Kultur på recept har været en succes

Kulturelle aktiviteter giver borgere med stress, angst og depression nye handlemuligheder

Vordingborg Kommune har fra 2017-2019 gennemført projektet ”Kulturstyrke” i tæt samarbejde mellem Musikskolen, Jobcenteret, Biblioteket, Sekretariat for Sundhed og en række lokale kulturaktører. Projektet var primært finansieret af satspuljemidler som en del af ”Kultur på recept ”-aftalen, der i tre år afprøvede kulturbaseret rehabilitering i fire kommuner i Danmark.

Den 10. juni 2020 udgav Sundhedsstyrelsen den endelige, tværgående evaluering af de fire kommuners kulturprojekter. Og hovedkonklusionen er at Kultur på recept er et vellykket projekt. Hele 97% af deltagerne er tilfredse med forløbet, tre ud af fire deltagere svarer at Kultur på Recept i høj eller nogen grad har øget deres trivsel og Knap halvdelen vurderer, at deltagelsen i Kultur på Recept i høj eller nogen grad har gjort dem bedre i stand til at varetage et arbejde.

Kultur på Recept italesættes af flere deltagere som en kærkommen pause fra sygdom, udfordringer og bekymringer, hvor der ikke stilles krav til præstation. Deltagerne fortæller, hvordan de gennem deltagelse i forløbet oplever nye handlingsmuligheder og slipper ud af begrænsende tanker og handlingsmønstre. De kulturelle aktiviteter udfordrer deltagerne på en særlig måde, blandt andet fordi kulturelle aktiviteter ikke har en fast målestok for kvalitet og præstation.

Det overordnede mål med Vordingborg Kommunes projekt ”Kulturstyrke” var at udvikle, afprøve og evaluere nye metoder i et kommunalt rehabiliteringstilbud til sygemeldte borgere med stress, angst og let til moderat depression. Projektet var baseret på evidens fra både Sverige og England, hvor man i mange år har anvendt forskellige former for kunst- og kulturaktiviteter på rehabiliteringsområdet.

Kulturstyrke er videreført i Kulturkick

I Vordingborg Kommune er de gode erfaringer fra ”Kulturstyrke” videreført i tilbuddet ”KulturKick”, som er et rehabiliterende kulturtilbud målrettet ledige og sygemeldte borgere. Det er et 10 ugers forløb, hvor deltagerne tilbydes korsang og billedkunst. KulturKick var oprindeligt planlagt til at opstarte i foråret 2020, men grundet COVID-19 er opstarten sat til august 2020.