Nyt om politik uge 5

I denne uge er der referat fra kommunalbestyrelsen og dagsordener fra otte udvalg.

Kommunalbestyrelsen holdt møde onsdag den 30. januar. På dagsordenen var blandt andet en facilitetsanalyse samt grundlag for renovering og nyanlæg, godkendelse af politik for børn og unge og deltagelse i naturprojektet på Knudshoved Odde.

Undersøgelse af frivillighed, fritidsvaner og faciliteter 

Vordingborg kommune vil i samarbejde med Syddansk Universitet i de kommende måneder udsende spørgeskemaer til 8000 borgere over 16 år samt alle skoleelever fra 4.-9 klasse. I undersøgelsen for voksne vil der blive spurgt ind til deres frivillige arrangement, kultur-, idræts- og fritidsvaner, samt deres oplevelser af faciliteterne i Vordingborg Kommune. I undersøgelsen målrettet til børn vil der være fokus på kultur-, idræts-og fritidsaktiviteter, og kun de ældste elever vil blive spurgt om deres oplevelser af kommunens faciliteter.

Derudover vil alle foreninger modtage et spørgeskema om frivilligt arbejde, faciliteter, aktiviteter og formål samt deres samarbejde med Vordingborg Kommune.

Alt sammen skal resultere i et datasæt, der giver et billede af voksnes deltagelse i frivilligt arbejde, foreningsliv samt børn og voksnes kultur-, idræts- og fritidsaktiviteter, samt borgenes behov og tilfredshed med idræts- og fritidsfaciliteter i Vordingborg Kommune. Sidst men ikke mindst skal undersøgelsen give et billede af foreningernes udvikling og samarbejde med Vordingborg Kommune.

Undersøgelsen skal dels levere viden til de anbefalinger om nærdemokrati, borgerinddragelse og frivillighed som §17 stk. 4 udvalget skal udarbejde til kommunalbestyrelsen, og så skal resultaterne understøtte en helhedsplan for renovering og udvikling af fritids- og idrætsfaciliteter i kommunen. Denne handleplan understøttes ligeledes af en vurdering af udvalgte faciliteter, der vil blive gennemgået af fagfolk der skal vurdere hvilke udbedringer, der vil understøtte den gode oplevelse i forbindelse med udøvelse af idræt og fritidsaktiviteter, således at Vordingborg Kommune kan få endnu flere aktive borgere, og optimere rammerne til et rigt og alsidigt kultur-, idræts- og fritidsliv   

 

Revideret Politik for Børn og Unge godkendt

Kommunalbestyrelsen har på møde den 30. januar godkendt revideret oplæg til Politik for Børn og Unge. Udvalget for Børn, Unge og Familie har formuleret en ny vision i politikken, som tager afsæt i livskvalitet og i at børn skal føle dig betydningsfulde i sig selv og i fællesskabet.

Derudover består ændringerne i forhold til den forrige version af Politik for Børn og Unge, primært i at effektmålene er blevet færre og bredere og målsætningerne er tilpasset sprogligt.

Politikken har været i høring blandt relevante parter, herunder bestyrelser og MED-udvalg i dagtilbud og skoler, fagforbund, integrationsråd og Handicapråd.

Administrationen (Afdeling for Sundhed, Børn og Familie og Afdeling for Dagtilbud og Skoler) er i gang med at udarbejde en fælles strategi for hele børne-, unge- og familieområdet. Strategien understøtter Politik for Børn og Unge, og skal bidrage til at effektuere målsætninger i politikken.

 

Godkendelse af deltagelse i stort naturprojekt på Knudshoved Odde

Vordingborg Kommune deltager i et stort naturprojekt på Knudshoved Odde. Projektet er udarbejdet i tæt samarbejde med Rosenfeldt Gods samt en række andre danske og udenlandske partnere.

Vordingborg Kommune har søgt EU’s store LIFE-pulje om tilsagn til projektet ”EU LIFE Clima-Bombina”. Hvis projektet godkendes vil det blive det største naturprojekt i Vordingborg Kommune og det vil skabe en masse ny natur og sikre endnu bedre naturoplevelser for kommunens borgere og besøgende.

I alt omlægges 184 hektar til natur mellem Knudsskov og Draget på jord tilhørende Rosenfeldt Gods. Der etableres 25 vandhuller og skabes blomsterrige overdrev og  levesteder for klokkefrø, markfirben og en række andre padde- og fugle-arter. Der vil blive etableret publikumstiltag som parkeringsplads med formidling og bord/bænkesæt , vandrestier og et fugleskjul.

Projektet er 100 % finansieret af EU og Miljøstyrelsen.Vordingborg Kommune bidrager med et mindre økonomisk beløb, men vil fungere som projektleder på projektet. Hvis ansøgningen godkendes i EU senest i juni måned 2019 vil projektet løbe fra 2019-2023.

Fakta om Knudshoved Odde:

Knudshoved Odde rummer en rig og særpræget natur og er beskyttet gennem udpegning som Natura 2000-område. Området huser 17 ud af Danmarks 19 padde- og krybdyrarter og er dermed landets vigtigste område i forhold til bevarelse af Danmarks padder og krybdyr. Især den rødlistede klokkefrø har haft store ynglebestande tidligere. Markante tilbagegange i paddebestandene igennem 1980’erne gav anledning til starten på et langvarigt samarbejde mellem  lodsejeren, godsejer Peter Tillisch, og det daværende Storstrøms Amt samt den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening. 

 

Se referater for:

Kommunalbestyrelsen

Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse

Udvalget for Børn, Unge og Familie

Udvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid
Udvalget for Plan og Teknik

Udvalget for Social og Psykiatri

Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre

Udvalget for Turisme, Udvikling og Erhverv

 

Se alle dagsordener og referater her.