Viben tilbage til Bissinge

Et naturprojekt skal få tidligere ynglende fugle tilbage og skabe gode forhold for padder, flora og insekter.

LUP-puljen støtter et projekt om naturgenopretning ved Holtegårdsvej på Møn.

Naturprojektet som ligger på vejen mod stranden ved Hjelm Bugt, med Hvide klint til den ene side og Tøveldestenen til den anden, støtter op om kommunens Vision 2030. Samtidig understøtter naturprojektet arbejdet med Møn som UNESCO Biosfære-område, og det er med til at sikre endnu en naturoplevelse til beboere og turister.

Projektet går ud på at genskabe området omkring to mosehuller til et vådområde/eng og dermed skabe et åndehul og fødegrundlag for tilbagegangstruede fugle som f.eks. Viben, der tidligere har ynglet i området. Samtidig skal området gøres attraktivt for padder og for et mere varieret flora og insektliv. Endvidere er en del af visionen at have dyr til at afgræsse området, så der ikke springer skov samtidig med at de leverer føde til livet i vådområdet.

Projektet gennemføres af Beboerforeningen De Søndre Byer, der hører til Stege og Omegns Lokalråds område, i samarbejde med lodsejeren. De vil i fællesskab sikre et lokalt engagement i projektet og en bæredygtig udvikling af lokalområdet.