh årlig produktion fra solceller inden 2020.

Etableringen af solcelleanlæg vil være et væsentligt bidrag til Vordingborg Kommunes overordnede mål om en CO2-reduktion på 20% i 2020 for kommunen som geografisk område, og målsætning om 100% lokalt produceret vedvarende energi i 2035.

I ”Strategisk Energiplan 2016” erstattede solcellerne den hidtidige formulerede indsats i forhold til vindmøller, da solceller blev fundet mere forenelige med hensyntagen til naboer, natur og landskab.

For at sikre en sammenhængende planlægning for solcelleanlæg igangsættes nu en samlet udpegning af områder til solceller gennem et kommuneplantillæg, hvilket kan erstatte den hidtidige praksis med godkendelse fra projekt til projekt.

Som en start på denne proces indkaldes forslag og idéer til planlægningen. Der er udsendt et idéoplæg, som indeholder følgende hovedspørgsmål:

• Hvor skal de større solcelleanlæg placeres?

• Hvilke hensyn skal der tages ved udpegning af arealer til større solcelleanlæg?

Selve høringen kan ses på www.vordingborg.dk/høring

Indkaldelsen af idéer og forslag løber frem til 28. september 2018.

Kunstgræsbaner til Præstø og Stege

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 23. august 2018 at bevilge de resterende midler til kunstgræsbaner i Præstø og Stege.

I det sidste år har fodboldklubberne i både Præstø og Stege arbejdet for at få skaffet de sidste midler til anlæg af kunstgræsbaner.

Kommunalbestyrelsen har tidligere afsat 4 mio. kr. til banerne, og klubberne har derefter gjort et stort arbejde for på alle mulige måder at skaffe resten af midlerne. I Præstø har de ved salg af andele af banen til interesserede borgere og virksomheder indsamlet ca. 300.000 kr. og i Stege har de indsamlet i alt 250.000 kr. Men der har været langt op til at skaffe de sidste ca. 4,4 mio. kr. som skal findes inden arbejdet kan påbegyndes.

Den 1. oktober gøres der status på indsamling lokalt og fra fondsansøgninger. Det beløb der på det tidspunkt mangler for at realisere kunstgræsbanerne har kommunalbestyrelsen besluttet at bevilge fra kommunens kassebeholdning.

Dermed står det fast, at aktive fodboldspillere i alle aldre meget snart kan se frem til at spille på grønne baner hele året.

Græstæppet på Vordingborg Stadion har fået nyt liv

Kommunalbestyrelse besluttede at overføre midler til en gennemgribende renovering af græstæppet på Vordingborg Stadion.

En henvendelse fra V.I.F og en efterfølgende besigtigelse af græstæppet på Vordingborg Stadion satte gang i arbejdet med at sikre en fin og anvendelig bane som er klar til den kommende sæson.

Først på sommeren var stadionbanen på Vordingborg stadion helt ubrugelig til at træne og spille kampe på.

Afdelingen for Trafik Park og Havne var allerede i efteråret 2017 begyndt på at renovere stadion, men på grund af det særdeles våde efterår blev arbejdet udskudt til foråret 2018. Her satte tørkeperioden imidlertid endnu en stopper for arbejdet – så derfor var banen lige før sommerferien i en temmelig dårlig forfatning.

Efter en fælles besigtigelse på selve banen samt indhentning af rådgivning fra ekstern konsulent blev det aftalt at arbejdet skulle igangsættes, herunder at der skulle etableres vanding på banen. Formålet var at der skulle kunne spilles kamp på banen medio august.

Prisen for arbejdet, inklusiv vanding er på 750.000 kr.

Ny bro over Tubæk Å

Kommunalbestyrelsen har frigivet midlerne til udskiftning af broen over Tubæk Å, ved Per Thyges torv i Præstø.

Broen udskiftes til en præfabrikeret træbro, der er miljøvenlig i bæredygtige materialer og som vil fremstå i harmoni med den omgivende natur.

Desuden giver den valgte løsning en kort montagetid og dermed kun et kort tidsrum hvor broen er lukket.

Det forventes at udskiftningen kan gøres inden for halvanden uge. Arbejde forventes at blive udført i løbet af efteråret 2018.

Fritagelse af velgørende offentlige arrangementer for byggesagsgebyr

Efter ønske fra en del frivillige organisationer har kommunalbestyrelsen besluttet at fritage velgørende offentlige arrangementer for byggesagsgebyr.

Fritagelsen sker for alle velgørende arrangementer der har fået momsfritagelse af SKAT.

Samtidigt med beslutningen om fritagelse af velgørende arrangementer blev det også besluttet, at kommunen generelt kan opkræve gebyr for både afslag og annullering af byggetilladelser.

Ny udgave af kommunens Natur- og Miljøpolitik

Kommunalbestyrelsen har vedtaget en ny udgave af kommunens Natur- og Miljøpolitik.

FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling spiller en større og større rolle som en ramme for natur og miljøarbejdet i landets kommuner.

I den nye udgave af politikken har kommunalbestyrelsen derfor valgt at opdele visioner og mål efter de syv verdensmål, der er relevante for natur- og miljøindsatsen.

Du kan læse mere om FN’s verdensmål på www.verdensmaalene.dk

Efter en bred høring af interessenterne er der desuden sket en revision af mål og initiativer bl.a. efter indspil fra Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Skovforening. Der er også sket en opstramning af ambitionerne i forhold til kommunens anvendelse af pesticider, samt rensning af spildevand fra husstande i det åbne land. Endvidere er kommunens energimål på klimaområdet taget med.

Se alle dagsordener og referater her.