Nyt om politik uge 47

Der er nyt fra Kommunalbestyrelsen og et udvalg.

Kommunalbestyrelsen holdt møde torsdag den 24. november. På dagsordenen var blandt andet opførelsen af et nyt borgercenter, ungdomsbyråd, støtte til detailhandlen samt områdefornyelsen i Mern.

Opførelsen af et nyt borgercenter på Valdemarstorvet i Vordingborg igangsættes

Efter at have forhandlet prisen ned med 6,3 millioner kroner godkendte kommunalbestyrelsen på mødet torsdag den 24. november, at igangsætte opførelsen af et nyt borgercenter på Valdemarstorvet i Vordingborg. Byggeriet skal rumme Arbejdsmarkedskontoret og Borgerservice og give medarbejderne bedre arbejdsforhold end i de nuværende lejede lokaler på Marienbergvej. Derudover skal borgercenteret også være med til at fortsætte den gode udvikling af Vordingborg midtby til gavn for både borgere og erhvervsdrivende.

Den første udbudsrunde blandt de prækvalificerede fagentreprenører gav et resultat, som lå 14 millioner kroner over den forventede samlede anlægssum på 52 millioner. Derfor har der været gennemført nye forhandlinger med fagentreprenørerne om anderledes og billigere løsninger på en række af entrepriserne.

Efter kommunalbestyrelsens beslutning indledes der nu kontraktforhandlinger med de enkelte fagentreprenører for at indgå aftaler om, hvornår byggeriet kan sættes i gang. Det forventes, at byggeriet står indflytningsklart i sommeren 2018, hvilket er lidt senere end oprindeligt forudsat.

De mere end syv millioner kroner, som byggeriet bliver dyrere end først budgetteret, finansieres af puljen til bygningsvedligeholdelse i 2018. Desuden afsættes der fra samme pulje en million kroner til brug for merhusleje på Marienbergvej og uforudsete udgifter.

 

Fortsat understøttelse af detailhandlen

Kommunalbestyrelsen besluttede at videreføre den understøttelse af detailhandlen, som de sidste tre år er sket gennem en ansat City-manager. Dog bliver det i de næste tre år i regi af Vordingborg Erhverv, hvor det de første tre år har været i regi af henholdsvis Vordingborg Kommune og projekt De Røde Løbere.

Gennem de sidste godt tre år er understøttelse af detailhandlen i Vordingborg Kommune sket gennem Citymanager-funktionen. Resultaterne af den hidtidige indsats har blandt andet været ny julebelysning i byerne, oprettelse af en grejbank, detailhandelsseminar, inspirationsture, markedsføringsmateriale, oprettelse af fordelskort og tiltrækning af nye butikker, seneste den snarlige åbning af Normal-kæden i Vordingborg by.

De tre handelsstandsforeninger har alle udtrykt stor tilfredshed med det arbejde, der er udrettet i projektet.

Med kommunalbestyrelsens beslutning videreføres City-manager funktionen nu i de næste tre år med det formål, at anlægge et overordnet strategisk perspektiv for udviklingen af detailhandelen i alle kommunens tre købstæder. Funktionen placeres i de tre år hos Vordingborg Erhverv, som får et årligt tilskud på 650.000 kroner til videreførelse af arbejdet.

 

Ungdomsråd

Kommunalbestyrelsen har besluttet at etablere et Ungdomsråd, som skal kunne give sparring i politiske sager, der vedrører unge og som skal sikre, at unge bliver hørt på lige fod med andre formelle råd.

Ungdomsrådet vil tage afsæt i de områder, som de unge selv ønsker at arbejde med, og afløser det ungeråd, som blev etableret i 2014 og skal, som også ungerådet var det, integreres i Vordingborg Ungdomsskole, men med den forskel, at der knyttes medarbejderressourcer til rådet.

Der vil blive valg på de fem distriktsskoler, Kompetencecenter Kalvehave og Vordingborg Ungdomsskole og 10. klasse, privat- og friskoler i Vordingborg Kommune vil også blive opfordret til at indgå i rådet.

