Svend Gønge og Præstø Skoler

Administrationen foreslår at Svend Gønge og Præstø skoledistrikter slås sammen.

”Lad mig slå helt fast, at der ikke er truffet nogen beslutning om en sammenlægning, og at en eventuel sammenlægning ikke betyder, at der skal lukkes skoler. ” Sådan lyder det fra formand for Børne-, Unge- og Familieudvalget Kirsten Overgaard i forbindelse med et forslag fra forvaltningen om en sammenlægning af skoledistrikterne for Præstø Skole og Svend Gønge-skolen.

”Udvalget bad allerede i februar forvaltningen om, at se på hvor der var samdriftsmuligheder på udvalgets område, og derfor vil vi selvfølgelig også se på det forslag, der nu er kommet. Men det bliver i en demokratisk proces, og i næste uge drøfter vi forslaget med de to skolebestyrelser. Derefter vil udvalget så drøfte forslaget på udvalgsmødet i april,” siger Kirsten Overgaard.

Baggrunden for forvaltningens forslag er, at både Præstø Skole og Svend Gønge-skolen i de kommende år forventes at opleve faldende elevtal i en grad, der vil sætte skolerne under et stigende økonomisk pres. Det faldende elevtal skyldes en kombination af den demografiske udvikling og oprettelsen af en ny privat skole i Præstø.

Skolernes klassekvotient, og især Svend Gønge-skolens, vil falde til et niveau, der ifølge forvaltningen vil gøre det svært at få de tildelte midler til at hænge sammen med antallet af klasser. Det vil gå ud over kvaliteten i undervisningen og dermed også forventeligt påvirke elevernes faglige resultater.

”Vi arbejder hele tiden for at skabe en bedre skole til gavn for både lærere og elever. Derfor vil det umiddelbart være at gå i den forkerte retning, hvis vi ikke ser på alle muligheder for at få mest kvalitet for pengene,” siger Kirsten Overgaard.

Ifølge forvaltningen vil en sammenlægning af Præstø Skole og Svend Gønge-skolen, hvor man har 0. – 6. klasse på Svend Gønge Skolen, samler udskolingen på Præstø Skole og bibeholder indskoling med 0. – 3. klasse på Bårse-afdelingen, frigøre midler til undervisningen. Derudover vil den nye samlede skole kunne bruge lidt færre medarbejderressourcer på vejlederfunktioner i lighed med kommunens andre skoler. Det eneste sted hvor forvaltningens forslag peger på egentlige besparelser er på ledelse og administration.

I forslaget peges der endvidere på, at en udskolingsafdeling med flere forskellige linjer vil være mere attraktive for alle elever, og det vil blive nemmere at skabe når hele udskolingen samles i Præstø. Samtidig tyder meget på at en større udskolingsafdeling bidrager til et mere robust fagligt og kompetencemæssigt arbejdsmiljø, som kan fastholde og tiltrække kvalificerede medarbejdere.