Nyt om politik uge 13

I denne uge er der referat fra Kommunalbestyrelsen og dagsorden fra fire udvalg.

27. marts 2020

Kommunalbestyrelsen holdt virtuelt møde onsdag den 25. marts 2020. På dagsordenen var blandt andet igangsættelse af nyt lokalplansforslag for Langelinie 48 i Stege, rammer for projektkonkurrence for et nyt Rådhus/Borgernes hus, frigivelse af de første midler til ny institution i Præstø samt fordeling af fem millioner kroner til unge, uddannelse og bosætning.

Kommunalbestyrelsen skifter strategi for byggeri på Langelinie 48

Efter at have udarbejdet to lokalplansforslag for byggeri på Langelinie – det tidligere Ellens Cabaret - skifter kommunalbestyrelsen nu strategi og går efter et mindre byggeri, der ved sin form, placering og skala kan imødekomme mange af de indvendinger, der har været mod byggeri på grunden.

Kommunalbestyrelsen har på baggrund af administrationens dialog med Slots- og Kulturstyrelsen godkendt igangsættelse af et lokalplansforslag for en rækkehusbebyggelse i to etager, der placerer sig i den nære arkitektoniske og kulturhistoriske kontekst, tager afsæt i og understøtter områdets kvaliteter og historie og styrker synligheden og fortællingen om fortidsmindet og den historiske bymidte.

Med denne beslutning bortfalder det nuværende Forslag til Kommuneplantillæg nr. 55 og Forslag til Lokalplan B 15.18.02 for boliger ved Langelinie i Stege.

 

Verdensmålene bliver del af nyt Rådhus/Borgernes Hus

De indledende skridt mod et nyt rådhus, der også skal være et borgernes hus, er i fuld gang. Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. marts 2020 de overordnede rammer for den projektkonkurrence, som tre prækvalificerede deltagere snart kaster sig over.

Vordingborg Kommune vil for første gang benytte Verdensmålsbarometret til et byggeri. Det er et værktøj lavet af Bygherreforeningen og Arkitektforeningen, der skal bruges til bedømmelse i projektkonkurrencer. Altså netop sådan en konkurrence, som kommunen er i gang med, og hvor der i juni skal findes en vinder mellem tre bud.

Barometret skal udfyldes af deltagerne i konkurrencen for at vise projektets profil i forhold til de 17 verdensmål. Hvert mål placeres på en skala fra 0 til 5 point og suppleres med en kort tekst om hvert mål. Deltagerne skal uddele i alt 50 point. Resultatet viser, hvordan de 17 verdensmål placerer sig i forhold til hinanden, og giver et samlet billede af projektets bæredygtighed.

Som eksempel handler mål 8 om anstændige jobs og økonomisk vækst, og i forbindelse med byggeri kan det derfor være relevant at forholde sig til valg og produktion af byggematerialer. Et andet eksempel er mål 7 om bæredygtig energi. Her er det ganske naturligt at tænke i vedvarende energi.

Find barometret for verdensmålene og læs mere på: https://bygherreforeningen.dk/viden/baeredygtighed/verdensmaalsbarometer/

Selve konkurrenceprogrammet for Nyt Rådhus – Borgernes Hus forventes i øvrigt at blive offentliggjort den 14. april 2020.

 

Fem mio. kr. til unge, uddannelse og bosætning

Med budgetaftalen for 2020 besluttede kommunalbestyrelsen at bruge fem mio. kr. om året særligt målrettet unge, uddannelse og bosætning. Nu har politikerne taget næste skridt og besluttet, hvordan pengene skal bruges.

2,4 mio. kr. går til folkeskolen. Pengene skal bruges til:

 • at styrke praksisvejledningen,
 • at skabe endnu mere inkluderende læringsmiljøer
 • at løfte ordblinde børns faglige niveau og læseevner
 • talentunderstøttelse.

Ungecenteret får tildelt 1,2 mio. kr., og de midler skal målrettes arbejdet med handicappede unge og tværgående udviklingsopgaver i centeret. Sidst, men ikke mindst, er der afsat 1,4 mio. kr. til kampagner, der skal vise Vordingborg Kommune frem for mulige tilflyttere for at sikre fortsat bosætning i Sydsjælland og på Møn.

 

Opgradering af skolernes udearealer

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 25. marts, at godkende anlægsregnskab for opgradering af skolernes udearealer foretaget i 2018. Anlægget er delvist finansieret af den afsatte pulje til udearealer på skolerne på 1 mio. kr., mens skolerne har bidraget med 1,3 mio. kr. og skoleforvaltningen med 0,4 mio. kr.

Der er udført følgende anlægsarbejder:

 • Gåsetårnskolen, Kastrup afd.: Junglebane med forskellige elementer (bevægelsessti)
 • Kulsbjerg Skole, Stensved afd.: Naturvidenskabeligt tema (energi), i samarbejde m. lokalråd
 • Kulsbjerg Skole, Mern afd.: Naturvidenskabeligt tema (vores planet Jorden)
 • Møn Skole, Fanefjord afd.: Gyngerede, balancebane og klatretårn
 • Præstø Skole: Multibane
 • Svend Gønge-Skolen, Bårse afd.: Junglebane/klatretårn

Som en del af budgetaftalen for 2019, blev det besluttet at der fortsat afsættes 1 mio. kr. årligt til opgradering af skolernes udearealer i årene 2019-2022.

 

Frigivelse af de første anlægsmidler til ny institution i Præstø

Kommunalbestyrelsen har på deres møde besluttet at frigive de første 2 mio. kr. af de 39 mio. kr., de i forbindelse med vedtagelse af budget 2020-23 afsatte til at bygge en ny daginstitution i Præstø. De første midler skal blandt andet bruges til at gennemføre forundersøgelser i forbindelse med valg af placering.

Kommunalbestyrelsen besluttede også, at det kommende byggeri skal udbydes som fagenterprise.  

 

Beslutning om datoer til afholdelse af årets ”Pop up” møder med kommunalbestyrelsen:

Af ”Nærdemokratimodellen for Vordingborg Kommune” fremgår det at;

”I Kommunalbestyrelsens mødekalender afsættes 2 aftener i foråret og 2 aftener i efteråret, som medlemmerne reserverer til at kunne deltage i møder, som kan arrangeres af Lokalfora fx om særligt vigtige lokale temaer. Kommunens administration påtager sig en koordinerende rolle ift. afvikling af disse møder, så de bliver fordelt fornuftigt og så de relevante politikere kan deltage bedst muligt”.

Kommunalbestyrelsen har foreløbig reserveret tre datoer til afholdelse af årets ”Pop up” møder: 

 • Forår den 20. maj
 • Efterår den 20. og 22. oktober

Den manglende dato i foråret vil blive fundet og meldt ud senere.

Alle møderne afholdes i tidsrummet fra kl. 19.00-21.00. Stederne for afholdelsen af møder udmeldes senere.