Nyt om politik uge 51

Der er nyt fra Kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen holdt møde onsdag den 21. december. På dagsordenen var blandt andet lokalplanforslag og kommuneplantillæg for udvidelse af Vordingborg Havn på Masnedø, en ny psykiatri- og handicappolitik, et bytorv i Damme samt nye affaldsordninger.

Høring på vej om havneudvidelse på Masnedø

Kommunalbestyrelsen har nu vedtaget lokalplanforslag og forslag til tillæg til kommuneplanen, som begge skal muliggøre udvidelse af erhvervshavnen på Masnedø.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 24 og forslag til lokalplan nr. H17.01.03 lægger op til en havneudvidelse af erhvervshavnen på Masnedø med et opfyldt areal på cirka 45 ha. Udvidelsen vil ske mod nordvest.

Vordingborg Havn oplever i disse år en øget interesse fra forskellige erhvervsvirksomheder for at lokalisere sig på erhvervshavnen. Der er desuden forespørgsler fra de eksisterende kunder om at kunne udvide på havnen.

Havneudvidelsen vil realisere Vordingborg Kommunes mål om, at Vordingborg Havn skal udbygges til en regional havn. Herved vil havnen styrkes som havn for transport af gods over kaj.

Planforslagene er udarbejdet, så det bliver muligt at virksomheden Biofuels Vordingborg A/S kan etablere sig. Etableringen af denne, og lignende større virksomheder, forudsætter dog også en særskilt tilladelse i form af en VVM-tilladelse, hvor virksomhederne vil blive konkret vurderet. VVM står for Vurdering af Virkning på Miljøet.

Kommuneplantillægget udvider det geografiske areal, der i kommuneplanen er udlagt til havneerhverv. De konkrete anvendelsesmuligheder gøres desuden bredere og byggehøjden øges. Lokalplanen fastlægger nærmere hvordan arealerne må anvendes.

Planforslagene er fra den 6. januar 2017 i offentlig høring i 8 uger, hvor alle berørte parter er velkomne til at komme med høringssvar. Planerne kan ses på kommunens hjemmeside www.hoering.vordingborg.dk fra den 6. januar 2017.

Der vil blive holdt offentligt møde i løbet af høringsperioden.

Havneudvidelsen forudsætter også en VVM-redegørelse, som også kommer i høring i starten af det nye år.

 

Ny Psykiatri- og Handicappolitik

Kommunalbestyrelsen har vedtaget den nye Psykiatri- og Handicappolitik, som erstatter den tidligere politik på området og er en del af kommunalbestyrelsen beslutning om reduktion af Vordingborg Kommunes politikker. Kommunalbestyrelsen ønsker 12 nye sammenhængende politikker med samme form.

Visionen i den nye politik er at, Vordingborg Kommune vil være kendt for at støtte det enkelte menneske i at leve sit eget liv med fokus på identitet og selvstændighed. Derved har man har mulighed for at deltage i alle dele af samfundet og bidrage med værdifulde ressourcer til fællesskabet.

Psykiatri- og Handicappolitikken har inden godkendelsen i kommunalbestyrelsen været i høring hos relevante parter. Høringssvarene indeholdt alle tre en kritik af forslaget og havde derfor forslag til ændringer i den nye politik. Der er blevet taget stilling til kritikpunkterne samt forslag til ændringer og disse er delvist indarbejdet i den nye politik.

 

Nye affaldsordninger fra 2018

Kommunalbestyrelsen har besluttet at indføre nye affaldsordninger. Alle husstande i Vordingborg Kommune skal derfor fra 1. oktober 2018 have nye affaldsbeholdere med to rum.

Vordingborg Kommune skal indsamle langt mere affald til genanvendelse og mindre til forbrænding. For at øge mulighederne for genanvendelse skal alle husstande derfor sortere deres affald i fire affaldstyper: bioaffald (madaffald), restaffald, papir/pap og plast/metal/glas. Det er resultatet af kommunens affaldsplan 2014-2018 og den statslige ressourcestrategi, der fastlægger et mål om minimum 50 % genanvendelse af udvalgte affaldstyper.

 

Sidste etape af oprydning på Panterområdet i Vordingborg går nu i gang

Byggeriet af Vandhuset på Panterområdet er nu i fuld gang, og planlægningen af udearealer og parkeringsområder er i støbeskeen.

Midt i området står tilbage en 3000 kvadratmeter nedslidt, tom fabriksbygning, som efter de seneste undersøgelser ikke er realistisk at renovere. Denne bygning besluttede Kommunalbestyrelsen at rive ned.

Med beslutningen om en nedrivning af den tomme bygning samtidig med bygningen af Vandhuset bliver det muligt at bruge dele af de nedrevne byggematerialer til etablering af den store pyramide som efter planen skal anlægges bag Vandhuset.

Samtidig besluttede kommunalbestyrelsen, at der bliver anlagt ekstra toiletter i forbindelse med sammenbygningen mellem det nye Vandhus og den store hal, hvor der både nu og fremover vil blive afholdt store arrangementer inden for idræt, kultur, erhverv og uddannelse.

 

Bytorv i Damme Askeby - Ansøgning om områdefornyelse

Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet den 21. december, at der skal ansøges om midler til områdefornyelse i Damme Askeby. I det nye år vil Vordingborg kommune derfor ansøge Ministeriet for Udlændinge, Integration og Byfornyelse om midler til et nyt bytorv i Damme Askeby.

Baggrunden er et ønske fra Fonden Fanefjord Sparekasse om at medvirke til en finansiering af et nyt bytorv udfor det tidligere mejeri og til en forskønnelse af vejforløbet mellem Fanefjordsgade 94 – 100.

Fonden har udarbejdet et projektforslag og med henblik på ændring af vejbelægning og indretning af torv, busholdeplads mv. Byrumsprojektet skal kobles sammen med andre planer og medvirke til et samlet løft af bysamfundet.

Det tidligere mejeri ejes af Møns Bygningsfond, der ønsker at skaffe midler til istandsættelse af ejendommen til kulturhus/foreningshus/andelshus og evt. markedsføringsplatform for lokale fødevareproducenter. Plejecenteret har planer om motionsstier og legeplads, og en af de nationale vandreruter er ligesom Camønoen skiltet gennem Damme-Askeby og Fanefjordsgade. Byen er dermed et vigtigt mål for cykelturister og andre der ønsker at udforske Møn.

I byen finder man også Kunsthal 44, Danmarks Smykkemuseum og en privat borger er i færd med en større bed & breakfast indretning.

Se hele dagsordenen/referatet fra kommunalbestyrelsesmødet den 21. december 2016

Se dagsordener/referater fra alle udvalg