Nyt om politik uge 5

I denne uge er der et referat fra Kommunalbestyrelsen og dagsordener fra seks udvalg.

Kommunalbestyrelsen holdt møde onsdag den 29. januar 2020. På dagsordenen var blandt andet opstartsprojekter for de tre havneudviklingsplaner, en bevarende lokalplan for Boulevardkvarteret i Vordingborg, frigivelse af rådighedsbeløb til at opgradere og renovere skolernes legepladser og udearealer samt kvalitetsstandarder for sundheds- og ældreområdet.

Tre åbningstræk skal kickstarte havneudviklingsplanerne

Kommunalbestyrelsens godkendte den 18. december 2019 de tre strategisk-fysiske udviklingsplaner for Præstø Havn, Stege Kyst og Vordingborg Nordhavn. På mødet den 29. januar 2020 besluttede kommunalbestyrelsen så, at igangsætte et åbningstræk på hver havn.

Et åbningstræk er et lille opstartsprojekt, der kan kickstarte realiseringen og vise, at nu går vi i gang. Det gør vi med nogle udvalgte projekter, der for få midler løfter og skaber en umiddelbar kvalitet og værdi for mange samtidig med, at det kan anlægges uafhængigt af andre delforløb i planerne fx rent klimasikringsmæssigt.

Der er afsat ca. 2 mio. kr. til hvert åbningstræk.

De tre projekter er:

PRÆSTØ HAVN - Å, slyng dig (realiseres 2020)

Tubæk Å ligger i dag som en skarp, lige dræningslinje gennem engen, og det er svært at komme tæt på vandet uden at få våde fødder, ligesom det dikteres af vandregulativet, at man ikke må sejle på åen, som med sine 10 meter i bredden ikke egner sig som naturligt vandløb. Derfor anlægges der et nyt slynget åløb som vil understøtte naturkvaliteten,biodiversiteten og hverdagslivet i Præstø.

VORDINGBORG NORDHAVN – Vandpladsen for leg og læring (Realiseres 2020-21)

I tæt forbindelse med Havnetrappen finder man også havnens legeplads, hvor børn og barnlige sjæle kan udfordre både fysik og fantasi. Et bevæget terræn, naturlige materialer og lærerige legeinstallationer lader børn gå på opdagelse i det maritime miljø.

Pladsen ændrer sig efter vejr og sæson - når det regner, opstår der f.eks. små oversvømmelser, og når havvandet står højest vil kun små øer være synlige.

Legepladsen ligger yderst på molen og er derfor let at få øje på, når man bevæger sig på eller langs med borgterrænet - på den måde bliver pladsen et attraktivt og synligt pausested for Borgcentrets besøgende.

STEGE KYST – Stranden (realisere2021-22)

I direkte forbindelse med Kulhavnen anlægges en ny badestrand, som erstatning for den eksisterende. På stranden kan man spille beachvolley, sole, bade eller lege i klitterne.

Udvidelsen af stranden giver plads til et sikringsdige i form af et klitlandskab, der snor sig igennem strandens grønne ryg ind mod Langelinie. Udover at skabe et værdifuldt rekreativt rum for byens borgere og besøgende vil udformningen af den nye kystlinje mindske problemet med lugtgener fra opskyllet tang og samtidig skabe rekreativ værdi for de besøgende.

Læs om åbningstrækkene:

Stege

Præstø

Vordingborg

Bedre legepladser og udearealer på skoler

Kommunalbestyrelsen frigav et rådighedsbeløb på 1,9 mio. kr. til brug for opgraderinger og renoveringer af skolernes legepladser og udearealer.

I budgetforliget for 2019 blev der afsat 1 mio. kr. om året til forbedringer af skolernes legepladser og udearealer. I 2019 blev der iværksat opgraderinger og renoveringer af legepladser for 1,7 mio. kr., hvoraf skolernes egenfinansiering udgjorde 0,7 mio. kr.

I efteråret 2019 har der været en ny ansøgningsrunde ift. de afsatte anlægsmidler for 2020, hvor alle skoler har haft mulighed for at melde ind med ønsker mod et krav om selvfinansiering, så flest mulige skolers projekter kunne imødekommes. Fem skoler har meldt ind med ønsker for i alt 1,9 mio. kr. til brug i 2020, hvoraf skolernes egenfinansiering udgør 0,9 mio. kr. i alt.

Følgende projekter vil blive iværksat i 2020:

• Svend Gønge-Skolen, projektsum på 0,5 mio. kr.: videreførelse af projektet fra 2019, hvor eleverne har tegnet, bygget og konstrueret deres ønske-legeplads i Minecraft. Ud fra deres ønsker og tegninger etableres en moderne legeplads i Lundby med målet om at gøre området attraktivt igen, at tiltrække nye borgere og fastholde flere elever i den kommunale folkeskole.

• Kulsbjerg Skole, projektsum på 0,6 mio. kr.: 3. etape af skolens helhedsprojekt ift. udearealer, hvor der i 2020 vil være fokus på udearealerne på Stensved afdelingen, så de i højere grad tilgodeser udskolingen.

• Gåsetårnskolen, projektsum på 0,3 mio. kr.: der etableres et nyt legetårn ved klubben på Iselinge afdelingen, som erstatning for et ældre legeredskab, der blev revet ned i forbindelse med legepladsinspektionen i efteråret 2019.

• Møn Skole, projektsum på 0,3 mio. kr.: fortsættelse af projektet fra 2019, hvor der er fokus på udskolingens udenomsarealer. Der etableres en elev-udearbejdsplads, et lounge-område og et cross-fitt område. Cross-fitt arbejdes der innovativt med i linjefaget Håndværk og Design, hvor eleverne udvikler på ideen og designet over de næste par skoleår. Derudover er der ansøgt om midler til opgradering af legepladserne i Hjertebjerg afdeling og Fanefjord afdeling.

• Kalvehave Skole & Børnehus, projektsum på 0,2 mio. kr.: der etableres et fodboldbur til de spontane fodboldkampe og til de mindre fællesskaber, der typisk optræder i frikvartererne. Boldburet vil også blive brugt til andre former for undervisning, hvor der er brug for en tydelig ramme, og hvor det fysiske og praktiske bliver sat i spil i undervisningen.

Fra 2021 vil arbejdet med skolernes udearealer blive samtænkt med det igangværende projekt om en facilitetsplan.

Kvalitetsstandarder for sundheds- og ældreområdet er vedtaget

Kommunalbestyrelsen har fastlagt serviceniveauet indenfor sundheds- og ældreområdet for 2020 og har uden bemærkninger vedtaget 13 kvalitetsstandarder.

Det drejer sig om områderne:

• Personlig pleje, praktisk hjælp og frit valg

• Personlig pleje og praktisk hjælp m.v. på plejecentre

• Hjælpemidler

• Boligindretning

• Støtte til køb af bil

• Akutstuer

• Omsorgstandpleje

• Sygepleje

• Tage-imod-besøg efter udskrivelse fra sygehus eller fra midlertidigt ophold

• Alkoholmisbrugsbehandling

• Stofmisbrugsbehandling

• Genoptræning for voksne uden forudgående sygehusindlæggelse

• Genoptræning for børn

Kvalitetsstandarderne fastlægger rettigheder og pligter og beskriver rammerne for den hjælp og ydelse, man som borger kan bevilges og er berettiget til at få.

Kvalitetsstandarderne er lavet på baggrund af gældende lovgivning jf. sundhedsloven og serviceloven og beskriver den kvalitet, Vordingborg Kommune opretholder indenfor det fastsatte budget.

