Nyt om politik uge 26

Der er referat fra kommunalbestyrelsen (kan ses fredag den 26. juni)

Kommunalbestyrelsen holdt møde onsdag den 24. juni. På dagsordenen var blandt andet valg af bygherrer til nyt rådhus – borgernes hus, cykelsti mellem Køng og Bårse, familieboliger på Antonibakken, Bedre vilkår for foreninger i de kommunale lystbådehavne, ny asfaltkontrakt samt forlængelse af den gratis byggesagsbehandling.

Vinderforslag til nyt rådhus – Borgernes hus

Kommunalbestyrelsen besluttede, at MOE, PLH Arkitekter og ETN Arkitekter skal stå i spidsen for Vordingborg Kommunes nye rådhus – Borgernes hus.

Blandt elementerne i vinderforslaget – som skal bygges sammen med Jobcenter og Borgerservice så de to etaper fremstår som en helhed – er fire etager, tagterrasse med udsigt til Gåsetårnet, hovedindgang fra Valdemarstorvet, foreningszone med mødelokaler, solceller på taget, en historisk Valdemartrappe, en multifunktionel sal, demokratiplads og 220 vinduesvendte arbejdspladser.

Tre konkurrenceforslag er blevet vurderet af politikere, arkitekter, ingeniører og medarbejdere i kommunen. De øvrige konkurrenceforslag kom fra konsortier med Lundgaard & Tranberg Arkitekter og Henning Larsen Architects i spidsen.

Nu skal Vordingborg Kommune indgå aftale med konsortiet om totalrådgivning på projektet. I august begynder planlægningen i detaljer, og i den proces har både kommende brugere af huset og medarbejdere en vigtig rolle.

Går alt efter planen, kan huset tages i brug ved årsskiftet 2022-2023.

Læs hele pressemeddelelsen om beslutningen

 

Cykelsti mellem Køng og Bårse

Da beslutningen om biogas anlæg i Køng blev truffet, besluttede Kommunalbestyrelsen samtidig, at afsætte 18 mio. kr. som ramme for en cykelsti mellem Køng og Bårse, for at sikre de bløde trafikanter mod blandt andet lastbiltrafik.

En enig Kommunalbestyrelse besluttede på deres møde den 24. juni 2020, at der skal etableres cykelsti på hele strækningen. Dele af projektet finansieres af kommunens kassebeholdning. Den samlede pris for projektering, ekspropriation, landinspektør, geotekniske undersøgelser, tilsyn og anlæg er 25,4 mio. kr.

Der var oprindeligt afsat 19 mio. kr. hvilket betød, det kun var tre etaper der kunne realiseres. Med Kommunalbestyrelsens beslutning om at etablere cykelsti på hele strækningen, så overføres der yderlige 6,4 mio. kr. til projektet, så alle fem etaper kan realiseres.

Administrationen har foretaget en høring af projektet i den lokale skolebestyrelse, Borgerforening og de 2 lokalråd (lokalforum).Her var det tydeligt, at størstedelen ønskede at cykelstien blev på hele strækningen.

I den godkendte investeringsplan for 2020-2023, er der afsat i alt 19 mio. kr. som er fordelt på to anlægsprojekter, med 1 mio. kr. til lysregulering til krydset i Bårse og 18 mio. kr. til Cykelsti fra Lundby mod Bårse. Rådighedsbeløbene er tidligere frigivet ved sag henholdsvis 29. april 2020 og 27. marts 2019 i Kommunalbestyrelsen. Og nu frigiver Kommunalbestyrelsen resten af beløbet til alle fem faser, så projektet kan nå i mål med hele strækningen.

De fem etaper:
Etape 1 - Krydset i Bårse med lysregulering
Etape 2 - Bårse til Gl. Lundby
Etape 3 - Mellem Gl. Lundby og Lundby
Etape 4 - Mellem Lundby Hovedgade (Lundbyparken) og broen
Etape 5 - Mellem Køng Kirkevej og mod vest til Næstvedvej

Entreprenørfirmaet Jens H. Hansen Aps, kommer til at stå for etableringen af cykelstien.

 

Gratis byggesagsbehandling

Vordingborg Kommune forlænger nu stoppet for opkrævning af byggesagsgebyrer for behandling af erhvervsbyggesager frem til 1. juli 2021.

Stoppet var oprindeligt sat til 1. juli 2020, men formanden for Udvalget for Turisme, udvikling og Erhverv, Susan Thydal, har stillet et medlemsforslag, som tirsdag blev vedtaget i kommunalbestyrelsen.

