Nyt om politik uge 9

I denne uge er der et referat fra Kommunalbestyrelsen og dagsordener fra otte udvalg.

28. FEBRUAR 2020

Kommunalbestyrelsen holdt møde onsdag den 26. februar. På dagsordenen var blandt andet en strategiplan for prioritering af byvækst, ny aftale med Cantabile 2, en urnegravplads i Vintersbølle Skov samt alment boligbyggeri på Antonibakken.

 

Boligbyggeri på Antonibakken

Kommunalbestyrelsen har nu sagt ja til, at Vordingborg Boligselskab kan gå videre med planerne om opførelsen af 34 nye almene familieboliger på Antonibakken i Præstø.

Byggeriet kommer i udbud, så der kan vælges en entreprenør til at stå for det samlede byggeri.

Vordingborg Boligselskab håber, at byggeriet kan gå i gang i august 2020, og at byggeperioden vil vare 14-15 måneder.

Hvis byggeriet går glat, vil de nye beboere formentlig kunne flytte ind på Antonibakken omkring oktober/november 2021.

Planen er indtil videre, at der opføres både 2-værelses, 3-værelses og 4-værelses boliger.

De 3 mindste boliger bliver på ca. 74 m2, 26 boliger bliver på ca. 86-108 m2, og de 5 største boliger bliver på ca. 102 m2.  Boligerne er forbeholdt beboere på mindst 50 år, som ikke har hjemmeboende børn.

Kommunalbestyrelsen ønsker, at der i forbindelse med byggeriet etableres el-standere til opladning af el-biler.

Mange mennesker har allerede udvist stor interesse for en helt ny bolig på den smukke bakke i Præstø. Vordingborg Boligselskab har oplyst, at man fortsat er velkommen til at kontakte boligselskabet og blive skrevet op på ventelisten.  

 

Strategiplan for prioritering af byvækst

Kommunalbestyrelsen har vedtaget ”Strategi for prioritering af byvækst - 2020 til 2023”. Strategiplanen fastlægger, hvor man aktivt vil arbejde med byggemodning af nye parcelhusgrunde eller grunde til rækkehusbebyggelse.

Grundlaget for strategiplanen er kommunalbestyrelsens Vision 2030 og målsætninger for bosætning vedtaget i september 2018. Derudover bygger strategien på kommuneplanens målsætninger for bymønsteret, hvor det er fastlagt, at byvækst skal ske i centerbyerne (købstæderne) og lokalcentrene, hvor der særligt fokuseres på lokalcentrene langs motorvej og jernbane.

I forbindelse med udarbejdelse af strategiplanen er der foretaget en analyse af de ledige arealer, der er udlagt til boligformål i kommuneplanen, holdt op mod befolkningsudviklingen i de enkelte områder, områdernes attraktivitet samt potentielle tilflytteres præferencer.

Kommunalbestyrelsen besluttede at lade et udlæg til byvækst for enden af Clemensmindevej i Nyråd udgå af strategiplanen og igangsætte en proces, som aflyser den lokalplan, som gør boligbyggeri på området muligt.

Den vedtagne strategi kan under planer på følgende link: www.vordingborg.dk/høring

 

Urnegravplads i Vintersbølle Skov

Vordingborg Kommune har meddelt landzonetilladelse til etablering af en 2 hektar stor urnegravplads i den sydligste del af Vintersbølle Skov, som er ejet af Petersgaard Gods. Arealet der fremadrettet vil kunne benyttes til urnenedsættelser, er fredskov med højstammede bøgetræer og ligger særdeles naturskønt indenfor strandbeskyttelseslinjen.

Etablering af en urnebegravelsesplads er et nyt tilbud til borgerne, primært i Vordingborg Kommune om, uanset trosretning, at kunne blive stedt til hvile i en naturlig skov i stedet for på kirkegården. Noget der er stigende efterspørgsel på.

Urnegravpladsen respekterer områdets fortidsmindebeskyttelse og bevaringsværdige kulturmiljø. Gravpladser og adgangsveje markeres med lave egestolper, kampesten, små nummermærker på træerne og evt. gravsten eller -plader på maks. A5-størrelse.

Projektet afventer den endelige godkendelse fra Kirkeministeriet.

 

Spillestedet STARS ansøger om fortsat at være udpeget som regionalt spillested

Kommunalbestyrelsen har godkendt at STARS fremsender en anmodning til Statens Kunstfonds Musikudvalg om i årene 2021 til 2024 fortsat at være udpeget til et regionalt spillested.

Det regionale spillested er et væsentlig omdrejningspunkt i Vordingborg kommunes kulturpolitik og skal formidle, præsentere, profilere og udvikle det rytmiske musikliv lokalt, regionalt og nationalt.

Et regionalt spillested skal således skabe og præcisere en unik og ambitiøs profil der udfordrer kunstnere og publikum og sætter den musikalske oplevelse i centrum.

Det betyder at Stars planlægger og afholder mere end 80 årlige koncerter. Koncerter som skal dække bredt og derfor vil kunne tiltrække både 40 og 400 tilskuere. Ca. 40 tilskuere til de smalle, eksperimenterende og udfordrende koncerter med ofte ukendte kunstnere og 400 til de brede, populære og kendte/berømte kunstnere.

Regionale spillesteder udpeges for 4 år på baggrund af spillestedets strategi og en ansøgning til Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for musik.

Statens Kunstfonds musikudvalg træffer afgørelse senest maj 2020.

 

Cantabile 2, Vordingborg kommunes egnsteater, bliver tilbudt en ny 4 årig aftale

Cantabile 2, som i år kan fejre 30 års fødselsdag i Vordingborg kommune, har fået mulighed for at fortsætte som egnsteater fra 2021 til 2024.

Egnsteatret har de seneste 30 år bidraget væsentligt til at løfte Vordingborg kommunes ambition om et rigt kulturliv og om at fremstå som en attraktiv bosætningskommune.

Waves festival, som præsenterer internationale teaterkunstnere for alle aldersklasser er blevet en lokal, regional og national begivenhed.

I de sidste år har cantabile 2 oprettet en særskilt børneteaterafdeling, ” Sanseværk” som fokuserer på udvikling, produktion og fremvisning af teater for børn.

I den nye aftale forpligter Cantabile 2 sig til - udover at arrangere Waves festival og fortsætte med børneteater,- at styrke teatrets synlighed og tilstedeværelse i hele kommunens geografi, at arrangere en række kulturarrangementer og oplevelser, afholde workshops for lærere og pædagoger, udvikle Vordingborg teater så det fremstår som et professionelt og publikumsorienteret spillested samt at bidrage til en fælles kommunikationsstrategi så Waves og Cantabile 2 kan blive et endnu stærkere brand for Vordingborg kommune.

Egnsteateraftalen indgås imellem Cantabile 2 og Vordingborg Kommune og skal derefter godkendes af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst.

Statens Kunstfond træffer beslutning senest 1. september 2020.

 

Der er referat fra:

Kommunalbestyrelsen

 

Der er dagsordener fra disse udvalg:

Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse
Udvalget for Børn, Unge og Familie
Udvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid
Udvalget for Plan og Teknik

Udvalget for Social og Psykiatri

Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre
Udvalget for Turisme, Udvikling og Erhverv

 

Se alle dagsordener og referater her.