Nyt om politik uge 4

I denne uge er der referat fra kommunalbestyrelsen og et fagudvalg samt dagsordener fra syv fagudvalg.

Kommunalbestyrelsen afholdt møde torsdag den 25. januar. På dagsordenen var blandt andet fordeling af medlemmer i råd, nævn og bestyrelser, vedligeholdelse af broer og tunneler, mulighed for delvis fortovsparkering og energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger.

 

Medlemmer i råd, nævn og bestyrelser

Kommunalbestyrelsen satte på sit møde torsdag den 25. januar navne på hvem der skal træde ind i 57 forskellige nævn, råd og bestyrelser.

Se hvem der indtræder hvor i referatet fra kommunalbestyrelsesmødet.

 

Istandsættelse og vedligeholdelse af broer og tunneler

Kommunalbestyrelsen godkendte en anlægsbevilling og frigav et rådighedsbeløb på 3 millioner kroner, så den flerårige igangværende istandsættelse og vedligeholdelse af broer og tunneler i kommunen kan fortsætte i år.

I 2016 blev der foretaget et såkaldt generaleftersyn af alle broer og tunneler i kommunen, og det viste, at der er en del broer der stadig trænger til reparation eller udskiftning.

På den baggrund er der udarbejdet en prioriteringsplan for årene 2018 – 2021.

I år er det blandt andet arbejder ved Møllebækken syd for Langebæk, Vasebækken på Jungshovedvej, Tinghøjbroen i Sværdborg og Tubæk Å i Præstø som skal udføres. Derudover skal der udføres arbejder ved Keldby på Østmøn og ved Sprove på Vestmøn.

Istandsættelse og vedligeholdelsen af broer og tunneler fortsætter i 2019, 20 og 21, hvor der i hvert af årene er afsat 2 millioner kroner til opgaven.

 

Parkeringsbekendtgørelse ændres ikke

Kommunalbestyrelsen har besluttet at fastholde de almindelige bestemmelser om parkering på fortove i byerne.

Dermed bliver kommunens lokale parkeringsbekendtgørelse, som kan dispensere fra færdselsloven, ikke ændret. Det betyder, at det som udgangspunkt fortsat ikke vil være lovligt at parkere helt eller delvist på fortovene i byerne.

Kommunalbestyrelsen har dog samtidigt besluttet, at administrationen må anvende de skilte som tillader delvis parkering på fortovene.

Skiltene skal anvendes på de veje, hvor det vurderes forsvarligt eller nødvendigt at lade bilerne parkere med det ene hjulsæt på fortovet.

Det er vurderet, at denne metode er bedre end en ændring af parkeringsbekendtgørelse. Først og fremmest fordi, at trafikanterne tydeligt kan se på skiltene, at hvor de må parkere delvist på fortovet.

 

Anlægsbevilling til energibesparende foranstaltninger 2018

Kommunalbestyrelsen har besluttet at frigive en anlægsbevilling, på 7,5 mio. kr., til energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i 2018.

Der fokuseres, udover anviste projekter i nyligt gennemført energimærkning af de kommunale bygninger, på etablering af vedvarende energi, efterisolering, belysningsprojekter, energioptimering af klimaskærm og afskaffelse af olie- og gasfyrede anlæg i det omfang det er muligt. Olie- og gasfyrede anlæg søges erstattet af bl.a. varmepumpeanlæg. Endvidere investeres i bl.a. nye pumper og energistyringssystemer.

De enkelte tiltag har en tilbagebetalingstid på mellem 2 og 15 år, og for at få synergi i investeringerne, er der medtaget logiske sammenhængende tiltag, som kan have en tilbagebetalingstid på over 15 år. Overordnet set forventes en besparelse på ca. 0,66 mio. kr. i 2018 mod en investering på kr. 7,5 mio. kr., hvilket giver en gennemsnitlig tilbagebetalingstid på ca. 12,5 år.  

De gennemførte tiltag forventes endvidere at udløse en årlig tilbagevendende CO2 besparelse på ca. 536 ton. For at få fuld synergi i projekterne samtænkes energibesparende foranstaltninger, så vidt muligt, med bygningsvedligeholdelsespuljer og aktuelle planlagte ombygninger/renoveringer i de kommunale bygninger.

Se hele referatet fra kommunalbestyrelsesmødet den 25. januar 2018. 

 

Der er desuden nyt fra:

Udvalget for Turisme, Udvikling og Erhverv

Udvalget for Social og Psykiatri

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Børn, Unge og Familie

Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse

Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid

Udvalget for Plan og Teknik

Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre