Nyt om politik uge 38

Der er nyt fra Kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen holdt møde onsdag den 16. september. På dagsordenen var blandt andet 1. behandling af budgettet, en strategi for legepladser, lokalplan for ny daginstitution i Præstø, tilsynsrapport for Pleje- og Omsorgsområdet samt Vild med Vilje.

1.ste behandling af budgettet

Kommunalbestyrelsen besluttede at oversende budgettet for 2021 – 2024 til 2. behandling, som finder sted onsdag den 7. oktober.


Forslag til lokalplan for ny daginstitution i Præstø

Kommunalbestyrelsen har behandlet forslag til lokalplan O 16.04.01 Daginstitution ved Rugvænget i Præstø. Den nye institution skal erstatte det nuværende Præstø Børnehus, som ligger på tre forskellige matrikler i Præstø.

Daginstitutionen skal placeres på et grønt areal sydøst for Abildhøjgården. Området er attraktivt med et stort og varieret areal til udeaktiviteter og i trafiksikker gåafstand til Præstø Skole og Præstø Multicenter. I forslaget til lokalplanen benyttes Rugvænget som ind- og udkørsel.

Byggeriet skal være svanemærket, hvilket bl.a. betyder at bygningen har et lavt energiforbrug, et godt indeklima og lever op til skrappe krav til miljø- og sundhedsskadelige stoffer i både byggematerialer og kemiske produkter.

Lokalplanen sendes i 8 ugers høring fra den 21. september 2020 til den 16. november 2020.

Sammen med lokalplanen sendes også alternative adgangsveje til daginstitutionen i høring.

Der afholdes borgermøde den 8. oktober kl. 19-21 på Præstø Skole.


Strategi for legepladser vedtaget

Kommunalbestyrelsen har godkendt en ny strategi for legepladser, som gælder for årene 2020-2023. Den skal sikre en ensrettet forvaltning, prioritering og udvikling af kommunens offentlige legepladser.

Der har ikke tidligere været klare retningslinjer for, hvordan de eksisterende offentlige legepladser skulle udvikles, hvilken kategori det skulle være, samt hvor nye legepladser skulle placeres. Strategien skal danne grundlag for forvaltningen af alle legepladser, som er placeret på Vordingborg Kommunes arealer, herunder legepladser på kommunale havne.

Udviklingen af legepladser på skoler og daginstitutioner er ikke en direkte del af strategien, men strategien beskriver hvordan de ønskes inddraget som en integreret og aktiv del af de tilbud, der er i Vordingborg Kommune for leg og bevægelse. Strategien skal bruges ved fx indkøb og udvikling, samt når der etableres nye legepladser i kommunen.

Strategien beskriver, hvordan Vordingborg Kommune fremadrettet ønsker at prioritere legepladser, og hvor der ikke prioriteres legepladser, samt hvordan et strategisk samarbejde ønskes udviklet, med både kommunale og eksterne samarbejdspartnere.

I den godkendte investeringsplan for 2020-2023 er der afsat 500.000 kr. til området i hvert overslagsår. Desuden er der et anlægsønske i budgetforhandlingerne for budget 2021, så bevillingen forsætter i 2024 og arbejdet kan fortsætte.

Med den nye strategi vil alle offentlige legepladser fremadrettet være åbne for alle, så redskaberne kan være med til at skabe bevægelse og leg til flere børn – dette dog p.t. med forbehold for overholdelse af covid-19 retningslinjer på daginstitutionerne. Legepladserne vil være åbne til kl. 21:00.


Klimaindsats ”DK2020 - For hele Danmark”

Kommunalbestyrelsen har besluttet at ansøge om deltagelse i projekt ”DK2020 – For hele Danmark”. Projektet omhandler udarbejdelse af klimaplaner i forhold til klimatilpasning (håndtering af hav- og regnvand) og reduktion af CO2-udledning.

Med DK2020 er hensigten, at samtlige danske kommuner arbejder ud fra fælles analyser og metoder i forhold til klimaindsatsen. 20 kommuner har allerede arbejdet med konceptet, mens den nuværende ansøgningsrunde vil optage yderligere 40 kommuner.

Såfremt Vordingborg Kommunes ansøgning imødekommes, så vil der blive opstillet nye målsætninger for CO2-reduktionen frem mod 2030. Arbejdet under DK2020 vil også omfatte en revision af samtlige planer og målsætninger på klimaområdet i Vordingborg Kommune


Vild med Vilje

Kommunalbestyrelsen frigav 250.000 kr. fra 2020-2021, til at gøre Vordingborg kommune ”Vild med Vilje”.

”Vild med Vilje” er et koncept hvor kommuner, virksomheder og private kan erklære sig som partner, hvor man udlægger hele eller dele af sine arealer som vilde naturområder, uanset om det er en altankasse eller større arealer.

Vordingborg kommune bliver nu ”Vild med vilje ”-partner. Formålet er at øge naturindholdet og biodiversitet på kommunens grønne arealer, samt inspirere og formidle muligheder herom til borgere. Vordingborg Kommune går forrest på kommunens arealer, med et eksempel på, hvordan man i byområder, haver og industrikvarterer kan arbejde for at højne biodiversiteten.

En stor del af ”Vild Med Vilje ”-indsatsen skal oplyse borgere om, hvordan de selv kan arbejde med biodiversitet på deres egen grund. I 2020 vil indsatsen foregå på bl.a. Trellemarken, Kirkeengen og Kirkeskoven i Vordingborg og områder i Præstø og Nyråd. For at gøre områderne vildere, udføres der flere forskellige tiltag, såsom:

• Lad urterne gro – herunder afskrabning af næringsrig overjord

• Etablering af mere vand og terrænvariationer

• Mere dødt ved til glæde for svampe, insekter og fugle

• Lad flere gl. træer stå, til glæde for bl.a. biller, svampe og flagermus.

Borgerne kommer til at høre meget mere via medier, skilte/foldere, samt ture hvor bl.a. indsamling af vilde frø til egen have bliver et tema.


Tilsyn 2019 - Afdeling for Pleje og Omsorg

Kommunalbestyrelsen tog tilsynsrapporten for Pleje- og Omsorgsområdet til efterretning.

Afdeling for Pleje og Omsorg gennemfører uanmeldt tilsyn én gang årligt på plejecentre og på Frit Valgs-området. Alle typer af tilsyn er nærmere beskrevet på Vordingborg Kommunes hjemmeside.

Det kommunale tilsyns formål er at påse, at borgere, visiteret til personlig pleje og praktisk hjælp, får hvad de er bevilget og har behov for. Samtidig skal det påses, at hjælpen gives med den nødvendige kompetence og inden for den faglige og økonomiske ramme, som kommunalbestyrelsen har fastlagt. Tilsynet gennemføres med særligt fokus på læring og udvikling.

Overordnet set er tilsyn i 2019 tilfredsstillende, men med udviklingsmuligheder. Der var tilfredshed hos borgerne med hjælpen og omfanget af den. Der udføres tilsyn igen i 2020.

Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre er tilfreds med, at der er et godt samvær mellem personale og borgere, samt at der er meget fokus på at der arbejdes med forbedringspunkterne i tilsynsrapporterne.

Se hele referatet fra Kommunalbestyrelsesmødet

Se alle dagsordener og referater