V, DF og C indgår budgetaftale

Flertalsgruppen har indgået budgetaftale for 2018 og overslagsårene under overskriften ”Ansvarlig vækst”.

Flertalsgruppen i Vordingborg Kommunes kommunalbestyrelse bestående af Venstre, Dansk Folkeparti og Konservative har indgået aftale om budgettet for 2018 og overslagsårene 2019-2021.

Aftalen tilfører væsentlige ekstra midler til blandt andet ældreområdet, skoler og dagtilbud samtidig med, at den nuværende skatteprocent fastholdes, og der sker en fortsat afvikling af gæld med næsten 100 mio. kr. over de fire år.

I 2018 afsættes der ekstra 11,6 mio. kr. samlet til ældreområdet, hvoraf de 8,5 mio. kr. skal dække det udgiftspres, som er konstateret på området. Aftaleparterne er også enige om at se bort fra alle tidligere fremsatte spareforslag på området bl.a. om mindre rengøring hos borgere. Der tilbageføres derfor 2,5 mio. kr. til Socialudvalgets budgetramme.

På skoleområdet afsættes der ekstra 5 mio. kr. til kvalitetsforbedringer af undervisningstilbuddene. De ekstra midler skal fordeles mellem skolerne, og målrettes en styrkelse af inklusionsarbejdet og et løft til skoler med de laveste klassekvotienter, så behovet for samlæsning af timer minimeres.

Dagtilbudsområdet tildeles 1 mio. kr. ekstra til et generelt kvalitetsløft, som også skal bidrage til den ønskede tiltrækning af børnefamilier fx fra hovedstaden.

Der afsættes også midler til særlige indsatser til blandt andet sundhed og udsatte grupper, vedligeholdelse af grønne arealer, kollektiv trafik og erhverv og turisme.

På anlægssiden afsættes der blandt andet 3 mio. kr. til en renovering af Børnehuset Nordlys i Vordingborg og 3 mio. kr. i 2018 og 5 mio. kr. i hvert af overslagsårene til renovering af cykelstier, som skal give de bløde trafikanter bedre forhold. Derudover afsættes der blandt andet midler til en ny bro over Tubæk å i Præstø, udvikling af Camønoen, pulje til skolernes legepladser og udeområder samt midler til omklædningslokalerne i Svend Gønge hallen.

Borgmester Michael Seiding Larsen glæder sig over, at økonomien for de kommende år nu ligger fast:

”Vi har nu skabt et solidt fundament for de kommende års udvikling af kommunen. Samtidig sikrer vi et væsentligt kvalitetsløft især på børne- unge og ældreområderne. Jeg vil godt rette en tak til alle partier i kommunalbestyrelsen for at budgetforhandlingerne er foregået i en god ånd, hvor vi har givet hinanden tid til at undersøge alle muligheder for at opnå et fælles resultat. Jeg havde selvfølgelig håbet på, at vi kunne få alle partier med på aftalen, da den indeholder så mange væsentlige forbedringer på de helt centrale velfærdsområder. Det var desværre ikke muligt. Men jeg er sikker på, at der vil være bred opbakning i kommunalbestyrelsen, når forbedringerne skal føres ud i livet” siger han.

Gruppeformand for Dansk Folkeparti og 1. viceborgmester Heino Hahn er tilfreds med, at besparelserne på ældreområdet samt udgifterne fra regionen kunne dækkes ind, hvilket han påpeger ikke mindst skyldes særtilskud fra staten. Han siger, ”Ældreområdet kræver meget fokus i fremtiden, så de ældre kan få en værdig alderdom. Og her er det særlig glædeligt, at der også blev afsat penge til et køkken-forsøg på Fanefjord plejecenter. Og så er det vigtigt, at vi har sat midler af til dæmningen på Farø, da mange borgere er bekymret for dens tilstand”.

Thomas Christfort fra Det Konservative Folkeparti fremhæver, at budgetaftalen indeholder flere vigtige investeringer i blandt andet udvikling af de kommunale havne, renovering af cykelstier og fastholdelse af niveauet for den offentlige transport.

”Det er vigtigt, at vi også holder fast i det langsigtede fokus og er villige til at investere i at forskønne vores byer og områder. Det er i høj grad det, der skal til for at tiltrække nye borgere til kommunen og gøre livet nemmere, for dem der allerede bor her”.

Med den indgåede budgetaftale er de tre partier enige om, at man har prioriteret det råderum som der var i år på 46 mio. kr. på en fremsynet og samtidig ansvarlig vis. Investeringerne skal bidrage til den vækst og udvikling, som bl.a. skal være med til at tiltrække nye børnefamilier og skabe arbejdspladser, hvilket er altafgørende for at sikre kommunens økonomiske balance fremover. 

Bilag 1 til endelig budgetaftale

Budget 2018 endelig aftale