Nyt om politik uge 8

I denne uge er der nyt referat fra kommunalbestyrelsen og dagsorden fra et udvalg.

Kommunalbestyrelsen afholdt møde torsdag den 22. februar. På dagsordenen var blandt andet et stop for brug af sprøjtemidler, havnerenoveringer, nye og bedre offentlige toiletter samt brug af jetski på Bårsesøerne.

 

Stop for brug af sprøjtemidler til bekæmpelse af ukrudt

Kommunalbestyrelsen besluttede at stoppe brugen af sprøjtemiddel til bekæmpelse af ukrudt.

Siden 2016 har Vordingborg Kommune benyttet sprøjtemidlet Roundup til bekæmpelse af ukrudt på udvalgte kommunale fortove og stier. Brugen blev indført på baggrund af en flertalsbeslutning i den daværende kommunalbestyrelse. Indtil 2016 var bekæmpelsen af ukrudt på de kommunale fortove og stier hovedsageligt sket ved gasbrænding. Gasbrænding kræver mange behandlinger og virker kun på den synlige del af ukrudtet. De mange behandlinger med gas, som er nødvendige for at holde ukrudtet nede, udleder relativt store mængder CO2.

Vordingborg kommune er med i en borgmesterpagt, som er en europæisk bevægelse der frivilligt forpligter lokale og regionale myndigheder til at arbejde for øget energieffektivitet og brug af vedvarende energikilder i deres områder. Borgmesterpagtens underskrivere har forpligtet sig til at opfylde og gå længere end EU’s mål om at reducere CO2-emissionen med 20 % inden 2020.

For at reducere udledningen af CO2 er det nu besluttet, at der investeres op til 2 mio. kr. i en relativt ny teknologi, hvor man bekæmper ukrudtet med varmt vand.

Metoden, hvor man anvender varmt vand, virker bedre end gasbrænding, der skal færre behandlinger til og man kan anvende opsamlet regnvand.

Det endelige stop for brugen af sprøjtemiddel effektueres, så snart det nye udstyr er indkøbt. På grund af prisen for udstyret, skal indkøbet i EU-udbud, hvorfor forventningen er, at den nye bekæmpelsesmetode tidligst kan tages i brug i løbet af sommeren. Indtil da, vil der fortsat blive brugt sprøjtemiddel til bekæmpelsen, for at ukrudtstrykket fortsat kan holdes nede, og de seneste års effektive ukrudtsbekæmpelse ikke spildes.

Der vil dog også fremover blive benyttet sprøjtemiddel i begrænset omfang til bekæmpelse af kæmpebjørneklo.

 

Havnerenoveringer i 2018

Arbejde med at renovere og istandsætte havnene i Vordingborg Kommune fortsætter i 2018, til glæde for mange lokale og turister.

Kommunalbestyrelsen ønsker forsat af kunne yde en god og høj service til fastliggere og gæstesejlere i alle Vordingborg Kommunes havne.

Administrationen har udarbejdet en 10 års investeringsplan for renovering af alle havnene, så de er indbydende og sikre for de mange besøgende og der kan holdes et højt niveau på samtlige havne. Kommunalbestyrelsen har forsat fokus på området, og har i den godkendte anlægs- og investeringsplan for 2018-2021 afsat rådighedsbeløb på ca. 3 mio. kr. pr. år til formålet.

I 2018 skal pengene bruges på:

  • renovering af færgelejet i Bogø Havn – arbejdet starter i 2018 og færdiggøres i 2019
  • bådebro i Kalvehave Havn skal udskiftes
  • udskiftning af hammer i Stegehavn ved Fiskerstrædet
  • renovering og udskiftning af vindskærm og stenkastning på Klintholm Havn, samt renovering af en hammer og p-plads. Desuden er det nødvendigt at foretage udskiftning af varmtvandsbeholderne.

Der afsættes ogå penge til renovering af restaurationsbygningen på Hårbølle Have, så det forsat er muligt at drive café eller lignende til gavn og glæde for hele lokalområdet.

 

 

Trafiksikkerhedsarbejdet fortsætter

Kommunalbestyrelsen frigav 1,25 mio.kr. til trafiksikkerhedsarbejdet i 2018.

