TAK – fordi du sorterer dit affald

Målet for genanvendelse i 2022 blev nået allerede i januar 2019.

TAK – fordi du sorterer dit affald. Allerede i januar 2019 oversteg mængden af affald til genanvendelse mængden til forbrænding. Dermed genanvender vi i Vordingborg Kommune mere end 50 % af affaldet, som vi i affaldsplanen havde sat os for at gøre inden 2022.

Mængderne af sorteret affald taler deres tydelige sprog. I Vordingborg Kommune er vi rigtig gode til at sortere vores affald.

”Jeg er så glad og stolt!” siger Else-Marie Langballe Sørensen, der er formand for Udvalget for Klima og Miljø.

Som borger i Vordingborg Kommune er du med til at sørge for, at vi allerede efter få måneder sorterer mere end 50 % affald til genanvendelse.

I år har alle haft mulighed for at sortere madaffald, glas, metal, hård emballageplast samt papir og pap fra restaffaldet og aflevere det i beholdere, der hvor de bor.

”Langt de fleste er rigtig glade for muligheden for at sortere deres affald. De føler, at det er en god og nem måde at spare på resurserne og gøre noget for miljøet.” fortæller Else-Marie Langballe Sørensen.

”Vi har gjort det nemt for alle at aflevere det sorterede husholdningsaffald, der hvor de bor. Vi er rigtig godt tilfredse med at så mange bakker op om de nye ordninger og sorterer affaldet. Allerede i januar, hvor alle havde fået de nye beholdere, sorterede vi 53 % affald fra til genanvendelse. Det er virkelig godt gjort,”siger hun.

I Vordingborg Kommune indsamler vi hver måned omkring 1.950 ton af de affaldsfraktioner, der indgår i beregningen af genanvendelsesprocenten. De 1.950 ton affald svarer til 90 kg/husstand.

I beregningen af genanvendelsesprocenten indgår de typer affald, som skraldemændene henter, men også træ til genanvendelse samt småt og stort brændbart, som bliver afleveret på genbrugspladserne.

Genanvendelsesprocenten er et udtryk for hvor meget af dette affald, der er indsamlet som madaffald, glas, metal, hård emballageplast samt papir og pap og træ til genanvendelse.

Madaffaldet udgør en væsentlig del af det affald, vi genanvender, og mængden af dette er steget støt i takt med, at de nye beholdere er blevet leveret rundt omkring i kommunen.

I takt med at vi sorterer mere og mere, bliver der tilsvarende mindre til forbrænding.

På kurverne kan man se mængder til forbrænding og mængder til genanvendelse.

Kommunalbestyrelsen vedtog i 2014 den gældende affaldsplan. Dengang havde vi en  genanvendelsesprocent på 24 %. I starten af 2018 var den steget til 30 %. Allerede i januar 2019 oversteg mængden af affald til genanvendelse mængden til forbrænding. Dermed genanvender vi mere end 50 % af affaldet, som vi i affaldsplanen havde sat os for at gøre inden 2022.

Else-Marie Langballe Sørensen er derfor glad for at kunne sige, ”Tak! - fordi du sorterer dit affald, bliv ved med det! Jeg tror, at vi kan gøre det endnu bedre, og jeg glæder mig til at se, hvor godt det går fremover.”