Nyt om politik uge 22

Der er bl.a referat fra Kommunalbestyrelsesmødet den 27. maj 2020.

Kommunalbestyrelsen holdt møde onsdag den 27. maj 2020. På dagsordenen var blandt andet
placering af ny daginstitution i Præstø, borgerrådgiverens første årsberetning, planlægning for 55 ha stort solcelleanlæg i Barmosen, godkendelse af kommissorium for det gode børneliv samt etablering af et Kys & Kør” område på Gåsetårnskolen afdeling Iselingen.

 Placering af ny daginstitution i Præstø

Kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om den placering, de ønsker for den nye daginstitution i Præstø. Beslutningen kræver, at der efterfølgende udarbejdes et tillæg til den eksisterende lokalplan. Der var i alt 14 forslag til placering, hvor over halvdelen var borgerforslag, som blev foreslået på et borgermøde arrangeret af Præstø Lokalråd. Det valgte område er på Rugvænget – det grønne areal øst for Præstø Skoles klubtilbud på Abildhøjgården.

Beslutning om bygning af ny daginstitution i Præstø blev taget i forbindelse med vedtagelse af Budget 2020-23 i efter året. Det er forventningen, at institutionen står klar til indflytning i efteråret 2022.

 Fokus på det gode børneliv

Kommunalbestyrelsen godkendte et kommissorium for det midlertidigt nedsatte udvalg – et såkaldt §17.4-udvalg – som skal have fokus på tidlig indsats og det gode børneliv. Udvalget blev besluttet nedsat i forbindelse med aftalen for budget 2019. Ifølge kommissoriet, skal udvalget pege på konkrete bud på tidlige indsatser i Vordingborg Kommune, som kan understøtte, at alle børn uanset baggrund får gode forudsætninger for læring, trivsel og udvikling.

Omdrejningspunktet for udvalget vil primært være de yngste borgere og deres familier. Det vil sige fra graviditet til skolestart og i særdeleshed de første tre år af barnets liv. Udvalgets arbejde med det gode børneliv vil være tværfagligt med fokus på både dagtilbud, sundhed og det sociale område. 

På møderne vil udvalget blive suppleret med forskellige deltagere, som vil bidrage med viden fra både forskning og praksis, for at sikre det faglige fundament og kvalificere udvalgets arbejde.

Udvalget kommer til at bestå af

  • 4 medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen
  • 2 deltagere fra dagtilbuddenes forældrebestyrelser
  • 1 medlem fra direktionen
  • Chef for Dagtilbud og Skoler
  • Chef for Sundhed, Børn og Familie
  • Fællestillidsrepræsentant for pædagogerne/BUPL

Udvalgets arbejdsperiode bliver fra maj 2020 til februar 2021. Udvalgets anbefalinger vil blive præsenteret for kommunalbestyrelsen i marts 2021.

På mødet udpegede Kommunalbestyrelsen de fire medlemmer. Det blev Karina Foss (V), Daniel Irvold (C) og Brit Skovgaard (A), mens Mette Gerdøe-Frederiksen (Ø) blev udpeget som formand.

 

Planlægning for 55 ha stort solcelleanlæg i Barmosen

Kommunalbestyrelsen har besluttet at udsende planforslag for et 55 ha solcelleanlæg i Barmosen nord for Vordingborg. Solcelleanlægget vil potentielt kunne producere 20% af det nuværende el-forbrug i Vordingborg Kommune, og vil derfor bidrage væsentligt til kommunens ambition om at blive selvforsynende med vedvarende energi til el og opvarmning i 2035.

Med planlægningen placeres solcelleanlægget på landbrugsarealer umiddelbart nord for Næs å, som er en større afvandingskanal i Barmosen. Solcellerne vil få en maksimal højde på 4 meter, og der vil rundt om anlægget blive etableret en afskærmende beplantning, som med tiden vil få en højde svarende til solcellerne. Eksisterende naturværdier i området friholdes for solceller, og anlægget indrettes med hensyntagen til spredningsmulighederne for dyr og planter.

Planforslaget annonceres på kommunens hjemmeside www.vordingborg.dk/høring under planer fredag d. 29. maj, og er i høring frem til den 24. juli 2020

 

Borgerrådgiverens første årsberetning er godkendt

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 27.05.2020 godkendt borgerrådgiverens årsberetning for 2019 med bemærkning om, at Åben Borgerrådgivning skal forsætte følgende fire steder: Lundby, Stege, Vordingborg og Præstø. Åben Rådgivning er et gratis tilbud, hvor borgerne kan møde op. Se mere her: https://vordingborg.dk/kommunen/borgerraadgiver

Borgerrådgiverfunktionen i Vordingborg kommune blev oprettet den første marts sidste år, og frem til årsskiftet har der været 168 henvendelser fordelt på kommunens borgerrelaterede afdelinger. Borgerrådgiver Else Friis-Hansen vurderer, at antallet af henvendelser er en succes i forhold til, at der er tale om en helt ny oprettet funktion.

Formålet med funktionen er at styrke borgernes retssikkerhed i forhold til gældende lovgivning. Borgere og virksomheder kan rette henvendelse til borgerrådgiveren, hvis de føler, at sig misforstået i deres sagsforløb eller, hvis de har brug for vejledning i, hvor de kan søge hjælp. Læs Borgerrådgiverens årsberetning

Kommunalbestyrelsen opfordrede relevante fagudvalg til at invitere Borgerrådgiveren til en uddybende drøftelse af Borgerrådgiverens erfaringer og anbefalinger.

 

”Kys & Kør” på Gåsetårnskolen afdeling Iselingen

Når forældrene afleverer børn om morgenen på skolens parkeringsplads, så sker det ofte på kørebanen imellem parkeringspladserne, hvorefter eleverne færdes mellem bilerne for at komme ind i skolen. For at forbedre trafiksikkerheden og trygheden på skolen, er det blevet besluttet at nedlægge en stribe parkeringspladser nærmest skolebygningen, og i stedet etablerer en ”Kys & kør”. De to nuværende handicapparkeringspladser ved hovedindgangen vil blive bevaret.. 

Når ”Kys & Kør” er etableret, vil eleverne trygt og sikkert blive afleveret ved fortovskanten, hvorefter de kan gå ind i skolen uden at møde nogen biler.

Trafikken vil også blive ensrettet på parkeringspladsen. Dette gennemføres ved at gennemkørslen i midten af parkeringspladsen lukkes for trafik. Dermed bliver trafikken på parkeringspladsen mere overskuelig for eleverne, når de kun skal forholde sig for trafik fra en retning.

For at nedsætte hastigheden ved ”Kys & Kør” etableres der 2 vejbump, således at hastigheden dæmpes til et passende niveau.

Se hele referatet samt referater/dagsordener fra alle udvalgsmøder, råd, nævn mv