Nyt om politik uge 51

Der er nyt referat fra kommunalbestyrelsen.

20. december 2019

Kommunalbestyrelsen holdt møde onsdag den 18 december. På dagsordenen var blandt andet udviklingsplanerne for Præstø Havn, Stege Kyst og Vordingborg Nordhavn, Planstrategi for 2019 og åbning af skolebusser for alle borgere.

Planstrategi 2019

Kommunalbestyrelsen har vedtaget Planstrategi 2019. I strategien udpeges en række områder, hvor den nuværende planlægning ønskes revideret – således er revisionen af Kommuneplan 2018 sat i gang.

Under overskriften ”Vi vil…” sættes der fokus på: ”Bæredygtig udvikling” – FN’s bæredygtighedsmål skal indarbejdes i kommuneplanen.

”Livet ved vandet” – Planlægningen skal justeres i forhold til igangværende projekter.

”Beskytte landskabet” – En ny landskabsanalyse danner grundlaget for opdatering af en række temaer.

”Sikre erhvervsudviklingen” – Eksisterende virksomheder og tekniske anlæg skal sikres mod begrænsninger fra nye boliger og lignende.

Planstrategien kan ses på https://vordingborg.dk/Planstrategi-2019.

Selve revisionen af kommuneplanen vil finde sted i 2020 og forventes udsendt som forslag i foråret 2021.

Udviklingsplanerne for Præstø Havn, Stege Kyst og Vordingborg Nordhavn er nu færdige

Med indarbejdede ændringer vedtog Kommunalbestyrelsen tre strategisk-fysiske udviklingsplaner for Præstø Havn, Stege Kyst og Vordingborg Nordhavn.

Formålet med planerne har blandt andet været at styrke synergien mellem byens liv og lystbådehavnenes aktiviteter til gavn for borgere, turister og byens handelsliv og samtidig anvise veje til at håndtere udfordringer med stigende vandstand og oversvømmelser som følge af klimaforandringer.

Arbejdet har derfor haft et dobbelt sigte; at sikre mod og håndtere oversvømmelser på en måde, der samtidig kan skabe merværdi gennem konkrete klimasikringstiltag. Udviklingsplanerne sætter de overordnede, konceptuelle rammer for fremtidens havne. De skal ikke læses som en færdig opskrift, men som et fælles grundlag for at borgere, foreninger, erhvervsdrivende og kommune sammen kan udvikle de tre havne.

Udviklingsplanerne har inden godkendelsen i kommunalbestyrelsen været i høring. Der er i høringsperioden indkommet 18 høringssvar for Præstø, 22 for Stege og 16 for Vordingborg, hvoraf nogle var af generel karakter for alle tre havne og de fleste var specifikke. En stor del af høringssvarene roste kommunens arbejde med udviklingsplanerne og hilser dem velkommen.

Nu går arbejdet i gang, med at planlægge og projektere de første delprojekter fra planerne som et åbningstræk i hver by samtidig med at der arbejdes med at finde finansiering til planerne igennem fundraising og offentlig-private samarbejder.

Udvalget for Plan og Teknik vil på et senere møde behandle et samlet forslag til parkering af autocampere og placering af husbåde og vil i det videre forløb i videst muligt omfang tage hensyn til eksisterende klubbers tilstedeværelse på havneområderne. Ændringer for vinteropbevaring af både skal også forelægges Udvalget for Plan og Teknik. Forslaget vil blive endeligt behandlet i Kommunalbestyrelsen.

De endelige planer, masteplaner, høringssvar og behandling af høringssvarene kan ses på:

www.stege-byogvand.dk

www.praestoe-byogvand.dk

www.vordingborg-byogvand.dk

Åbning af skolebusser for alle borgere

Der er kommet en ændring i lovgivningen, som medfører, at kommunerne igen må medtage alle borgere i skolebusserne.

Kommunalbestyrelsen drøftede mulighederne, og besluttede at åbne skolebusserne for alle borgere.

Tilbuddet forventes at træde i kraft pr. 1 januar 2020, og vil blive annonceret på både hjemmesiden og i medierne.

Det vil blive gratis for alle borgerne at benytte skolebusserne, og ruter og køreplaner fremgår af kommunens hjemmeside.

Skoleeleverne har fortrinsret til skolebussen, så hvis bussen er fuld, kan man som almindelig borger ikke benytte tilbuddet. Men skolebusserne er i dag kun fyldte på meget få strækninger om morgenen, så på de fleste ruter er der mulighed for at benytte tilbuddet.

Man skal som borger være opmærksom på, at skolebussernes køreplaner følger ringetiderne på skolerne. Dette betyder, at skolebusserne køreplaner er forskellige på alle dage. Om eftermiddagen er køreplanen og ruterne ikke faste, fordi bussen kører af den korteste rute for at afsætte netop de elever, som er med bussen.

 

Se hele referatet fra Kommunalbestyrelsesmødet

 Se dagsordener og referater for alle udvalg