Nyt om politik uge 51

I denne uge er der nyt referat fra Kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen holdt møde torsdag den 20. december. På dagsordenen var blandt andet en lokalplan for en dagligvarebutik i Køng, godkendelse af boligbyggeri på Antonibakken i Præstø, planforslag for et biogasanlæg ved Køng Mose og planlægning for store solcelleanlæg.

Lokalplan for dagligvarebutik i Køng Kommunalbestyrelsen vedtog et forslag til lokalplan for en ny dagligvarebutik i Køng. Hensigten er at muliggøre en dagligvarebutik på vestsiden af Næstvedvej ved Bygaden/Bankevejen.

Dagligvarebutikken får vejadgang fra Bankevejen, og lokalplanen vil fastlægge bygningens placering, ydre fremtræden og hvordan arealerne omkring butikken skal anlægges.

Sideløbende med lokalplanforslaget er også vedtaget forslag til tillæg til kommuneplanen, som mere overordnet ændrer på arealets anvendelse og lokalområdets bystruktur, som har betydning for hvor der søges placeret lokale servicefunktioner som for eksempel butikker.

Begge planforslag kommer i høring i starten af januar 2019. I høringsperioden vil forslagene kunne ses på kommunens hjemmeside og der er mulighed for at komme med høringssvar.

Nye familieboliger i Præstø

Kommunalbestyrelsen godkendte Skema A, som er første skridt for et byggeri af 34 familieboliger i Præstø, hvor Vordingborg Boligselskab planlægger at opføre nye attraktive familieboliger på den naturskønne Antonibakke indenfor de kommende to år.

Byggeriet bliver startskuddet til udviklingen af et nyt boligområde. De arkæologiske undersøgelser på området er afsluttet, og det kan nu udvikle sig og give plads til boliger til både tilflyttere og nuværende borgere i Præstø.

Lejlighederne vil være i tre forskellige størrelser: 73 m2, 87 m2 og 96 m2, og der vil blive anlagt p-pladser til beboerne. Byggeriet er planlagt til at blive sat i gang i august 2019, og boligerne vil stå klar til indflytning sommer/efterår 2020.

Det forventes, at prisen for det samlede byggeri bliver omkring 61 mio. kr., hvoraf Vordingborg Kommune bidrager med 10 procent som kommunal grundkapital.

Ønsker man at blive skrevet op til de nye boliger, er man velkommen til at kontakte Vordingborg Boligselskab.

Planforslag for biogasanlæg ved Køng Mose

Med henblik på at fremme vedvarende energi besluttede kommunalbestyrelsen at udsende et planforslag (lokalplan og kommuneplantillæg) for et større biogasanlæg vest for Køng Mose.

Planforslaget er udarbejdet med henblik på, at Nature Energy A/S kan etablere et biogasanlæg til håndtering af op til 300.000 ton biomasse om året.

Biomassen vil komme fra restprodukter i industrien, husdyrgødning og afgrøder (græs o.lign.). Anlægget vil producere bio-naturgas, som vil skulle afsættes gennem det traditionelle naturgasnet.

Produktionen vil kunne dække alt naturgasforbrug i Vordingborg Kommune, og kan således bidrage væsentligt til den grønne omstilling. Der vil være tale om en CO2-reduktion på ca. 50.000 ton pr. år, hvilket svarer til CO2-udlendingen fra ca. 3.500 husstande.

Planforslagene er i høring i perioden d. 21. december 2018 til 15. februar 2019, og der afholdes borgermøde i Svend Gønge Hallen d. 29. januar 2019. Planforslagene med tilhørende miljørapport kan ses på www.vordingborg.dk/hoering under planer.

Kvalitetsstandarder for sundheds- og ældreområdet

Kommunalbestyrelsen har fastlagt serviceniveauet for 2019 og har vedtaget syv kvalitetsstandarder indenfor sundheds- og ældreområdet. Det drejer sig om områderne:

• Personlig pleje og praktisk hjælp

• Hjælpemidler

• Ydelser efter sundhedsloven

• Genoptræning for voksne uden forudgående sygehusindlæggelse

• Genoptræning for børn

• Alkoholmisbrugsbehandling

• Stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandarderne fastlægger rettigheder og pligter og beskriver rammerne for den hjælp og behandling, man som borger kan bevilges og er berettiget til at få.

Kvalitetsstandarderne er lavet på baggrund af gældende lovgivning og beskriver den kvalitet, Vordingborg Kommune opretholder indenfor det afsatte budget.

Kvalitetsstandarderne har været i høring hos Seniorrådet og Handicaprådet. Rådenes bemærkninger gav ikke anledning til ændringer men medtages i den fortsatte faglige og politiske drøftelse af områderne. Der er også opmærksomhed på, at der skal justeres i kvalitetsstandarder, såfremt der ændres i lovgivning eller vejledning til lovgivning.

Planlægning for store solcelleanlæg

I forbindelse med indkaldelse af ønsker til større solcelleanlæg har kommunen modtaget 17 ønsker om solceller på 750 ha landbrugsjord. Ansøgningerne er nu gennemgået, og 9 områder er fundet velegnede til opstilling af solcelleanlæg ud fra hensyn til natur, landskab og nabobeboelser.

Kommunalbestyrelsen besluttede, at der arbejdes videre med planlægning for de 9 områder med mulighed for ca. 325 til 375 ha solceller.

Solcelleanlæg i dette omfang ligger langt over den hidtidige målsætning for solcellers andel af den grønne omstilling, hvorfor indsatsen samtidig opprioriteres med henblik på at gøre Vordingborg Kommune selvforsynende med vedvarende energi til el og opvarmning i 2035.

På baggrund af beslutningen vil der i foråret 2019 blive udsendt et forslag til kommuneplantillæg for de 9 områder til store solcelleanlæg i 8 ugers offentlig høring.

Se alle dagsordener og referater her.