Nyt om politik uge 41

Der er referat fra Kommunalbestyrelsen og fra tre udvalg.

Kommunalbestyrelsen holdt møde onsdag den 9. oktober. På programmet var blandt andet 1. behandling af budget, rammer for åben skole, en arealudvidelse på Vordingborg Havn, en lukning af Fuglebakken i Vordingborg ved Primulavej og mål og indholdsbeskrivelser for skoleklubberne.

1.behandling af budget

Kommunalbestyrelsen førstebehandlede budgettet for 2020 og overslagsårene 2021-2023, hvorefter det blev oversendt til kommunalbestyrelsens 2. behandling som finder sted onsdag den 30.oktober.

Åben Skole

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 9. oktober mål og rammer for Åben Skole.

Åben Skole skal medvirke til, at alle elever i Vordingborg Kommune får en varieret og virkelighedsnær undervisning, der kan inspirere og motivere eleverne, og bidrage til at de stifter bekendtskab med nye og anderledes måder at lære på i samarbejde med det lokale erhvervs- og foreningsliv.

Mål og rammer for Åben Skole er blevet til i et samarbejde mellem Udvalget for Børn, Unge og Familie og Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid, hvor begge områder har bidraget med økonomi til en samlet pulje. Derudover har Udvalget for Turisme, Udvikling og Erhverv bidraget med midler til Makerspace, som er blevet en del af Åben Skole.

Det er hensigten, at alle klasser skal gennemføre ét forløb årligt inden for den fælles pulje, og at forløbene skal afholdes inden for en række overordnede temaer:

 • Musik i 0-3. klassetrin
 • Bevægelse og sundhed 4.-6. klasse
 • Erhverv og håndværk 4.-9. klasse
 • Natur og vand 0.-6. klasse
 • Kunst og design 2.-5. klasse
 • Scenekunst og film 3.-9. klasse
 • Science og teknologi 5. - 7.klasse
 • Samfund og historie 8.-9. klasse

Under nogle af temaerne er der fastsat forløb, som finansieres fuldt af den fælles pulje. Det drejer sig om musik i samarbejde med Vordingborg Musikskole (0.-3. klassetrin), Makerspace i samarbejde med Vordingborg Bibliotekerne (6. klasse), Xciters i samarbejde med Geocenter Møns Klint (7. klasse), Filmfestivalen Die Asta i samarbejde med Filmfabrikken og Absalon (8. klasse) og Demokratiets Dag (9. klasse).

Foruden disse forløb, kan skolerne selv kan gennemføre forløb under de enkelte temaer, med støtte fra eventuelle eksterne bidragsydere og en pulje på 400.000 kr., som forvaltes af administrationen.

Åben Skole blev første gang præsenteret som en del af skolereformen i 2014.

Vordingborg Havn fordobler sine arealer

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 9. oktober 2019 at igangsætte udbuddet af endnu en arealudvidelse på Vordingborg Havn samt, at planerne om overtagelse af kajanlægget i forbindelse med byggeriet af den nye Storstrømsbro bevares uden ændringer.

Vordingborg Havn søsætter derfor endnu et nyt udvidelsesprojekt – etape 4, som udgør et havneareal på ca. 200.000 m2 og 150 meter kaj. Den oprindelige udviklingsstrategi fra havnens side har båret frugt, idet alle etablerede arealer er udlejet. Der er allerede nu efterspørgsel efter arealerne på de resterende udviklingsområder.

Etape 4 er et nyttiggørelsesprojekt baseret på de erfaringer som havnen har gjort sig ifm. den nyligt afsluttede havneudvidelse. Det betyder, at man igen vil bruge genbrugsprodukter i anlægsarbejdet. Et nyttiggørelsesprojekt vil brande kommunen med en grøn profil.

I dag, er der i samfundet en stigende efterspørgsel fra virksomheder i forhold til en lokal modtagefacilitet for jord, fordi der genereres enorme mængder af jord og andre industrielle restprodukter fra de mange anlægsprojekter.

Med en lokal facilitet imødekommer Vordingborg Havn og dermed Vordingborg Kommune denne efterspørgsel, som vil understøtte både vækst og erhvervsudviklingen i området.

Vordingborg Havn forventer at kunne tiltrække en række spændende virksomheder både til selve etableringen af etape 4 og som fremtidige brugere af havnen.

Etableringen af etape 4 forventes at gå i gang primo 2020.

Midlertidig lukning af Fuglebakken ved Primulavej

I Vordingborg blev en strækning af Næstvedvej ved Vordingborg Station omlagt i 2017. Omlægningen har samlet set været en succes, men efterfølgende har det vist sig, at omlægningen af Næstvedvej har medført, at Fuglebakken og Primulavej anvendes som smutvej af biler og lastbiler, når de kører igennem byen for at komme til eksempelvis Nyråd.

Det er ikke hensigtsmæssigt, at trafikken flytter sig væk fra det overordnede vejnet og ind på mindre og smallere veje, som er mindre velegnet til at afvikle trafikken. For at hindre dette besluttede Kommunalbestyrelsen, at lukke Fuglebakken for køretøjer ved Primulavej, således at der fremadrettet kun er en stiadgang, hvor cykler, knallerter og fodgængere kan passere.

Lukningen er i første omgang kun midlertidig, og når der på et senere tidspunkt skal drøftes en samlet plan for trafikafviklingen i Vordingborg, vil der blive truffet en endelig afgørelse om permanent vejlukning.

Projektets gennemførelse forudsætter Politiets godkendelse, og forventes udført primo 2020.

Mål og indholdsbeskrivelser for skoleklubberne

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 9. oktober nye mål- og indholdsbeskrivelser for skoleklubberne.

Som en del af anbefalingerne på skoleområdet besluttede 0-18-års udvalget at der skulle udarbejdes nye mål- og indholdsbeskrivelser for kommunens skoleklubber. En arbejdsgruppe med repræsentanter fra skoleledelser, medarbejdere i skoleklubber og TR, har udarbejdet et forslag til nye mål- og indholdsbeskrivelser, som efterfølgende har været til udtalelse i skolebestyrelserne.

Arbejdsgruppen har defineret fire tværgående temaer, som medarbejderne i skoleklubben skal arbejde ud fra. De fire temaer er:

 • Dannelse
 • Relationer
 • Fællesskaber
 • Trivsel

Derudover har arbejdsgruppen defineret to fokusområder: ”sprogforståelse” og ”bevægelse og sundhed”. Hensigten med fokusområderne er, at skabe de bedste betingelser for, at børnene kan udvikle sig og trives. Der vil blive udarbejdet en skabelon, så den enkelte skoleklub kan arbejde med egne traditioner, Åben Skole-aktiviteter og øvrige tiltag ind i mål- og indholdsbeskrivelserne.

Mål- og indholdsbeskrivelserne er udarbejdet med afsæt i ”Bekendtgørelse om krav til indholdet af mål- og indholdsbeskrivelser for folkeskolens skolefritidsordninger” (23. juni 2014).

Der er referater fra:

Kommunalbestyrelsen

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Turisme, Udvikling og Erhverv

Udvalget for Social og Psykiatri

Se alle udvalg