Nyt om politik uge 48

Der er referat fra Kommunalbestyrelsen og dagsordener for otte udvalg.

Kommunalbestyrelsen holdt møde onsdag den 27. november. På dagsordenen var blandt andet nedlæggelse af Det Frivillige Samråd, renovering og forbedring af idrætsfaciliteter, udpegning af områder til store solcelleanlæg og anbefaling af en forundersøgelse for en vindmøllepark syd for Møn. 

Ny model for Nærdemokrati skaber forandringer
Kommunalbestyrelsen besluttede, at Det Frivillige Samråd nedlægges i sin nuværende form og indarbejdes i den fremtidige model for nærdemokrati og frivillighed. Det sker som en konsekvens af beslutningen i kommunalbestyrelsen den 18. september 2019.

Med beslutningen ruller forandringerne hen over frivillighed og nærdemokrati i Vordingborg Kommune.

I uge 47 vedtog Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati de sidste detaljer om den nye nærdemokratimodel, og et par dage senere var lokalrådene samlet på rådhuset for at få informationer om alt det nye, der træder i kraft per 1. januar 2020.

Grundlæggende er ambitionen, at få mange flere frivillige og foreninger involveret i arbejdet med at udvikle vores kommune, sammen med embedsmænd og politikere. Derfor inviterer kommunalbestyrelsen nu de frivillige ind i maskinrummet gennem en ny Styregruppe for Frivillighed og Nærdemokrati, hvor politikere og frivillige sammen skal udvikle det lokale demokrati og holde et vågent øje på, at Vordingborg Kommune faktisk arbejder aktivt med borgerinddragelse og samskabelse. De frivillige får flertallet i den nye styregruppe.

Den nye gruppe betyder samtidig et farvel til Det Frivillige Samråd, som hidtil har varetaget foreninger og frivilliges interesser, da rådets arbejdet bliver dækket af den nye styregruppe.

De unge får også en plads om bordet. Lokal udvikling er ikke altid lige nemt at sælge til unge – i hvert fald ikke når det er borgermøder, talende paneler og forsamlingshuse, der er rammen om snakken. Derfor har det været vigtigt at få de unge med om bordet, så både emner og form bliver mere moderne.

Endelig er lokalrådene, som snart bliver til lokalfora, med i styregruppen. De nye lokalfora får som deres primære opgave at skabe forbindelser mellem foreninger og frivillige i deres område.

Styregruppen administrerer en pulje på godt en million kroner, der kan gå til projekter, der skaber lokal udvikling eller fremmer frivillighed i Vordingborg Kommune.

Midlerne i frivilligpuljen på 141.647 kr. årligt overføres til styregruppen til uddeling til frivillige, og indarbejdes i de øvrige puljer og deres kriterier.

Læs mere på vordingborg.dk/nærdemokrati

Optimering af lokaler i DGI Huset Vordingborg
Kommunalbestyrelsen gav en anlægsbevilling og frigav et rådighedsbeløb på tilsammen 1,4 mio. kr. til optimering af lokaler i DGI Huset Vordingborg.

Huset har siden ombygningen af den tidligere fabrikshal været rammen for en lang række idræts- og fritidsaktiviteter, og der har været en konstant stigende interesse fra en lang række forskelligartede foreninger for at få træningsfaciliteter stillet til rådighed i DGI Huset Vordingborg. Træningsformer der ikke i dag kan rummes i de nuværende lokaler. 

De afsatte midler skal anvendes til at indrette det tidligere ventilationslokale til at rumme cross-fitness-og –styrketræning.

Samtidig bliver der, i tæt samarbejde med den lokale klatreklub, etableret klatrefaciliteter i det dobbelthøje lokale.

Renovering og forbedring af idrætsfaciliteter sættes i gang
Kommunalbestyrelsen gav grønt lys til at igangsætte en renovering og forbedring af de kommunale idrætsfaciliteter.

Vordingborg kommune har gennemført en stor analyse af både idrætsvaner og idrætsfaciliteter, og Kommunalbestyrelsen frigav midler til nu at sætte de første arbejder i gang. Det drejer sig om forskellige arbejder til glæde for det frivillige arbejde.

Først tages der fat på de i rapporten nævnte forbedringer, som eksterne rådgivere vurderede til at være vigtige at få udbedret hurtigst muligt på en række af kommunens haller.

