Nyt om politik uge 38

Der er referat fra kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen holdt møde onsdag den 18. september. På dagsordenen var blandt andet en ny model for nærdemokrati, borgerinddragelse og frivillighed, udviklingsplaner for de tre købstæders havneområder, nedskiltning af hastigheder for lastbiler og vogntog, strandsikkerhed for børn og nye kystinitiativer til gavn for natur, miljø, friluftsliv og turisme.

Ny model for nærdemokrati, borgerinddragelse og frivillighed vedtaget

Nærdemokratimodellen og frivillighedspolitikken skal styrkes og udbygges, og mange flere skal være med i den demokratiske samtale i Vordingborg Kommune og dermed være med til at bidrage til de fælles løsninger. Det har været ambitionen med den nye model for nærdemokrati og frivillighed, som §17, stk. 4-udvalget for Nærdemokrati, Borgerinddragelse og Frivillighed har arbejdet med gennem næsten et år.

Og med ændringer på nogle af områderne og i nogle af formuleringerne vedtog Kommunalbestyrelsen en ny model for nærdemokrati, borgerinddragelse og frivillighed.

Den nye model, som træder i kraft fra årsskiftet 2019/2020 er udarbejdet med inddragelse af borgere og foreninger. Det er blandt andet sket ved tre temamøder i henholdsvis Stege, Præstø og Vordingborg, survey, fokusgruppeinterviews mv. Desuden har der været foretaget en spørgeskemaundersøgelse, som har været udsendt til 9193 borgere, lige som en intern undersøgelse fra Center for Borgerdialog også ligger til baggrund for arbejdet med den nye model. Endelig har forslaget til en ny model været sendt ud i offentlig debat, og alle borgere har kunnet sende deres indlæg til administrationen med deadline den 16. august 2019. Der blev modtaget 13 henvendelser.

Blandt de ændringer/omformuleringer som efter Kommunalbestyrelsens vedtagelse bliver indarbejdet i den nye model for nærdemokrati, borgerinddragelse og frivillighed er blandt andet:

• Der nedsættes ikke et nyt Udvalg for Nærdemokrati og Frivillighed. I stedet nedsættes en styregruppe under Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati. Styregruppen skal sikre implementering af den nye model for nærdemokrati og frivillighed. Administrationen udarbejder en sag med oplæg til styregruppens bemanding og opgavekommissorium.

• I Kommunalbestyrelsens mødekalender afsættes to aftener i foråret og to aftener i efteråret, som medlemmerne reserverer til at kunne deltage i møder som arrangeres af Lokalfora fx om særlige vigtige lokale temaer. Kommunens administration påtager sig en koordinerende rolle ift. afvikling af disse møder så de bliver fordelt fornuftigt og så de relevante politikere kan deltage bedst muligt.

• Der oprettes ikke en ny stilling som frivillighedskoordinator. I stedet samles opgaverne hos Nærdemokratikoordinator

• Ungeforum opretholder nuværende pulje på 50.000 kroner til drift og igangsættelse af projekter dog således, at der kan søges midler i LUP-puljen til projekter, der inddrager de unge i kommunen i Ungeforums arbejde.

• Det anbefales, at der skabes en styrket dialog og facilitering fra administrationens side i forbindelse med Ungeforum.

• Styregruppen tager endelig stilling til betjening af Ungeforum.

Du kan læse alle ændringer/omformuleringer i referatet
under punkt 14.

Læs den udarbejdede rapport ”Tættere på fællesskabet” og andet relevant materiale.

Forslag til udviklingsplaner for havneområder i Stege, Præstø og Vordingborg i høring

Efter godkendelse på Kommunalbestyrelsens møde den 18. september skal tre forslag til udviklingsplaner for Vordingborg Nordhavn, Præstø Havnefront og Stege Kyst nu sendes i seks ugers offentlig høring.

Målet med udviklingsplanerne er blandt andet at styrke sammenhænge mellem byens og lystbådehavnens aktiviteter og samtidig anvise veje til at håndtere udfordringer med stigende vandstand og oversvømmelser som følge af klimaforandringer.

Som et led i den samskabende proces med planerne, er der oprettet en digital dialogplatform for hver havn, som skal sikre en løbende dialog gennem høringsperioden løbende fra 20. september til og med 1. november 2019. Projektlederen for hver havn vil ligeledes være til stede på vores projektkontorer i hver havn, hvor der er mulighed for at høre mere om baggrunden for planerne.

Ønsker man at indsende et høringssvar skal dette dog ske skriftligt til tekpost@vordingborg.dk.

Udviklingsplanerne kan ses udstillet på Stege, Præstø og Vordingborg biblioteker i stort format i hele høringsperioden, og der afholdes også et fælles borgermøde om alle tre udviklingsplaner den 24. oktober 2019 i Langebækhallen. Tilmelding på byogvand@vordingborg.dk senest 21.oktober.

Læs om hele tilblivelsen af planerne, om projektkontorerne og borgermøder på dialoportalerne:

www.stege-byogvand.dk

www.praestoe-byogvand.dk

www.vordingborg-byogvand.dk


Renovering af Historisk Botanisk Have

Kommunalbestyrelsen godkendte en bevilling på 200.000,- kr. til renovering af Historisk Botanisk Have i Vordingborg.

