Nyt om politik uge 18

Der er referat fra Kommunalbestyrelsen samt en ny dagsorden.

Kommunalbestyrelsen afholdt møde onsdag den 29. april 2020. På dagsordenen var blandt andet fremrykning af investeringer for at gavne det lokale erhvervsliv, kvalitetsrapport for skoleområdet, lyssignal i Bårse samt planlægning for Skåninge Bro havn på Bogø.

Fremrykning af anlægsinvesteringer for 15,5 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen besluttede, at fremrykke anlægsinvesteringer for 15,5 millioner kroner fra 2021 til 2020. Fremrykningen er mulig, fordi Regeringen har ophævet kommunernes anlægsloft for 2020 og skal afhjælpe nogle af de problemer, som det lokale erhvervsliv er kommet i som følge af Coronakrisen.

Det er tidligere besluttet, hurtigst muligt at udbyde mindre opgaver indenfor stort set alle håndværksfag for i alt cirka fire millioner kr, at fremrykke kommunens betaling af fakturaer for at styrke likviditeten hos virksomhederne, at tilføre ekstra midler til markedsføring af turisterhvervet samt at oprette en web-shop og markedsføre den lokale detailhandel.

Det nye initiativ til 15,5 millioner kroner fremrykker:

• Renovering af legepladser for 500.000 kr.

• Renovering/etablering af træer og alléer med opgaver for 500.000 kr.

• Arbejde med broer og tunneler tor 2 mio. kr.

• Havnerenovering for 3 mio. kr.

• Renovering af cykelstier for hvor 1 mio. kr.

• Pulje til udvikling af idrætsfaciliteter med opgaver til 1.500.000 kr.

• Udvendigt vedligehold til 7 mio. kr. kr. primært til klimasikring

Det blev ligeledes besluttet, at der ekstraordinært ikke bliver opkrævet byggesagsgebyrer for behandlingen af erhvervsbyggesager indtil 1. juli 2020 for alle erhvervsbyggesager, der er opstartet fra 1. januar 2020, samt at den sædvanlige rykkerprocedure i forhold til virksomheder indstilles indtil Coronakrisen er overstået, dog senest den 1. juli 2020, medmindre andet besluttes inden da.

Planlægning for Skåninge Bro Havn på Bogø

Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 29. april besluttet at udsende et forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for Skåninge Bro Havn på Bogø. Med planlægningen udlægges området til offentlige formål i form af havneområde til brug for rekreative aktiviteter.

Planlægningen svarer til områdets nuværende anvendelse, og lokalplanen giver ikke mulighed for ny bebyggelse i området.

Planlægningen har til hensigt at sikre den fremtidige anvendelse af området, hvor planlægningen kan blive grundlaget for en ekspropriation, hvis dette bliver nødvendigt i forhold til at sikre anvendelsen af området til offentlige formål.

Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan er i 8 ugers offentlig høring, og kan ses på https://vordingborg.dk/kommunen/hoeringer-og-annonceringer under planer.

Henvendelse til minister

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 29. april, at rette henvendelse til Fødevare- og miljøminister Lea Vermelin med et ønske om, at der kommer mere lokal selvbestemmelse, når et landbrug søger om miljøgodkendelse til dyrehold.

I øjeblikket skal kommunen give en godkendelse, når en række bestemmelser i husdyrbrugsloven overholdes.

Kommunalbestyrelsen ønsker at få loven ændret, så det bliver muligt også at tage mere lokale hensyn til f.eks. naboer, turisme og klima, når der kommer en ansøgning om miljøgodkendelse. Desuden ønsker kommunalbestyrelsen, at der bliver mulighed for at inddrage et landbrugs evne til at overholde andre lovgivninger som eksempelvis dyrevelfærdsreglerne i en samlet vurdering af, om der skal gives miljøgodkendelse.

Kommunalbestyrelsen vil også bruge ”Udfordringsretten”, som er en ret kommunerne har til at udfordre gældende lovgivning ved en henvendelse til Social og Indenrigsministeriet.

Kvalitetsrapport for skoleområdet

Kommunalbestyrelsen har netop behandlet kvalitetsrapporten for skoleåret 2018/19. Rapporten viser et overordnet billede af hvordan det går i kommunens skoler ud fra nogle fast definerede kriterier, som tæller bl.a. trivsel, nationale test og afgangsprøvekarakterer.

Inden kvalitetsrapporten blev behandlet i kommunalbestyrelsen, har den været drøftet i skolebestyrelserne. 

Kvalitetsrapporten, er kommunalbestyrelsens lovbestemte værktøj til at styre efter mål og resultater, og er samtidig kommunalbestyrelsens og skolebestyrelsernes afsæt for at gå i dialog med forvaltning og skoleledere om skolevæsenet og skolernes udvikling lokalt.

