Nyt om politik uge 35

Der er nyt referat fra kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen holdt møde onsdag den 26. august. På dagsordenen var blandt andet en ensretning af konfirmationsforberedelsen, en urnegravplads i Vintersbølle Skov fredning af Kirkeskoven og Kirkeengen samt områdefornyelse af Lendemark Hovedgade.

Konfirmationsforberedelse

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 26. august at arbejde for at ændre strukturen for konfirmationsforberedelsen i kommunen.

I dag ligger konfirmationsforberedelsen i 8. klasse i skolerne på Møn, og i 7. klasse på kommunens øvrige skoler, ligesom konfirmationsforberedelsen ligger i forskellige tidsrum og ugedage i løbet af skoletiden.

Med kommunalbestyrelsens beslutning skal der forelægges en plan for Børn- unge og familieudvalget for de videre drøftelser med provsten i Stege-Vordingborg Provsti, med henblik på at ensarte den nuværende praksis, så konfirmationsforberedelsen fremadrettet placeres på 8. klassetrin og i slutningen af skoledagen, så formiddagstimerne forbeholdes undervisning i folkeskolen.

Energiø Masnedø

Vordingborg Havn ønsker at styrke sin profil ved at udvikle lokal energiproduktion i erhvervsområdet under overskriften ”Energiø Masnedø”.

Konkret har havnen søgt om 2 stk. 180 meter høje vindmøller placeret på havnen, et ca. 10 ha. stort solcelleanlæg på vand og opbakning til 4 stk. 180 meter høje vindmøller på havet.

På baggrund af et projektoplæg besluttede Kommunalbestyrelsen at igangsætte planlægningen for de 2 stk. 180 meter høje vindmøller på havnen og det ca. 10 ha. store solcelleanlæg på vand.

Projektet taler ind i de kommunale målsætninger i forhold til at blive selvforsynende med vedvarende energi i 2035, samt udviklingen af Vordingborg Havn, som en grøn industrihavn, hvilket kan fremme interessen for nye aktiviteter.

Områdefornyelse af Lendemark Hovedgade

På baggrund af indkomne forslag og betragtninger besluttede Kommunalbestyrelsen at frigive anlægsmidler til områdefornyelse af Lendemark Hovedgade. Det blev besluttet, at det primært vil være fartdæmpende tiltag som er i fokus, men også forskønnelse og tilgængelighed i form af beplantning og fortovsrenovering.

I juni måned blev der afholdt et borgermøde på Lendemarke Hovedgade, hvor borgerne var inviteret med til, at drøfte forskellige forhold til fart- og trafikdæmpning og forskønnelse af området. Administrationen har samlet alle input. De viser, at størstedelen af de fremmødte ser fartdæmpning, som eksempelvis vejbede, som det vigtigste for at nedbringe hastigheden. En anden høj prioritet på mødet var renovering af fortovene på Lendemark Hovedgade. Andre tiltag som bump, vejlukning og forskønnelse af parkeringspladsen var der blandet tilslutning til på borgermødet.

På baggrund af den politiske beslutning igangsættes nu detailprojektering. Udbuddet udsendes i efteråret. Der er forventet anlægsopstart inden udgangen af året.

Fredning af Kirkeskoven og Kirkeengen

Kirkeskoven og Kirkeengen i Vordingborg by rummer naturmæssige- og landskabelige værdier, der er helt unikke. For at fremtidssikre disse værdier har Vordingborg Kommune og Danmarks Naturfredningsforening sammen udarbejdet et forslag til fredning af områderne.

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet fredningsforslaget, og forslaget fremsendes nu til Fredningsnævnet til endelig behandling.

Kirkeskoven er en oprindelig løvskov med en stor andel af meget gamle træer (især egetræer) og med mange sjældne og truede arter. De sjældne arter knytter sig især til skovens bestand af gamle træer. Skoven har et velfungerende stisystem og har qua sit naturindhold og sin centrale placering i Vordingborg en meget stor rekreativ værdi. Kirkeengen binder Kirkeskoven sammen og udgør med sine græssende kreaturer en kulturhistorisk og landskabelig perle.

En fredning vil ikke umiddelbart få indflydelse på hverken skovens eller engens drift. Kirkeskoven skal fortsat fastholdes som skov og ligge urørt hen. Fældede eller væltede træer kan fjernes fra stier og veje, men skal blive liggende i skovbunden af hensyn til biodiversiteten, der knytter sig til gamle døde træer. Kirkeengen skal fortsat afgræsses.

Urnegravplads i Vintersbølle Skov

Kommunalbestyrelsen godkendte en landzonetilladelse til etablering af en 2 ha stor urnegravplads i den sydligste del af Vintersbølle Skov. Petersgaard Gods ejer arealet og det vil være godset, der står for driften af urnegravpladsen.

Etablering af en urnebegravelsesplads er et nyt tilbud til borgerne, primært i Vordingborg Kommune, om, uanset trosretning, at kunne blive stedt til hvile i en naturlig skov i stedet for på kirkegården.

Skoven skal fortsat drives efter skovlovens regler om bæredygtig drift og vil derfor fremstå meget naturlig. Der vil alene kunne ses små mindeplader i skovbunden.

Det har i Danmark været muligt at blive begravet i naturen siden 2008. Der opleves stigende efterspørgsel på at blive begravet i en skov frem for i kirkeligt indviet jord, og flere er allerede nu skrevet op til den fremtidige urnegravplads i Vintersbølle Skov.

Vordingborg Kommune afventer nu den endelige godkendelse fra Kirkeministeriet, før urnegravpladsen kan tages i brug.

Læs hele referatet fra kommunalbestyrelsesmødet

Se alle dagsordener og referater