Åbningstræk for Præstøs udviklingsplan skydes i gang

Tubæk Å skal slynges og ha' dige.

Kommunalbestyrelsen i Vordingborg Kommune besluttede den 29. januar 2020, at der skal anlægges åbningstræk for de tre strategisk-fysiske udviklingsplaner for Præstø Havn, Stege Kyst og Vordingborg Nordhavn. For hurtigt at påbegynde det fysiske arbejde og anlæg af planerne, blev der parallelt med planerne udarbejdet forslag til tre åbningstræk: Et for hver havn. Forslag til åbningstrækkene er udvalgt både ud fra deres individuelle kvaliteter og ud fra deres værdi for mange mennesker, hvor det enkelte projekt skal give umiddelbar kvalitet til hver by, og være med til at sætte kimen for den fremtidige udvikling.

Nu går vi i gang med de første tiltag for åbningstrækket Å, slyng dig i Præstø. Her ligger Tubæk Å i dag som en skarp, lige dræningslinje gennem engen, og det er svært at komme tæt på vandet uden at få våde fødder, ligesom det dikteres af vandløbsregulativet, at man ikke må sejle på åen, som med sine 10 meter i bredden ikke egner sig som naturligt vandløb. Michael Larsen, formand for udvalget for Plan og Teknik ser frem til at komme i gang med projektet:

” Vi arbejder for at kunne anlægge et nyt slynget åløb som vil understøtte naturkvaliteten, og hverdagslivet i Præstø og samtidig fungere som klimatilpasning. Og jeg glæder mig over at vi nu igangsætter undersøgelser af området og håber på et resultat der gør,at vi kan skabe et bynært naturområde, hvor det slyngede forløb tilgodeser vandets naturlige processer og skaber biodiversitet og variation i levesteder i vandløbet. ” siger formanden for Udvalget for Klima og Miljø, Else-Marie Langballe Sørensen.

Langs engområdets sydlige side tænkes anlagt et dige, der sikrer, at den nærmeste bebyggelse ikke oversvømmes ved høj vandstand og som samtidig fungerer som stiforbindelse langs med åen, hvorfra man vil have udsigt over hele vådområdet.

Åbningstrækket omhandlende slyngning af Tubæk Å er særligt, idet projektområdet er forurenet da der tidligere har været losseplads. At jorden er forurenet vil kunne fordyre anlægsarbejdet ud over det sædvanlige. For at kunne vurdere graden af forurening og hvilken indvirkning den har på projektets udformning og økonomi, sættes der nu en undersøgelse af området i gang. Denne består i at der graves søgerender på engen i Præstø. Arbejdet finder sted den 17.-18. juni, hvorefter forureningens omfang kan vurderes.

”Hvis jorden er kraftig forurenet, kan projektet blive meget omkostningstungt og kan måske ikke gennemføres for det forslåede budget. I så fald må vi tage det op til revurdering”, siger Michael Larsen.

Fakta: Se udviklingsplanerne og åbningstrækkene på: https://vordingborg.dk/by-og-vand/