Kvalitetsstandarderne har været i høring hos Seniorrådet og Handicaprådet. Rådenes bemærkninger gav kun anledning til en redaktionel ændring i standarden ”Personlig pleje, praktisk hjælp og frit valg” i den tilhørende standard, der vedrører aktivitetscentrene. På Seniorrådets foranledning ændres målgruppen fra pensionister til borgere, så alle borgere og ikke kun pensionister har ret til at komme i aktivitetscentrene. Øvrige bemærkninger fra rådene, som ikke medførte ændringer i standarderne, medtages i den fortsatte faglige og politiske drøftelse af områderne.

Der er også opmærksomhed på, at der skal justeres i standarderne, såfremt der ændres i lovgivning eller vejledning til lovgivning.

Ekstra penge til de sidste to Røde Løber projekter

Kommunalbestyrelsen har besluttet at give et ekstra økonomisk tilskud til at få de sidste to projekter i De Røde Løbere anlagt.

Dermed afsluttes anlægsprojekterne i områdefornyelsen med at give et byrumsmæssigt løft til Algade vest og til gennemgangen fra Rådhustorvet og frem til Rådhusparken.

Den ny Lomme i Algade er et nyt byrum, der strækker sig langs en række butikker i nordsiden af Algades vestlige ende. Her bliver der anlagt en “safe-gangzone”, indbyggede bænke og blomsterkasser og ikke mindst en hævet flade, så der bliver niveaufri adgang til butikkerne.

Også gennemgangen fra Rådhustorvet til Rådhusparken bliver konverteret til et byrum, der på samme måde og med de samme elementer og materialer som lommen, indbyder til både ophold og sikker færdsel.

Bevarende lokalplan for Boulevardkvarteret vedtaget

Kommunalbestyrelsen vedtog Lokalplan B17.01.01 Bevarende lokalplan for Boulevardkvarteret i Vordingborg.

I september 2018 igangsattes udarbejdelsen af den bevarende lokalplan for Boulevardkvarteret i Vordingborg for at sikre de kvaliteter, der knytter sig til kvarteret, der er udpeget som kulturmiljø i kommuneplanen.

Kvarteret er kendetegnet ved gedigne murermestervillaer med en ensartet arkitektur. Husene er opført over en forholdsvis kort periode og kvarteret har et meget sammenhængende præg, der samtidig fortæller om den danske arkitekturhistorie, hvilket gør kvarteret særdeles attraktivt.

Baggrunden for ønsket om en bevarende lokalplan er, at der gennem de senere år er sket en række forandringer i form af om- og tilbygninger, som har påvirket de enkelte bygningers bevaringsværdi og dermed også kulturmiljøets samlede udtryk.

Det er netop summen af bevaringsværdige bygninger, der gør dette kvarter til et helt særligt kulturmiljø, men dermed også det, der gør det sårbart.

Vilde Vulkaner Vordingborg omdannes til forening

Vilde Vulkaner - Danmarks største børnemusikfestival - har udviklet sig til en festival med mere end 11.000 deltagere, og er en meget vigtig del af markedsføringen af Vordingborg.

Festivalens nuværende konstruktion blev fastlagt tilbage i 2007, og med den vækst og udvikling festivalen har været igennem i de sidste 12 år, er der behov for opdatering og nytænkning.

Derfor besluttede Kommunalbestyrelsen, at Vilde Vulkaner fra at være en del af afdelingen for Kultur og Fritid overgår til at være en selvstændig oprettet forening.

I foreningens vedtægter bliver indføjet en række betingelser, som sikrer, at den fortsat er en vigtig del af historien om Vordingborg eventkommune. Der udarbejdes desuden en aftale om virksomhedsoverdragelse, som overdrager aktiver og passiver samt det nuværende personale til foreningen. Den nye foreningsbaserede konstruktion med en selvstændig bestyrelse vil være på plads senest den 1. februar 2020.

Se hele referatet fra Kommunalbestyrelsen

Der er dagsordener fra disse udvalg:

Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse

Udvalget for Børn, Unge og Familie

Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid

Udvalget for Plan og Teknik

Udvalget for Social og Psykiatri

Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre

Se alle dagsordener og referater her.