Foruden de personlige omkostninger for de tilskadekomne og pårørende i form af nedsat livskvalitet, førlighed eller sorg, er der også store økonomiske omkostninger forbundet med trafikuheld. Dermed er der flere gode grunde til at være med til at indfri de målsætninger som Færdselssikkerhedskommissionen har sat for nedbringelse af dræbte og tilskadekomne i trafikken i Danmark.

De frigivne midler skal bl.a. anvendes til at forny kommunens trafiksikkerhedsplan som udløb i 2016. Det betyder, at der skal udarbejdes en ny uheldsanalyse som skal redegøre for, hvilke indsatsområder der skal prioriteres for at nå målet. Herunder vil der også blive udpeget de lokaliteter, hvor der sker flest uheld.

Der vil også blive anvendt midler i 2018 til deltagelse i de nationale kampagner, som politiet og Rådet for Sikker Trafik står for, trafiktællinger til kortlægning af hastighederne på vejene og realisering af mindre trafiksikkerhedsprojekter som f.eks. etablering af fartdæmpere og krydsningsheller.

 

 

Nye og bedre offentlige toiletter

Kommunalbestyrelsen besluttede at frigive de afsatte midler til etablering af nye toiletter og renovering af eksisterende faciliteter.

De nye toiletter skal være med til at opfylde målsætningen om, at Vordingborg Kommune kan tilbyde offentlige toiletfaciliteter, som i antal, placering og standard svarer til brugernes forventninger. Renoveringen af eksisterende faciliteter skal være med til at opfylde målsætningen om rene og velholdte offentlige toiletter, som er trygge at benytte.

Det første nye toilet forventes at blive etableret i nærheden af Slotstorvet i Vordingborg, som erstatning for de nedlagte toiletter på Slotstorvet og under den gamle museumsbygning.

Renoveringen af de eksisterende offentlige toiletter er allerede i gang. Henover årsskiftet har toiletterne ved de fire rastepladser gennemgået en gennemgribende renovering.

De nye toiletter etableres efter anbefalingerne i strategien for offentlige toiletter, som blev godkendt i 2014. Forventningen er, at strategien revideres i 2018.

For at sikre det ønskede serviceniveau fremadrettet vil renoveringen af de eksisterende faciliteter ske på baggrund af tilstandsrapporter, der er udarbejdet for hvert enkelt toilet.

Udover nye toiletter og renovering af nuværende faciliteter, har Vordingborg Kommune efter anbefaling fra Vordingborg Handicapråd, indgået aftale med foreningen God Adgang om registrering og mærkning af kommunens offentlige toiletter. Formålet med mærkningen er at informere borgere og turister i Vordingborg Kommune om adgangsforholdene til de offentlige toiletter, samtidig med at der skabes et fagligt overblik over tilgængeligheden til brug for de bygningsansvarlige.

Med disse tiltag håber man at opfylde Vordingborg Kommunes målsætning om, at ”Toiletterne skal fremstå rene og velholdte og være trygge at benytte, samt udbuddet af toiletter i antal, placering og standard svare til brugernes forventninger ”.

 

 

Jetski sejlads på Bårsesøen

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 22. februar 2018, at brugen af jetski på Bårsesøen begrænses til syv timer pr. uge.

Jetski vil være tilladt onsdage kl. 15-18 og lørdage kl. 10-14. Brug af jetski udenfor disse tidsrum kan medføre bødestraf i medfør af ordensbekendt­gørel­sen § 18. Skilte ved søen vil oplyse om tidsrum og konsekvenser.

Den tidsmæssige begrænsning af jetski-kørslen følger efter et forløb med mange støjklager fra borgere omkring søen gennem de sidste par år.

Støjen fra jetskiene består af motorstøjen og lejlighedsvist også en klaprende lyd når jetskien hopper på vandet. Vordingborg Kommune besluttede derfor i august 2017, at begrænse brugen af jetski til fire timer ugentligt.

Skiltningen er nu godkendt af politiet, så de kan håndhæve tidsbegrænsningen. I mellemtiden har det vist sig, at foreningen vanskeligt kan nøjes med fire timer om ugen, hvis foreningen skal kunne fungere.

De syv timers driftstid om ugen afvejer på rimelig vis hensyn til borgerne omkring søen og jetski-foreningen.

 

Se hele kommunalbestyrelsens dagsorden/referat

Se alle dagsordener og referater