Udpeget som risikoområde ved stormflod

Risiko ved værst tænkelige stormflod + 1 meter ekstra på grund af klimaet.

Hvert 6 år foretager Kystdirektoratet en gennemgang af oversvømmelsesrisikoen i Danmark. I den netop udsendte revision har Kystdirektoratet medtaget Vordingborg By som et risikoområde.

Baggrunden for udpegningen er risikoen for oversvømmelse sammenholdt med de samfundsværdier der er truet – i Vordingborg er der tale om boliger og erhverv. Udpegningen er i høring frem til d. 22. oktober 2018, se http://oversvommelse.kyst.dk/.

Udpegningen af Vordingborg By tager udgangspunkt i den værst kendte stormflod tillagt et klimatillæg på +1 meter.

I Vordingborg stod vandet i 1872 i kote 2,86, hvorfor høringsmaterialet illustrerer Vordingborg By med 3,86 meter høj vandstand. Ved denne vandstand er over 2000 indbyggere direkte berørt og flere større veje lukket.

Udpegningen betyder, at Kystdirektoratet i 2019 vil udarbejde en detaljeret kortlægning af området. Vordingborg Kommune skal efterfølgende i 2020-2021 udarbejde konkrete risikostyringsplaner, så der findes et beredskab ved stormflod. Risikostyringsplanen skal afspejles i den øvrige kommunale planlægning (spildevandsplaner, kommuneplaner, beredskabsplaner mv.).

Vordingborg by er i dag sikret til kote 1,9 (flere steder til kote 2,2), hvilket ligger lidt over Kystdirektoratets statistiske 1000 års hændelse, så byen er i dag sikret mod højvandshændelser.

Da vandstanden i havet stiger løbende vil der naturligvis kontinuerligt blive set på behovet for en yderligere klimasikring af byen. I forbindelse med Vordingborg Kommunens kommende kommuneplanrevision (forventes i høring december 2018) vil der blive udpeget konkrete problemområder i forhold til oversvømmelse og løsningsforslag for disse.

På baggrund af den kommunale planlægning forventes fokus de kommende år at være rettet mod Præstø og Stege, som i dag ikke er sikret i samme grad som Vordingborg by.