Nyt om politik uge 44

Der er referat fra kommunalbestyrelsen og dagsorden for otte udvalg.

Kommunalbestyrelsen holdt møde onsdag den 30. oktober. På dagsordenen var blandt andet 2. behandling af budget 2020, Kommuneplanen 2018 – 2030, cykelsti mellem Bårse og Køng samt en strategiplan for byvækst.

Budget 2020-23 er nu vedtaget

Kommunalbestyrelsen vedtog budgettet for 2020 og overslagsårene 2021-2023. Budgettet betyder uændrede skatteprocenter, afdrag på gælden, fastholdelse af kassebeholdningen og investering i en række vigtige områder og projekter.

Læs hele budgetaftalen.

Kommuneplan 2018-2030 vedtaget

Efter afslutningen af den offentlige høring er Kommuneplan 2018 blevet endeligt vedtaget. I Kommuneplan 2018 har der primært været fokus på fire temaer.

Grønt Danmarkskort

Gennem samarbejde i 2016 i ”Det lokale naturråd” for Sydsjælland er der sket udpegning af et ”Grønt Danmarkskort”. Udpegningen er sket på baggrund af eksisterende naturregistreringer. Derudover udpeges områder, hvor der potentielt kan etableres ny natur, som skal sikre et sammenhængende ”Grønt Danmarkskort”.

Klimatilpasningsplan

Der er med planen udpeget oversvømmelsestruede arealer (regn- og havvand). Udpegningerne er med til at vise hvor der ved fremtidig planlægning er behov for særlig opmærksomhed på fremtidige klimaændringer. Konkret er der sket udpegning af arealer som kan være truet ved 100 års hændelser i 2050, dvs. når havet står 1,8 meter over det almindelige niveau og områder som risikerer oversvømmelse ved meget kraftige regnskyl.

Byvækst

Der er sket omfordeling af byvækstarealer. Der er blandt andet blevet udlagt et nyt større område til fremtidig byvækst øst for Præstø, og sket ændringer omkring jernbanen i Kastrup-Ndr.Vindinge.

Arealer med landbrugsmæssig interesse

Med kommuneplanen er der sket udpegning af områder med primære landbrugsmæssige interesser. Endvidere er der udpeget velegnede lokaliteter for større landbrugsbyggeri, hvilket omfatter placeringer med god afstand til nabobebyggelser, og hensyntagen til landskabet og naturinteresser.

Kommuneplan 2018 bliver tilgængelig på hjemmesiden: www.vordingborg.dk/kommuneplanen


Cykelsti imellem Bårse og Køng

Kommunalbestyrelsen har vedtaget af udbyde projektet omkring etablering af cykelsti imellem Bårse og Køng. Der projekteres enkelrettet cykelsti i begge sider af vejen, på landevejsstrækningerne uden for byzonerne. Derved skabes der mest trafiksikkerhed for pengene, da hastigheden er højest uden for byerne og de tættere bebyggede områder.

Der er afsat et budget på 18 mio. kr. til hele strækningen. Når man kender entreprenørpriserne, tages der stilling til, om alle strækninger kan udføres inden for den afsatte økonomi. Samtidigt vurderes det, om der er mulighed for at udvide projektet, så der inden for byzone tavlerne kan arbejdes med nedsat hastighed, som skal godkendes af politiet.

Det forventes at projektet projekteres hen over vinteren og udbydes primo 2020, så entreprenører er valgt og der er klar til opstart i foråret 2020. Udførelsen forventes at strække sig ud over 2020 og 2021.

Anlægsbevilling til Vordingborg Kommunes største natur-projekt er vedtaget

Kommunalbestyrelsen vedtog en anlægsbevilling til naturprojektet EU LIFE – Clima Bombina. Med et projektbudgettet på 38. mio. kr. og etablering af et sammenhængende naturområde på ca. 280 hektar, er projektet det hidtil største naturprojekt i Vordingborg Kommune.

