Nyt om politik uge 38

I denne uge er der nyt fra Kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen holdt møde torsdag den 20. september. På dagsordenen var blandt andet en revidering af Vision 2030, lokalplan for Antonihøjen og planlægning i forbindelse med et nyt stort biogasanlæg ved Køng Mose.

 

Budget 2019

Torsdag den 13. september indgik en samlet kommunalbestyrelse budgetforlig.Kommunalbestyrelsen besluttede derfor at lade budgetforslaget overgå til 2. behandling, som sker torsdag den 11. oktober.

Se den indgåede budgetaftale og bilag Vision 2030:

Se budgetaftale

Bilag 1

Bilag 2

 

 

Storbyens sunde og smukke forhave

Kommunalbestyrelsen godkendte en revideret version af vision 2030. Den ”nye” version er tro mod den ”gamle”, der blev udklækket i 2014 efter en stor og involverende proces.

I den nye udgave holder kommunalbestyrelsen fast i, at Vordingborg Kommune er storbyens sunde og smukke forhave. Den kernesætning ledsages af fem kernebudskaber:

  • Et attraktivt og grønt sted at bo
  • Sunde og aktive borgere
  • Udvikling, vækst og et stærkt erhvervsliv
  • Uddannelse og arbejde til alle
  • Sammenhæng og fællesskab i hele kommunen

Med den nye udgave er der blandt andet sat en ny og tyk streg under, at kommunalbestyrelsen ønsker en grøn kommune samtidig med, at man holder fast i ønsket om et stærkt erhvervsliv.

 

 

Endelig lokalplan for Antonibakken

Kommunalbestyrelsen har vedtaget Lokalplan B 16.15.01 og Kommuneplantillæg nr. 31 for Antonihøjen. Lokalplanprocessen startede tilbage i 2016 og planforslaget har været i høring af to omgange.

Lokalplanen giver mulighed for udbygning af området efter de principper der lå i vinderprojektet fra arkitektkonkurrencen i 2016. Området udbygges således med en snoet vej fra Ny Esbjergvej til Rødeledvej, og selve Antonibakken og området mod Rødeledvej friholdes for bebyggelse. Området kan udbygges med en kombination af rækkehusbebyggelse og villaer – hvor den endelige fordeling afgøres af efterspørgslen i forbindelse med udbud af storparceller i området.

På baggrund af de vedtagne planer følger en udbudsproces og byggemodning af området, hvor selve opførelse af ny bebyggelse forventes at kunne finde sted fra midten af 2019. Eneste ændring til det indstillede forslag blev, at det blev besluttet endegyldigt, at det hedder Antonibakken og ikke Antonihøjen, som har været navnet i høringsoplægget.

De endelige planer kan ses på www.vordingborg.dk/høring under "planer."

 

Nyt stort biogasanlæg ved Køng Mose

Kommunalbestyrelsen har igangsat planlægningen for et stort biogasanlæg ved Køng Mose. Baggrunden for igangsættelse er en afsøgning fra NFG Nature Energy Biogas A/S, som ønsker at etablere et biogasanlæg baseret på rester fra levnedsmiddelindustrien, husdyrgødning og andre biomasser fra lokalområdet.

Placeringen af anlægget tager udgangspunkt i kommunens udpegning af områder til biogasanlæg, hvor der i 2013 blev udpeget et område vest for Køng Mose til formålet. Kommuneplanens udpegning er begrundet i god adgang til biomasse, da der i området er relativt mange husdyr, god infrastruktur pga. placeringen ud til Næstvedvej, ingen konflikter med natur- og landskabsudpegninger og god mulighed for at opnå en fornuftig afstand til nabobeboelse, hvilket er defineret som en afstand på over 300 meter.

Gasproduktionen fra det ansøgte anlæg vil blive opgraderet til naturgasnettet, hvor den forventede produktion vil være på ca. 15 mio. m³ bio-naturgas. Gasproduktionen svarer til det samlede forbrug af naturgas i Vordingborg Kommune til boligopvarmning og procesvarme i industrien. Anlægget vil således bidrage væsentligt til Vordingborg Kommunes CO2-målsætninger for 2020 og kommunens ambitioner om at være selvforsynende med vedvarende energi på længere sigt.

Første skridt i planlægningen er fastlæggelse af indholdet af en miljørapport, hvorfor der indkaldes idéer og forslag til planlægningen frem til d. 12. oktober 2018 – se mere på www.vordingborg.dk/høring under Planer.

 

Ny lejekontrakt med Stege Værft

Kommunalbestyrelsen besluttede, at kommunen ikke kan betale for en ny motor til ophalerspillet på ”Stege Værft”.

Kommunen har gennem mange år udlejet havnearealet ”Stege Værft” til en VVS-virksomhed, som har genudlejet dele af det til smede- og værftsvirksomhed. Ifølge lejekontrakten har lejer ansvaret for at vedligeholde det lejede areal og hvad der er på og hører til det lejede areal.

En defekt motor i et ophalerspil anses for at være en del af vedligeholdelse af beddingen, som ifølge lejeaftalen påhviler lejer. Betaler kommunen for at udskifte motoren kan der være tale om økonomisk tilskud til Stege Værft, hvilket vil være i strid med kommunalfuldmagtsreglerne.

Kommunalbestyrelsen besluttede samtidig at udarbejde en ny lejekontrakt for havnearealet ”Stege Værft”. Den nye kontrakt vil blive indgået med den nuværende lejer og vil følge hovedlinjerne i den gamle kontrakt, som allerede er udløbet.