Nyt om politik uge 8

Siden fredag den 17. februar er der nyt fra: Kommunalbestyrelsen

Kommunalbestyrelsen afholdt møde torsdag den 23. februar. På dagsordenen var blandt andet en regulering af byggemuligheder i dele af Præstø Midtby, en lokalplan for et hotelbyggeri på Vordingborg Sydhavn samt mulighed for ekstra støtte til lokalrådene i 2017.

Lokalplan for hotelbyggeri vedtaget

Kommunalbestyrelsen har vedtaget kommuneplantillæg og lokalplan for hotel på Sydhavnen. Lokalplanen muliggør opførelse af hotel kombineret med boliger, kontorer, café og konferencefaciliteter.

Der planlægges for opførelse af en ny bygning i samme højde som den eksisterende silo.

Det kommende byggeri har fået navnet Siloetten, og har sit ophav i Vordingborgs dna – tilknytningen til vandet, tårnet der spejder mod omverdenen, industrien - projektet laver en afspejling og fortolkning af netop dette.

Byggeriet vil blive på 17 etager og markerer sig med en elegant blanding af højdespring, lige og runde bevægelser.

Lokalplanen omfatter området med det eksisterende bibliotek, den gamle cementsilo og en ubebygget grund mellem siloen og de eksisterende boligblokke på havnefronten.

 

Økonomisk hjælpende hånd til lokalrådene

Lokalrådene har efterlyst mulighed for at søge støtte til mindre tiltag, der på den korte bane kan fremme den lokale sammenhængskraft og de gode liv i lokalområdet.

Derfor har Kommunalbestyrelsen nu besluttet, at det er muligt for lokalrådene, at søge støtte til små og mindre investeringer, indkøb mv. i forbindelse med lokale, konkrete tiltag, som lokalrådet mener kan understøtte sammenhængskraft og bosætning i lokalområdet.

Der kan i 2017 ansøges om op til 25.000 kr. i støtte pr. lokalråd. Støtten gives uafhængigt af det driftstilskud, der tildeles hvert lokalråd pr. år, og støtten bevilges uden om LUP-puljen, som derfor bevarer sin størrelse i 2017.

Det nye tiltag finansieres af midler, som tidligere var sat af til lokalrådene, da de stammer fra den projektpulje (LUP-puljen), som ikke blev brugt i 2016.

Tanken bag det nye initiativ er et ønske om at støtte aktiviteter i lokalområderne på en så enkel og ubureaukratisk måde, som muligt.

Kravene til de lokale tiltag er, at de skal drives af de frivillige ildsjæle, og at lokalrådet anbefaler initiativet ud fra, hvorledes det understøtter sammenhængskraft og/eller bosætning i lokalområdet.

Den særlige støtte er som udgangspunkt 1-årig, og i begyndelsen af 2018 skal effekt og forbrug af den særlige støttepulje evalueres. Derfor vil der være krav til lokalrådene om, at de evaluerer effekten af de indsatser, der gennemføres.

Lokalrådene aflægger regnskab for støtten i forbindelse med deres generalforsamlinger i stil med deres driftsregnskab. Alle aktiviteter skal være gennemført inden udgangen af 2017. Herefter evaluerer lokalrådene aktiviteterne som anført i ansøgningsskemaet. Evalueringsarbejdet skal være gennemført inden udgangen af februar 2018, således at administrationen kan gennemføre en samlet evaluering af indsatserne i første kvartal af 2018.

 

Regulering af byggemulighederne i dele af Præstø Bymidte

I november 2014 blev der vedtaget en lokalplan for hele Præstø Bymidte. Med lokalplanen blev byggemulighederne, dels fastsat ud fra de eksisterende bebyggelsesprocenter i lokalplanens delområder, dels ud fra ønsker til de fremtidige byggemuligheder, som er rammesættende for byrummet.

Lokalplanen gav en række utilsigtede forhøjelser af grundværdien for en række ejendomme, hvor der ikke var overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser og ønsker til udviklingen.

På den baggrund har kommunalbestyrelsen besluttet, at der udsendes et planforslag med regulering af bebyggelsesprocenterne for enkelte dele af Præstø bymidte.

Der er konkret tale om nedjustering af bebyggelsesprocenterne for 47 ejendomme og opjustering for 2 ejendomme.

Der forventes udsendt et forslag til lokalplan i uge 9, hvor ejere inden for de pågældende dele af Præstø Bymidte orienteres direkte.

Der er nyt fra Kommunalbestyrelsen.

Se hele dagsordenen

Se alle dagsordener og referater.