Projektet er næsten 100 % finansieret af EU’s Life-program og Miljøstyrelsen. Vordingborg Kommunes økonomiske bidrag er på 350.000 kr. over hele projektperioden, der løber fra 2019 – 2023. Alle øvrige udgifter betales af projektet. Vordingborg Kommune skal som projektansvarlig håndtere udlæg og indtægter i projektperioden. 

Projekt-området er beliggende vest for Knudsskov på Rosenfeldt Gods’ jorde. Her skabes over de næste 4 år et nyt naturområde med over 25 vandhuller, større vådområder med yngle-øer til sjældne fugle samt enge og blomstrende bakker. Arealerne bliver afgræsset af kreaturer og en flok vilde heste. Publikums adgang og mulighed for at opleve området forbedres væsentligt ved etablering af formidlingsplancher, fugleskjul, vandrestier og parkeringsplads.

Projektet tilgodeser en lang række padde-arter, herunder især den sjældne klokkefrø, og flere af de fuglearter og naturtyper, som området er udpeget for at beskytte igennem EU’s naturbeskyttelsesnetværk, Natura 2000.

Renovering af Mølleporten i Stege

Kommunalbestyrelsen frigav et beløb på 1.000.000 kr. til dækningen af udgifter i 2019 i forbindelse med renovering af Mølleporten i Stege.

Det er Vordingborg Kommune der sammen med Møns Museum og en række andre ansøgere har igangsat et projekt omkring renovering af Mølleporten.

Mølleporten er den ene af landets kun to bevarede middelalderlige byporte. Den fungerer som Steges vartegn og med sin beliggenhed, er den en tydelig markør af handelsgadens start/slutning mod voldanlægget. Der kan ikke herske tvivl om at bygningen er af uvurderlig betydning for den nationale bygningskulturarv.

Det er mere end 100 år siden, at Mølleporten sidst var udsat for en gennemgribende renovering – og det begynder at sætte sine spor. Især er kalkstenen angrebet og igennem tiden er kulturlagene vokset op over soklen. Hertil kommer, at Mølleporten i hundrede år har henligget som rent monument. Bygningen bruges ikke til noget. Derfor vil et mål i renoveringen, være at gøre Mølleporten tilgængelig for publikum og være endnu mere med til at spille en rolle i formidlingen af Steges by historie.

I forbindelse med renoveringsprojektet af Mølleporten, har A.P. Møller og Hustru Mc-Kenney Møllers Fond til almene formål, givet et tilskud på 10.000.000 kr.

Vordingborg Kommune har i ansøgningsmaterialet givet tilsagn om en medfinansiering på 3.300.000 kr.

På nuværende tidspunkt arbejdes der med supplerede fondsansøgninger, projektudvikling, myndighedsgodkendelser mm.

Strategi for prioritering af byvækstarealer sendes i høring

Kommunalbestyrelsen godkendte et forslag til strategi for prioritering af de arealer, der er udlagt til boligudvikling i kommuneplanen.

Byvækststrategien tager udgangspunkt i Vision 2030 og målsætninger i politik for bosætning vedtaget i september 2018, og fokuserer derfor primært på tiltrækning af nye børnefamilier til kommunen. Derudover bygger strategien på kommuneplanens målsætninger om byvækst, formuleret i bymønstret, hvor det er det fastlagt, at byvækst skal ske i centerbyerne (købstæderne) og lokalcentrene, hvor der særligt fokuseres på lokalcentrene langs motorvej og jernbane.

Strategien bygger på en analyse af de ledige arealer, der er udlagt til boligformål i kommuneplanen, holdt op mod befolkningsudviklingen i de enkelte områder, områdernes attraktivitet samt potentielle tilflytteres præferencer.

Strategien og den bagvedliggende analyse er nu i høring indtil 6. januar 2020 og kan ses på kommunens hjemmeside under høringer.

Se hele referatet fra Kommunalbestyrelsen

Der er nyt fra:

Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse

Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre

Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Turisme, Udvikling og Erhverv

Udvalget for Social og Psykiatri

Udvalget for Børn, Unge og Familie

Udvalget for Plan og Teknik

Se referater og dagsordener for alle udvalg