Nyt om politik uge 41

I denne uge er der referater fra kommunalbestyrelsen og to udvalg.

Kommunalbestyrelsen holdt møde torsdag den 11. oktober. På dagsordenen var blandt andet vedtagelse af budget, kapitalforvaltning, forlængelse af affaldsplanen, udbedring af Stege Voldanlæg og revision af politikker.

Budget for 2019 vedtaget

En enig Kommunalbestyrelse vedtog torsdag den 11. oktober budgettet for 2019.

Det er kommunens samlede indtægter og udgifter på omkring 3 mia. kr. som nu er fordelt for det kommende år.

Den politiske budgetaftale blev indgået 13. september.

Se budgetaftale.

Udover budgettet blev kommuneskat, grundskyldspromille med videre godkendt. Her er alting uændret i forhold til 2018.

Endelig blev en række kommunale takster godkendt, således at man allerede nu ved hvad fx en daginstitutionsplads, en biblioteksbøde, en havneplads, en skorstensfejning osv. koster i 2019.

Aftale om kapitalforvaltning af 150 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen besluttede, at lade en kapitalforvalter investere 150 mio. kr. af kommunekassens penge, for at få et bedre afkast end i dag.

Der er i øjeblikket negative renter på at have kassebeholdningen på bankkontoen, afkastet på obligationer er omkring 0 eller lidt negativt. Derfor er det aktuelt at forsøge at få et højere afkast af de midler, som til stadighed ligger i kommunekassen.

Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning er i øjeblikket lige under 200 mio. kr. Ved at lade en professionel kapitalforvalter investere 150 mio. kr. forventes et positivt afkast gennemsnitligt over fire år.

I den investeringsstrategi som skal følges, er der både taget højde for, at der ønskes en relativ lav risiko i investeringen, og for at der er en række etiske hensyn, der skal tages. Både med hensyn til hvad kommunen investerer i og med hensyn til kapitalforvalterens generelle adfærd.

Affaldsplan forlænges

Kommunalbestyrelsen besluttede at forlænge Vordingborg Kommunes nugældende affaldsplan frem til 2020.

Den nugældende affaldsplan og dens handleplan er gældende fra 2014 og til udgangen af 2018, og det var da også hensigten, at udarbejde en ny affaldsplan gældende fra 2019. Men Miljøstyrelsen har endnu ikke fået vedtaget en ny national affaldsplan, som kan danne grundlag for kommunernes lokale affaldsplaner.

På den baggrund har styrelsen nu meldt ud, at kommuner med affaldsplaner, der udløber inden 2020, har mulighed for at forlænge disse og dermed afvente den nationale affaldsplan. Alternativet er at udarbejde en ny affaldsplan, som så skal tilpasses, når den nationale plan foreligger.

Det nationale mål om 50 % genanvendelse af pap, papir, glas, metal, plast, træ og organisk affald fra husholdningerne i 2022 vil gælde til den næste nationale affaldsplan er klar. Kommunerne behøver derfor ikke at udarbejde nye affaldsplaner før 2020.

Vordingborg Kommunes gældende affaldsplan sigter mod at nå de genanvendelsesmål for 2022, som var indeholdt i Regeringens Ressourcestrategi og Ressourceplan. Med indførsel af den nye affaldsordning er kommunen allerede godt på vej mod at indfri de mål. Ikke mindst fordi at kommunens affaldsplan allerede indebærer separat husstandsindsamling af madaffald – et krav, der nu først obligatorisk i hele EU fra 2023.

Ved at forlænge den gældende affaldsplan til 2020, kan kommunen – i samarbejde med de øvrige ejerkommuner og AffaldPlus - opnå den fordel, at få erfaringer med de nye ordninger, inden der skal tages stilling til den næste affaldsplan.På den baggrund besluttede kommunalbestyrelsen, at den gældende affaldsplan for Vordingborg Kommune forlænges til 2020. 

Ni reviderede politikker

Kommunalbestyrelsen har godkendt reviderede versioner af ni af kommunens 12 politikker.

Det drejer sig om politik for:

• Bosætning • Uddannelse

• Natur og miljø

• Integration

• Erhverv og arbejdsmarked

• Sundhed

• Pleje, omsorg og værdighed

• Kultur, fritid og idræt

• Økonomi

De tre resterende politikker er undervejs. Politik for børn og unge er i øjeblikket i høring, og revideret version forventes godkendt i december. Politik for frivillighed og borgerinddragelse afventer arbejdet i det igangsatte §17 stk. 4-udvalg.

De reviderede politikker kan inden længe findes på kommunens hjemmeside: www.vordingborg.dk/politik/vision-og-politikker/politikker

Udbedring af Stege Voldanlæg

Kommunalbestyrelsen har godkendt investeringsplanen for 2018-2021 hvor der afsættes kr. 250.000 til at igangsætte et analysearbejde vedrørende udbedring af Stege Voldanlæg.

Udvalget for Plan og Teknik har netop frigivet samme beløb til at udarbejde en Helhedsplan for Stege Voldanlæg.

Stege Voldanlæg er et af de vigtigste historiske anlæg i Vordingborg Kommune. Af den grund er det yderst vigtigt, at der udarbejdes nogle grundige historiske, kulturelle og anlægstekniske analyser, hvor der bl.a. sker en faglig vurdering af tilstanden af det eksisterende anlæg.

Analyserne vil give et fagligt grundlag at arbejde videre med i den videre proces omhandlende en renovering af Stege Voldanlæg. Borgerinvolvering og fundraising er yderligere skridt i processen hen imod en renovering.

Intentionen er umiddelbart, at anlægget skal renoveres og fornyes i stor respekt for det historiske anlæg. Det kan i bedste fald være tilendebragt i 2021 eller 2022.

Se referater for:

Kommunalbestyrelsen

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati

Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre

Se alle dagsordener og referater her.