Forslaget var oprindeligt en del af de hjælpepakker, der er vedtaget som en håndsrækning til bygge- og anlægsbranchen efter corona-krisen og forventes at koste cirka 250.000, som finansieres af en udviklingspulje under Udvalget for Turisme, Udvikling og Erhverv.

 

Familieboliger på vej på Antonibakken

Det nye byggeri på Antonibakken i Præstø er nu kommet et afgørende skridt videre i processen.

Kommunalbestyrelsen, der fører det økonomiske tilsyn med de almene boligselskaber, har godkendt projektets samlede økonomi, og byggeriet kan dermed begynde.

Vordingborg Boligselskab har indgået kontrakt med firmaet Vestergaard Nielsen, der snart vil påbegynde byggeriet af de 34 nye almene familieboliger og 1 stort fælleshus for de kommende beboere. Der etableres også 51 p-pladser til beboerne.

Da det samlede projekt nu er godkendt, vil der inden længe blive endnu mere aktivitet og byggeri på Antonibakken.

Det er planen, at der bygges både 2-, 3- og 4-værelses boliger. De fordeler sig sådan:

3 boliger med 2 værelser - 74 m2 bolig – indskud på 31.550 kr.

24 boliger med 3 værelser - 86 m2 bolig – indskud på 36.800 kr.

5 boliger med 4 værelser - 102 m2 bolig – indskud på 43.550 kr.

2 boliger med 3 værelser - 108 m2 bolig – indskud på 46.150 kr.

Byggeriet koster ca. 64 mio. kr., der finansieres af boligselskabet med tilskud fra kommunen.

 

Ny aftale om asfalt på vejene i områderne Bogø, Møn og Præstø 

Kommunalbestyrelsen har på deres møde den 24. juni besluttet at indgå en 15-årig aftale med asfaltfirmaet Arkil A/S på vedligeholdelse af asfaltbelægningen på vejene i områderne Bogø, Møn og Præstø.

Efter et EU-udbud blev det klart, at Arkil A/S kom med et tilbud på at vedligeholde vejen i de 3 områder uden brug af OB-belægning med skærver, som lå inden for det afsatte budget.

Arkil A/S får et fast beløb på 4,33 mio. kr. pr. år for at holde asfalten i en fastsat standard frem til år 2035.

Da det ifølge kontrakten ikke længere er tilladt at bruge den meget udskældte OB-belægning, som er et meget tyndt lag af skærver, skal der i fremtiden hæves langt flere meter kantsten og fortove inden den nye asfalt kan udlægges. Da prisen på den nye kontrakt blev lavere end den gamle forventer kommunen, at udgiften til hævning af kantsten og fortove holdes inden for det nuværende buget. Der bliver samtidig mulighed for at høvle lidt af nogle af rabatterne, så vandet ikke bliver stående på asfalten og dermed er en medvirkende årsag til, at vejene bliver ødelagt.

Kommunalbestyrelsen er glad for, at det med dette udbud er blevet mulighed for at hæve komforten på vejene og standarden på langt flere fortove med det samme budget som tidligere har været afsat til formålet.

 

Bedre vilkår for foreninger i de kommunale lystbådehavne

De kommunale lystbådehavne i Vordingborg Kommune bliver flittigt brug af foreninger og andre frivillige til stor glæde for borgere og andre fritidsbrugere.

Der har imidlertid ikke været samme praksis i de kommunale lystbådehavne i forhold til brug af faciliteter, som når foreninger og frivillige har lånt øvrige kommunale lokaler udenfor ”havne-matriklerne”. Det betyder, at nogle foreninger har betalt for brug af lokaler eller arealer, mens andre ikke har.

Det har kommunalbestyrelsen nu sat en stopper for, og der vil derfor fremover være samme retningslinjer for brug af kommunale faciliteter i de kommunale lystbådehavne, som der gælder for brug af fx haller og baner i resten af kommunen. Helt konkret betyder det, at lån af kommunale lokaler i havnene fremover er gratis for folkeoplysende foreninger og øvrige frivillige. Det gælder også slæbestederne, som foreningsejede både vil kunne benytte gratis, ligesom der bliver mulighed for opbevaring af foreningsejede både og udstyr, når der er plads i de pågældende havne.

Det er den enkelte havn, der vurderer kapaciteten, og her vil mindre både og udstyr blive prioriteret først for at støtte børn- og ungeaktiviteter. Desuden vil folkeoplysende foreninger ikke opkræves leje fremover af kommunale arealer, hvorpå der er eller vil blive opført foreningsejede huse eller der foregår folkeoplysende aktiviteter.

Se hele referatet fra Kommunalbestyrelsesmødet

Se alle dagsordener og referater