Historisk Botanisk Have blev indviet Sct. Hans aften i 1921 og har 100 års jubilæum i sommeren 2021. Ved 75 års jubilæet i 1996, blev der gennemført en gennemgribende restaurering af haven. Nu 25 år efter, trænger dele af haven til en renovering.

Renoveringen vil bl.a. bestå af tilførelse af ny muld i bedene, udskiftning og fornyelse af roser, samt opdatering af dele af plantesamlingen.

Haven er tegnet af G. N. Brandt, en anerkendte dansk Landskabsarkitekt og lektor i havekunst ved kunstakademiets Arkitektskole 1924-41.


Nedskiltning af hastighed for lastbiler og vogntog

I finanslovsaftalen for 2019 vedtog et flertal i Folketinget at hæve hastighedsgrænsen fra 70 km/t til 80 km/t for lastbiler og vogntog uden for tættere bebygget område. Landets kommuner kan som følge heraf søge en afsat pulje til indkøb og opsætning af tavler til nedskiltning af hastigheden til 70 km/t.

Vordingborg Kommune har i samarbejde med politiet valgt fire strækninger i kommunen, hvor en øget hastighed for lastbiler og vogntog ikke er forsvarlig.

Disse strækninger er Bårse-Gammel Lundby, Bogø By-Store Damme, Ny Borre-Store Klinteskov og Magleby-Klintholm Halv.

Strækningerne er valgt ud fra en række kriterier som bl.a. vej- og oversigtsforhold, antal bløde trafikanter, registrerede uheld og Cykelland.nu - indberetninger for at sikre vores cyklende borgere og cykelturismen en sikker færdsel på vores landevej.

Kommunen forventer at modtage svar fra Vejdirektoratet den 27. september 2019. Såfremt kommunen får bevilliget de ansøgte puljepenge, er det et krav, at al skiltning er indkøbt og opsat i løbet af efteråret. Efter opsætning skal tavlerne stå tildækket indtil den 1. januar 2020.


Nye staudebede og blomsterløg langs veje 2019

Kommunalbestyrelsen har godkendt en bevilling på 200.000,- kr. til etablering af nye blomsterbede og blomsterløg langs vores veje.

Midlerne skal bruges, så arbejdet med at udlægge blomsterløg og etablere staudebede på arealer med ekstensiv drift kan fortsættes. Det er f.eks. oversigtsarealer, rundkørsler og større grønne omlagte arealer.

Arbejdet blev påbegyndt i 2017. Resultaterne af udplantningerne i 2017 og 2018 ses bl.a. ved springvandet EOS i Vordingborg, i Frederiksminde-anlægget i Præstø og ved flere rundkørsler. Blomsterne er med til at øge biodiversiteten og forskønne Vordingborg Kommune, og understøtter dermed visionen om Vordingborg Kommune, som storbyens sundeste og smukkeste forhave.

Mere fokus på strandsikkerhed for børn

Børn i Vordingborg Kommune har kort til vandet, og uanset om de går til en vandsport eller måske ”blot” er strandgæster om sommeren, er det vigtigt at besidde kundskaber i forhold til strandsikkerhed og forståelse for det blå element.

Derfor går Vordingborg kommune nu sammen med DGI Storstrømmen om at skræddersy et kursus målrettet 4. klasses børn med teori, førstehjælp, strandsikkerhed og fysisk livredning i åbent vand.

Tilbuddet bliver frivilligt og gratis for folkeskolerne og vil blive udbudt pr. skoledistrikt på skift fra 2020 – 2022 for 4. klasserne. Undervisningen kommer til at foregå på lokale strande.

Satsningen er en udløber af www.blåeventyr.dk og det er Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid, der har afsat midlerne.

Det færdige tilbud bliver sammensat og udmeldt til de enkelte folkeskoler i et samarbejde mellem Afdelingen for Kultur og Fritid, Afdelingen for Dagtilbud og Skoler samt DGI Storstrømmen.

Ny kystinitiativer til gavn for natur, miljø, friluftsliv og turisme.

Vordingborg Kommune har Danmarks længste kystlinje. Dette aktiv ønsker kommunalbestyrelsen at forvalte til gavn for kommunens udvikling. Kommunalbestyrelsen frigiver derfor penge til bedre faciliteter for friluftslivet, turismeinformation og forbedring af naturen. Midlerne kommer fra en tværgående pulje på 2,2 mio. kr. til udvikling af især kystnære tiltag og aktiviteter.

Konkret afsættes penge til udvikling af et biosfærecenter på Nyord, markedsføring af lystbådehavnene, trailere til vandsport, nyt format til Blå Eventyr folderen, initiativer i forhold til biodiversiteten på kystnære overdrev, forholdene for de vilde bier, brakvandsgedderne og endelig til et løft af naturindhold og faciliteter på Stege Jordbassiner.

Initiativerne er med til at understøtte udviklingen af Biosfære Møn.

Se hele referatet fra Kommunalbestyrelsen

Se dagsordener/referater fra alle udvalg