På mødet den 29. april godkendte kommunalbestyrelsen, at kvalitetsrapporten udarbejdes årligt, i stedet for hvert andet år, som er lovkrav. Hvert andet år godkendes kvalitetsrapporten, som hidtil, af kommunalbestyrelsen, og hvert andet år, fremlægges kvalitetsrapporten til drøftelse i Udvalget for Børn, Unge og Familie.

Trivsel

Trivslen bliver målt på 4 parametre: Faglig trivsel, Ro og orden, Social trivsel og Støtte og inspiration.

Skolerne ligger meget stabilt, og lige under landsgennemsnittet, i de fire trivselsindikatorer.

Den sociale trivsel har generelt været god siden trivselsmålingerne blev indført første gang i 2015, og eleverne føler sig i stor udstrækning accepterede og er glade for deres skole og deres klasse, og få elever føler sig mobbet.

Nationale test

I dansk, læsning er andelen af elever med gode resultater generelt gået frem. Andelen af elever med gode resultater i dansk er steget markant i 2. klasse og 8. klasse. Det samme gør sig gældende i matematik, hvor andelen af elever med gode resultater er steget markant i 3. og 8. klasse.

Afgangsprøvekarakterer

Karaktergennemsnittet i de bundne prøvefag i 9. klasses afgangsprøver ligger i skoleåret 2018/19 på 6,1, hvilket er en stigning fra 5,9 i skoleåret 2017/18.

Karaktergennemsnittet i dansk er steget fra 5,6 i skoleåret 2017/18 til 6,0 i skoleåret 2018/19, mens karaktergennemsnittet i matematik er steget fra 5,4 i skoleåret 2017/18 til 5,6 i skoleåret 2018/19.

Gennemsnittet for karaktererne i de bundne prøvefag efter 9. klasse ligger forsat  under landsgennemsnittet i forhold til de socioøkonomiske indikatorer. Individuelt er der dog udsving mellem de enkelte skoler. To ud af fem skoler er gået frem i forhold til den socioøkonomiske reference sammenlignet med skoleåret før, mens to er gået tilbage og en skole ligger på samme niveau som skoleåret før.

Med de initiativer, som er sat i gang som opfølgning på kommunens Børne og Ungepolitik fra 2017 og Strategiplan for skoleområdet 2017-19, som følges op af skolernes egne udviklingsplaner, vurderer kommunalbestyrelsen, at skoleområdet er godt i gang med at arbejde med konkrete målsætninger for at løfte resultaterne for de parametre, som kvalitetsrapporten hviler på.

Etablering af nyt signalanlæg i Bårse

Kommunalbestyrelsen frigav anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1. mio. kr. til brug etablering af et signalanlæg i Bårse.

Det nye signalanlæg etableres i krydset ved Lundbyvej og Næstvedvej i Bårse, og skal sikre at trafikken afvikles bedre. Det nye signal vil erstatte det eksisterende fodgængeranlæg på Næstvedvej og vil være med til at hjælpe lastbiler og andre trafikanter bedre rundt i krydset.

Projektet sendes i udbud, sammen med cykelstien mellem Bårse og Køng – men vil blive planlagt, så det udføres, uanset hvilke etaper af cykelstien der udføres.

Lånegodkendelse til nye køkkener

Kommunalbestyrelsen har godkendt, at Boligselskabet Domea optager et lån på ca. 600.000 kr. til 10 nye køkkener i afdeling 18/02 Troldeparken i Neder Vindinge udenfor Vordingborg.

Kommunen fører det økonomiske tilsyn med de almene boligselskaber, og derfor skal større økonomiske dispositioner som fx lån godkendes af kommunalbestyrelsen.

Afdelingen Troldeparken blev oprettet i 1980, og køkkenerne, der nu er 40 år gamle, er blevet utidssvarende og nedslidte. For at fastholde de nuværende lejere og tiltrække nye lejere har Domea stillet forslag om at renovere køkkener i de lejemål, hvor lejerne selv ønsker det. Forslaget blev principielt godkendt af beboerne den 27. februar 2006 på et beboermøde, og afdelingen er nu kommet til etape 7, hvor der skal udskiftes 10 køkkener.

Renoveringen bliver udført efter reglerne om ”kollektiv råderet”. Det betyder, at afdelingen udfører arbejdet og finansierer det, og de berørte lejere får en lejeforhøjelse, der typisk løber i 10-15 år. I Troldeparken får de pågældende lejere en forhøjelse af huslejen på mellem 8-13 % alt afhængig af boligtype og pris for køkkenet. De andre lejere, der ikke er interesseret i et nyt køkken, har forsat de oprindelige køkkener i deres lejemål, og deres husleje bliver heller ikke sat op.

Beboerne har godkendt den forventede huslejestigning på baggrund af tilbuddet fra leverandøren af køkkenet, og huslejestigningen er i overensstemmelse med tidligere godkendte etaper i afdelingen.

Se referater og dagsordener