Velfungerende ældrepleje

En analyse af Kommunens ældreområde viser, at det er både veldrevet og velfungerende.

En analyse af ældreområdets drift i Vordingborg Kommune konkluderer, at området er veldrevet og har høstet mange af de effektiviseringsmuligheder, der er på så stort et område.

Analysen er gennemført af revisions- og konsulentvirksomheden BDO med baggrund i, at netop ældreområdet i årene fremover vil blive yderligere udfordret ved, at der bliver flere ældre og en stadig stigende mængde af sygehusopgaver, med deraf følgende flere sundhedsfaglige opgaver overdrages til kommunerne.

Formand for Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre, Mette Høgh Christiansen ser med tilfredshed på, at den ønskede analyse af området er gennemført, og at den viser, at den fornemmelse politikerne har haft om, at man gør det godt på ældreområdet, også holder set med andre øjne.

Hun vurderer, at rapporten giver nogle muligheder for udvikling, og det vil udvalget i samarbejde med ældreområdet og Seniorrådet nu arbejde videre med.

”For os er det rigtig vigtigt at vi løser vores opgave som det nære sundhedsvæsen. Igennem de sidste år er mange komplekse behandlingskrævende borgere flyttet fra sygehusene og ud på vores plejecentre og vi er derfor nødt til at holde fokus på dette for at løse vores opgave bedst muligt for vores ældre medborgere. De tidligere ældrecentre kan ikke løse den komplicerede opgave, men den nuværende organisering med de massive kompetenceløft er et langt bedre udgangspunkt” siger Mette Høgh Christiansen. 

”Vi vil blandt andet se på, om vores rehabiliterende indsats er målrettet nok, lige som vi også vil se på, om vi bevilger den korrekte hjælp. Nogen skal måske have lidt mere, og andre skal måske have lidt mindre. Udvalget vil også se på, om der er nogle forskelle på hvordan kerneopgaven løses mellem de forskellige distrikter. Det kan der være, og det kan for eksempel skyldes særlige borgerforhold eller særlige personaleforhold,” siger udvalgsformanden.

BDO vurderer i deres afsluttende rapport, at ældreområdet i Vordingborg Kommune er organiseret i en velfungerende, tværfaglig distriktsinddeling, som medvirker til at skabe rammer for helhedsorienterede og tværfaglige borgerindsatser. BDO vurderer også at ældreområdet er drevet hensigtsmæssigt og effektivt på et service- og udgiftsniveau, som tilnærmelsesvis er på niveau med regions- og landsgennemsnittet. At der er et hensigtsmæssigt niveau for serviceadgang og omfang af pleje og praktisk hjælp til borgere i eget hjem og i plejebolig. Endelig vurderer BDO, at der er mulighed for at effektivisere på enkelte dele i relation til visitation, styring og drift.

”På ældreområdet skal der klares flere og flere opgaver. Flere ældre og opgaveglidning fra Regionen over til kommunerne medfører et stigende udgiftspres på området, og derfor er det vigtigt, at vi bruger de penge der er til rådighed mest rigtigt. Samtidig er vi i samme situation som andre kommuner, at det er svært at rekruttere personale til ældreområdet. Derfor er det også vigtigt, at vi passer på de medarbejdere, som vi har, og at vi kontinuerligt sørger for at uddanne den enkelte så kompetencerne passer til både de nuværende og de fremtidige opgaver,” siger Social- og Arbejdsmarkedsdirektør Helle Linnet.

Læs analysen