Så vidt muligt vælges medlemmer til Ungdomsrådet blandt skoleelever i 8. klasse på distriktsskoler og privat- og friskoler. Eleverne kan blive siddende i rådet til de fylder 18 år, hvilket skal være med til at sikre, at der også vil være repræsentanter, der går på Vordingborg Kommunes ungdomsuddannelser.

Der afsættes en samlet ramme på 50.000 kr. årligt til Ungdomsrådet, der skal dække både drift og mulige aktiviteter. Beløbet dækkes dels af de 25.000 kr. som allerede årligt er afsat til ungerådet og dels af 25.000 kr. fra skolernes fællesområde.

Ungdomsrådet etableres 2017 og i første omgang på forsøgsbasis frem til foråret 2018.

 

Miljøforbedringer af busdriften i ny Movia trafikplan

Movia skal i henhold til trafikselskabsloven mindst hvert fjerde år udarbejde en trafikplan. Trafikplanen har været i høring i kommunalbestyrelsen, som har tilsluttet sig planens anbefalinger.

Forslagene i trafikplanen beskriver de vigtigste konkrete tiltag frem imod år 2020 og de vigtigste mål frem imod år 2030. Planens hovedvægt ligger på virkningerne af de store jernbaneinvesteringer, som slår igennem i de kommende år, og som især vil få betydning for busdriften i Københavnsområdet.

Planens anbefalinger vil påvirke Vordingborg Kommune ved, at buslinjerne i højere grad end nu, skal vurderes ud fra, om kommunernes udgifter til busdriften udnyttes bedst muligt. Dette kan måles ved antal passagerer pr. bustime og kommunens udgift pr. påstiger.

Planen vil gøre busdriften i hele Movia fossilfri i år 2030. Dette forventes for en kommune af Vordingborgs størrelse at svare til ca. 1,1 mio. kr. i merudgift i forhold til et ”0-scenarie”, hvor miljøforbedringen alene drives af krav fra lovgivning og den tekniske udvikling. Merudgiften foreslås gennemført i en dialog med de enkelte kommuner.

Øvrige mål om miljøforbedringer er at udledning af NOX / partikler skal reduceres frem imod 2030 med 97% / 85% ift. 2008, og at støjen (indvendig / udvendig) skal reduceres med 15% / 25% ift. 2008. Der forslås endvidere en fortsat forbedring af busstoppesteder med en fælles standard og med fælles indkøb af udstyr til busstoppesteder.

Efter den politiske høring i alle kommuner på Sjælland, Lolland-Falster og Møn Planen skal planen godkendes af Movias bestyrelse.

Se pixi-udgave af trafikplan

Områdefornyelse i Mern 2016-2018. ”Mern byen med det grønne hjerte”

Kommunalbestyrelsen har godkendt programmet for Mern områdefornyelse. Programmet beskriver retningslinjerne for den fysiske indsats i områdefornyelsen og er udarbejdet via et lokalt etableret projektkontor i tæt samarbejde med Mern Lokalråd og lokale borgere. Projektkontoret har gennem et år været kommunalt bemandet og åbent for alle hver torsdag fra kl. 13-17.

Hovedformålet med projektkontoret har været at få en borgerdrevet ide- og udviklingsplatform for hele områdefornyelsen og dermed sikre et lokalt ejerskab til områdefornyelsen og selve indsatsen.

Områdefornyelsen sætter fokus på en omdannelse af Mern bymidte til et mere attraktivt, trygt og grønt område for borgere og besøgende, herunder et bytorv med mulighed for hvile, leg og fællesaktiviteter. Trafikken ønskes dæmpet ved en hævning af vejarealet og en mere naturlig regulering af færdsel omkring den lokale købmand. I krydset omkring kirken og åen ønskes en offentlig pauseplads og en synliggørelse af adgangen til naturen, således at både lokale men også besøgende bliver opmærksomme på sundhedsstien og det bagved liggende grønne område med stier, sø og bålhytte.

Områdefornyelsen igangsættes ved godkendelse af Områdefornyelsesprogrammet i Udlændinge, Integration og Boligministeriet i begyndelsen af 2017. Herefter forventes det, at den konkrete anlægsindsats sættes i gang efteråret 2017 og afsluttes vinteren 2018. 


Kommunalbestyrelsen

Socialudvalget

 

Se alle dagsordener og referater.