Nyt om politik uge 41

Der er nyt fra kommunalbestyrelsens møde den 13. oktober.

Budgettet for 2017-20 er godkendt

Budgetaftalen mellem Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti blev på torsdagens møde i Kommunalbestyrelsen godkendt som budgettet for de kommende år.

Budgettet for 2017 indeholder en væsentlig styrkelse af kassebeholdningen samt et nettoafdrag af kommunens gæld. Det er fornuftige finansielle resultater samtidig med at det vedtagne budget indeholder store investeringer i eksempelvis Vandhuset på Panteren samt administrationsbyggeri på Valdemarstorvet.

Et kommunalt budget i balance har krævet at der igen i år indgår en række reduktionsforslag i budgettet. Der er større eller mindre reduktioner på alle områder. De fremgår af budgetmaterialet, som kan findes på kommunens hjemmeside hvor aftaletekst, oversigter og beskrivelser ligeledes findes.

Et af de reduktionsforslag der har været mest debat om er reduktionen i budgettet til ansattes befordringsgodtgørelse ved kørsel i egen bil. I det vedtagne budget er besparelsen på 2 mio. kr. fastholdt og så er administrationen blevet bedt om at udarbejde en præcis beskrivelse af hvad der skal være opfyldt for at den ansatte kan få en kørselsbemyndigelse, som betyder høj takst. Det skal indeholde objektive kriterier for hyppighed, distance og formål.

Et af de nye tiltag som rækker positivt ud i fremtiden er beslutningen om at udvikle og byggemodne Antonihøjen i Præstø. Hvis der her kan opstå et nyt byområde i overensstemmelse med den plan der vandt arkitektkonkurrencen tidligere på året, så kan det blive en fantastisk spændende udvikling i og omkring Præstø.

Ny Kultur-, Idræts- og Fritidspolitik

Kommunalbestyrelsen har vedtaget en ny Kultur-, Idræts- og Fritidspolitik. Politikken erstatter de tidligere politikker på området dvs. Idrætspolitikken, Kultur- og Fritidspolitikken samt Folkeoplysningspolitikken og er en del af kommunalbestyrelsens beslutning om reduktion af Vordingborg Kommunes mange politikker.

Da den nye politik skal dække et meget bredt felt og samtidig være kort, vil de detaljerede krav til en folkeoplysningspolitik blive formulereret i en guide ved siden af denne politik. Dette arbejde går i gang i første kvartal 2017 og her vil Folkeoplysningsrådet blive inddraget.

Kultur-, Idræts- og Fritidspolitikken har været i høring i Folkeoplysningsrådet, Idrætsrådet, Billedkunstrådet, Det Frivillige Samråd, Lokalrådene, Handicaprådet samt de større kulturinstitutioner. Høringssvarene har generelt være positive og primært handlet om formuleringer og ønsker til konkretiseringer samt handlet om politikkens navn, der oprindeligt var Kultur- og Idrætspolitik.

Kultur-, Idræts- og Fritidspolitikken indeholder syv forskellige mål, der alle har til formål at sikre, at Vordingborg Kommune er kendt for et rigt og unikt kultur-, idræts- og fritidsliv og har en stærk profil som event- og festivalkommune.

For at sikre, at politikken bliver til virkelighed starter arbejdet med at konkretisere de mange tilbud og aktiviteter, der skal sættes i gang. Dette handleplanarbejde kommer til at foregå med foreninger og kulturaktører, der udbyder de mange tilbud, der i sidste ende skal være med til at sikre et rigt og unikt kultur-,Idræts- og fritidsliv i Vordingborg Kommune.

Lokalplanforslag for hotelbyggeri i høring

Kommunalbestyrelsen har vedtaget kommuneplantillæg og lokalplanforslag for hotel på Sydhavnen.

Lokalplanforslaget er udarbejdet med henblik på opførelse af hotel kombineret med boliger, kontorer, café og konferencefaciliteter. Der planlægges for opførelse af ny bygning i samme højde som den eksisterende silo.

Det kommende byggeri har fået navnet Siloetten, og har sit ophav i Vordingborgs dna – tilknytning til vandet, tårn der spejder mod omverdenen, industri - projektet laver en afspejling og fortolkning af netop dette.

Byggeriet vil blive på 17 etager og markerer sig med en elegant blanding af højdespring, lige og runde bevægelser.

Lokalplanen omfatter området med det eksisterende bibliotek, den gamle cementsilo og en ubebygget grund mellem siloen og de eksisterende boligblokke på havnefronten.

Lokalplanen og kommuneplantillægget bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside den 26. oktober, og er i høring frem til den 21. december 2016.

Forslag til Natura 2000-handleplaner 2016-2021 sendes i høring

Kommunalbestyrelse besluttede at sende syv forslag til Natura 2000-handleplaner for perioden 2016-2021 i 8 ugers offentlig høring i perioden 14. oktober til 9. december 2016.

Forslagene kan ses på Vordingborg Kommunes hjemmeside

Natura 2000-handleplanerne 2016-2021 har fokus på:

• Sikring af naturpleje

• Færdiggørelse og sikring af indsats fra 1.planperiode 2010-2015

• At skabe sammenhæng i naturen

• At sikre levesteder for ynglefugle og bekæmpelse af invasive arter

Handleplanerne indeholder:

• Redegørelse for indsatsen i Natura 2000-områderne 2010-2015

• Beskrivelse af behov for indsatser

• Indsatser fordelt på aktører

• Prioritering af den forventede indsats

• Forventede initiativer og plan for interessentinddragelse

Høringssvarene som kommunen modtager, vil indgå i materialet til kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse af Natura 2000-handleplanerne i 2017.

Høringssvar skal fremsendes skriftligt til e-mail: natur@vordingborg.dk eller caho@vordingborg.dk og være kommunen i hænde senest den 9. december 2016 kl. 13.00.

Spørgsmål til handleplanerne kan rettes til Carsten Horup Bille, e-mail: caho@vordingborg.dk, telefon: 55 36 24 91.

Se hele dagsordenenen/referatet fra kommunalbestyrelsesmødet den 13. oktober 2016