Nyt om politik uge 35

Der er nyt fra Kommunalbestyrelsen og referat fra udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Kommunalbestyrelsen holdt møde torsdag den 31. august. På dagsordenen var blandt andet det videre arbejde med at projektudvikle Antonihøjen, nye tiltag i Algade og på Slotstorvet, etableringsstøtte til KunsthalGLAS, områdefornyelse i Damme Askeby og implementering af ny lovgivning om mobning.

 

 

Projektudvikling af Antonihøjen i Præstø

Kommunalbestyrelsen igangsætter nu arbejdet med at udbyde arealerne omkring Antonihøjen.

Lokalplanen for Antonihøjen forventes behandlet på kommunalbestyrelsens møderække i oktober eller november og administrationen kan nu også gå i gang med at forberede udbud og en ”grøn” byggemodning af arealet.

En af de første ting der skal arbejdes med, er forberedelse af det store grønne friareal – selve højen, til fælles brug for Præstøs borgere, samt forberedelse af de tiltag, der skal sikre at regnvandet kan nedsives i området.

Området planlægges udbygget i tre etaper, hvor kommunen vil udbyde storparceller til byggemodning og byggeri af investor.

For at sikre det ønskede kvalitetsbyggeri, arbejdes der med, at udbud af storparcellerne sker med krav om skitseprojekt, der opfylder kommunens ønsker til arkitektonisk kvalitet og at parcellen sælges til den med det bedste projekt (eventuelt afvejet med den bedste pris).

Vilkår for handelen skal nu beskrives i udbudsmateriale. Administrationen vil udarbejde de konkrete udbudsbetingelser til behandling i Kommunalbestyrelsens møderække i oktober eller november (til behandling sammen med den endelige vedtagelse af lokalplanen).

 

Områdefornyelse i Damme Askeby

Kommunalbestyrelsen har nu igangsat arbejdet med at udfærdige program for områdefornyelse i Damme Askeby.

Første skridt er borgermøde på Fanefjordsskolen i Damme den 14. september 2017, fra kl. 19.00 til 21.30.

Baggrunden for arbejdet er dels tilsagn fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om reservation af midler til områdefornyelsen, dels at Fonden Fanefjord Sparekasse ønsker at bruge midler til forskønnelse af bymidten i Damme Askeby.

Som et centralt mål for områdefornyelsen er skabelsen af et attraktivt mødested centralt i landsbyen og som også er synligt for gennemrejsende og at understøtte den lokale udviklingsplan og det lokale arbejde for aktivt at skaffe flere tilflyttere til byen og medvirke til livs - og bykvalitet, fællesskab og ejerskab for de nuværende beboere. Samtidig skal indsatsen kunne demonstrere og udvikle muligheder for klimasikring, herunder muligheden for genbrug af regnvand.

Indsatsen sker i et samarbejde mellem kommunen, Fonden Fanefjord Sparekasse, Møns Bygningsbevaringsfond, Lokalrådet for Vest-møn og Borgerforeningen i Damme Askeby

Programmet for opgaven skal indsendes til godkendelse i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter senest den 1. april 2017.

 

 

To millioner i støtte til KunsthalGLAS

Kommunalbestyrelse bevilgede to millioner kroner i etableringsstøtte til KunsthalGLAS.

Dermed er vejen banet for, at der kan arbejdes videre med at søge fondsstøtte til at indrette de gamle støberihaller i Adelgade i Præstø til et spændende kulturelt tilbud.

Omdrejningspunktet i KunsthalGLAS skal være glaskunst udført af glaskunstner Per Hebsgaard, hvis værksted i Præstø er et nationalt og internationalt kraftcenter inden for kunstglas.

Per Hebsgaard har allerede doneret en række af hans værker til KunsthalGLAS, og har deponeret yderligere 90 værker.

Ud over at blive et internationalt udstillingssted for Hebsgaards værker og et fyrtårn for Præstø, skal Støberihallerne være et kulturrum, som skal omfatte mange forskellige kulturelle aktiviteter; så som koncerter, foredrag, teaterforestillinger for børn og voksne m.v.

Vordingborg Kommune har tidligere foræret de gamle støberihaller til projektet. De har en værdi af 2,1 millioner kroner.

 

Trafik i Algade, møbler på Slotstorvet og Masterplan for Bymidten

Kommunalbestyrelsen har vedtaget at igangsætte en række tiltag i Algade og på Slotstorvet der kombinerer byliv, nye byrum og sikker færdsel i bymidten så snart finansiering er fundet.

Derudover opfordres det kommende Byforum Vordingborg til at igangsætte et arbejde med en samlet masterplan for Bymidten, der forholder sig til udvikling af detailhandlen, trafikken og bylivet.

Initiativerne i Algade og på Slotstorvet er vedtaget efter en større brugeranalyse af, hvad, borgerne ønsker, der skal ske med trafikken i Algade. Analysen viste at byen stadig har mange forskellige holdninger til, hvordan trafikken bør afvikles i Algade. Fælles fodslag var der derimod i ønsket om en synlig og markant ændring i Algade og generelt mere byliv i gaden og på Slotstorvet, samtidig med at bilernes hastighed i Algades vestlige del skønnedes alt for høj. Derfor arbejdes der nu med flere markante tiltag i bymidten:

  • Etablering af byrum der fremmer byliv, og sænker hastigheden i form af ”lommer” med forskellige aktivitetstemaer langs Algades nordside med beplantning og opholdsmuligheder som skitseret i Områdefornyelsen De Røde Løberes Idékatalog 3.

  • I sammenhæng med de ny byrum mellem Boulevarden og Badstuegade arbejdes der med store flader af gaden efter princippet Shared Space.

  • P-mulighederne bag Algade synliggøres i Algades byrum igennem behandling af smøger og gennemgange så de viser vej og samtidig fremtræder indbydende til færdsel fra bil til handelsgade.

  • På Slotstorvet arbejdes med mobile opholdsmøbler som kan placeres, så de danner mindre rum på det store torv: 10 trækuber, der kan danne en række forskellige formationer. Initiativernes igangsættelse afhænger dog af om det er muligt at prioritere dem og om der findes de fornødne midler i de kommende budgetforhandlinger.

Læs mere om liv i bymidten på www.deroedeloebere.dk

 

Ny lovgivning om mobning

Pr. 1. august er der trådt en række ændringer i kraft i undervisningsmiljøloven og i folkeskoleloven. Lovændringerne har til hensigt at forebygge og tage hånd om børn der bliver mobbet, ved bl.a. at skabe bedre rammer for håndtering af mobbeklagesager.

Kommunalbestyrelsen behandlede på mødet den 31. august kommunens procedure for forvaltning af de nye tiltag.

Lovændringerne kommer som følge af, at Børns Vilkår, Børnerådet, Red Barnet og undervisningsministeriet i 2016 udarbejdede en samlet plan for at forebygge og forhindre mobning og indebærer i korte træk, at der er:

• Skærpede krav til antimobbestrategier på skolerne.

• Klageadgang til kommunalbestyrelsen i mobbeklagesager.

• En national klageinstans under Dansk Center for Undervisningsmiljø, som varetager håndtering af de klagesager, hvor klager og skole ikke har kunnet komme til enighed.

Med lovændringerne skal kommunalbestyrelsen som udgangspunkt tage stilling til sager, hvor en elev eller dennes forældremyndighedsindehavere er utilfredse med skolens behandling af en given mobbeklagesag. Hvis kommunalbestyrelsen ikke giver klager fuldt medhold, skal sagen sendes videre til den nationale klageinstans, som derefter vil behandle sagen.

Reglerne for intern delegation i kommunerne giver Kommunalbestyrelsen mulighed for at uddelere klagevurderinger til forvaltningen, herunder til skoleledere.

I Vordingborg Kommune har både Børne- Unge- og Familieudvalget og Kommunalbestyrelsen behandlet sagen og politikerne har besluttet følgende procedure for håndtering af mobbeklagesager:

• Kommunalbestyrelsen bemyndiger skolelederne til at håndtere den første henvendelse fra forældremyndighedsindehaverne vedrørende klagesager, og skolechefen bemyndiges til, i de tilfælde, hvor der ikke opnås enighed, at sende sagen videre til den nationale klageinstans.

• Oversigt over klager der omhandler mobning kvartalsvist forelægges Børne-, Unge- og Familieudvalget og at der ligeledes orienteres om mobbeklager, hvor der ikke gives medhold og som dermed sendes videre til den nationale klageinstans, umiddelbart efter sagen er behandlet færdig i kommunen.

• I Vordingborg Kommune har skolerne selv udarbejdet egne antimobbestrategier. Administrationen har orienteret skoleledelser og skolebestyrelser om lovændringerne og den deraf ændrede praksis i Vordingborg Kommune. I samarbejde med skolernes bestyrelser går der nu et arbejde i gang med at kvalitetssikre skolernes antimobbestrategier og at de er i overensstemmelse med lovændringerne.

Se hele referatet fra Kommunalbestyrelsens møde

Se referat fra Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Se alle dagsordener og referater