Desuden bliver der etableret toiletter på Mosegården, som er Vordingborg Kommunes facilitet for støjende idrætter. Mosegården har ugentligt ca. 1000 brugere, som indtil nu har været tilbudt en meget nedslidt toiletvogn.

Sidst bliver den store sal i den gamle fabrikshal i DGI Huset Vordingborg indrettet så flere foreninger kan have aktiviteter på samme tid. Derved opnås at bookingmulighederne af hallen udvides betragteligt uden væsentligt forøgede driftsomkostninger.

Til alle arbejderne er der afsat i alt 2.9 mio. kr. i 2020.

Disse initiativer er kun første skridt. Der vil i foråret blive udarbejdet en samlet flerårig plan for renovering, forbedring og udvikling af faciliteter i Vordingborg kommune. En plan hvor fokus er på faciliteter til motion og bevægelse i bred forstand, herunder også idrætsfaciliteter. 

Nye fleksible regler for udlejning
Kommunalbestyrelsen gav boligselskabet Domea tilladelse til at indføre fleksibel udlejning i deres fire afdelinger Strandgården, Troldeparken, Kirsebærplantagen og Havnefronten. Formålet med den fleksible udlejning er, at Domea ønsker at kunne tilbyde de mest akut boligsøgende en bolig først.

Udviklingen i samfundet viser, at flere og flere bor alene, og flere oftere flytter i forbindelse med jobskifte. Tidligere boede man den samme familie i det samme hus eller lejlighed og havde det samme job i længere tid, men udviklingen går nu i retning af, at flere flytter fra hinanden og flere oftere skifter job. Dermed er der nu et større behov for at kunne få en anden bolig hurtigt, end der var før i tiden. 

Den nye fleksible udlejning betyder, at boligselskabet anviser 50 % af de boligsøgende efter den almindelige venteliste og 50 % efter andre kriterier. Eksempler på lejere, der nu hurtigere kan få en bolig, er par under separation/skilsmisse med eller uden børn, tilflyttere med nyt job indenfor kommunegrænsen eller ældre borgere, der i tide ønsker en mere velegnet bolig.

Andre grupper af borgere har oftest en fast nuværende bolig, inden de begynder at skrive sig op til en ny bolig. De står dermed ikke i samme akutte situation, som personer der rammes af begivenheder, som de ikke altid har kunnet forberede sig på. For at få fortrinsret til en bolig, er det et krav, at den boligsøgende står på venteliste hos Domea.  

Vindmøllepark syd for Møn
Wind Estate A/S har ansøgt Klima-, Energi- og Forsyningsministeren om tilladelse til forundersøgelse for etablering af en vindmøllepark ved Kadetbanke sydøst for Møn.

Der er tale om en større vindmøllepark, som planlægges placeret med en afstand på ned til 12 km fra kysten. Af ansøgningsmaterialet fremgår det, at området forventes udbygget med en samlet kapacitet på 500-800 MW og vil bestå af vindmøller på op til 230 meter ved en etablering i 2030.

Kommunalbestyrelsen har på sit møde d. 27. november 2019 besluttet, at anbefale, at ministeren giver tilladelse til forundersøgelser af området. Da vindmøllerne vil kunne ses fra hele Møn’s sydkyst lægges der i anbefalingen vægt på, at den visuelle påvirkning af omgivelserne bliver et centralt emne i de videre undersøgelser. 

Store solcelleanlæg
Med udgangspunkt i ambitionerne om at blive selvforsynende med vedvarende energi i 2035 har kommunalbestyrelsen på sit møde d. 27. november 2019 vedtaget en samlet udpegning af områder til større solcelleanlæg.

Udpegningen sker med vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 3, hvori der udpeges 5 større arealer ved hhv. Køng Mose, Barmosen, Udby, Ørslev og Høvdingsgård.

Med kommuneplantillægget udlægges ca. 450 ha, som vurderes at give mulighed for etablering af ca. 400 ha solcelleanlæg, da der også skal tages hensyn til diverse naturudpegninger og der forudsættes etableret beplantningsbælter i områderne.

Det forventes, at der i de kommende år sker lokalplanlægning for de 5 områder, hvori opstillingsmønster og vilkår til afskærmende beplantning fastsættes.

Se hele referatet fra Kommunalbestyrelsen

Der er endvidere dagsordener fra: 

Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse

Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre

Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Turisme, Udvikling og Erhverv

Udvalget for Social og Psykiatri

Udvalget for Børn, Unge og Familie

Udvalget for Plan og Teknik

Se referater og dagsordener for alle udvalg