Regionen skal beskytte drikkevand på Bogø

Fremtidige problemer skal forebygges.

Region Sjælland vil i 2018-2019 gøre en særlig indsats for at opspore sprøjtemidler fra gamle pesticidpunktkilder på Bogø. Gamle pesticidpunktkilder er steder, hvor der førhen er håndteret sprøjtemidler i høje koncentrationer på samme sted, f.eks. vaskepladser og i kemikalierum.

I samarbejde med DGE Miljø- og Ingeniørfirma A/S vil Region Sjælland gennemgå lokale arkiver og interviewe folk med kendskab til tidligere sprøjtemiddelpraksis i lokalområdet. Herudover vil vi besøge en del landbrugsejendomme, og på nogle af disse vil der være behov for at foretage tekniske undersøgelser for at se om jorden og/eller grundvandet er forurenet. Hvis der er væsentlig forurening med pesticider, skal vi håndtere forureningen, så den ikke længere udgør en trussel mod drikkevandet.

Region Sjælland samarbejder med Vordingborg Kommune i forhold til at bidrage med oplysninger om landbrugsforhold, ubenyttede private brønde og boringer samt andre relevante oplysninger om ejendomme på Bogø fra kommunens arkiv.

Hvorfor?

På Bogø er kvaliteten af drikkevandet rigtig god i dag. På grund af Bogøs størrelse er det dog svært at finde nyt godt grundvand, hvis en drikkevandsforsyningsboring bliver forurenet. Derfor har Region Sjælland valgt at prioritere en grundvandsbeskyttende indsats, der skal forebygge fremtidige problemer med pesticider i drikkevandet.

Vandforsyningen på Bogø afhænger 100 % af Bogø Vandværk og deres indvindingsboringer. Der er ingen nødforsyning til vandværket, hvilket gør at beskyttelsen af grundvandet er ekstraordinært vigtigt på Bogø.

For at beskytte den sparsomme grundvandsressource vil vi opspore, undersøge og om nødvendigt oprense gamle pesticidpunktkilder. For at lykkes med dette, er det helt afgørende, at vi kommer i kontakt med områdets beboere, landmænd og andre lokalkendte personer.

Tidsplan

Vi vil starte med at gennemgå arkiver og besøge landbrugsejendomme i foråret/forsommeren 2018. De tekniske undersøgelser forventer vi at gennemføre i løbet af efteråret 2018. Det er muligt at de tekniske undersøgelser strækker sig ind i 2019. I løbet af 2019 forventer vi have et samlet overblik over forureningssituationen på Bogø, og her vil alle berørte grundejere, vandværk og kommune få information om hvad vi har fundet.

Region Sjælland har valgt at fokusere på relativt små geografiske områder ad gangen for at kunne færdiggøre indsatsen inden for få år. Således er der allerede inden vi påbegynder indsatsen, afsat midler til at afhjælpe evt. grundvandstruende forureninger. Det betyder, at der ikke er grundejere som bliver efterladt med forureningskortlægninger pga. grundvandstruende pesticidforureninger uden, at der samtidig er prioriteret midler til indsats i Regionen.

Hvem betaler?

Ved håndtering af pesticider og emballage efter gældende regler er det regionen, der betaler for undersøgelser og en eventuel oprensning af forureningen.

Det er vigtigt at understrege, at mange af de aktiviteter vi taler om her, bl.a. er tidligere tiders håndtering af emballage og pesticider ved vaskepladser og kemikalierum. Det indbefatter affaldsprocedurer, der blev anbefalet og var fuldt ud lovlige fra 1950’erne frem til 1980’erne.

Langt de fleste, der håndterer pesticider i dag, har sprøjtebevis og håndterer pesticiderne så forsvarligt, at det ikke forurener grundvandet.

Det er således kun direkte ulovlige forhold, der medfører at forureneren skal betale for undersøgelse og oprensning. Det er derfor mest sandsynligt, at det er Region Sjælland, der skal bekoste undersøgelser og evt. senere oprensninger af forureninger.

Yderligere oplysninger kan fås hos:

Nanette Schouw fra Region Sjælland nls@regionsjaelland.dk

Tenna Olsson fra DGE Miljø- og Ingeniørfirma A/S tco@dge.dk

Peter Fisker Schrøder, Bogø vandværk, bogoevand@gmail.com

Jane Andersen, Vordingborg Kommune, jmsa@vordingborg.dk