Samarbejde med Ankestyrelsens læringsteam

Kvalitetsudvikling skal gøre sagsbehandlingen endnu bedre.

Vordingborg Kommunes specialiserede børneområde har i 2020 stort fokus på arbejdet med opfølgningspraksis og handleplaner og har som et led i udviklingsarbejdet haft et forløb med Ankestyrelsens læringsteam.

Ankestyrelsen har gennemgået fire af kommunens socialsager og givet feedback på deres fund. Læringsteamet vurderer:

• at Børn og Familie har gode procedurer og rutiner i forhold til håndteringen og vurdering af underretninger.

• Afdelingens redskab dialogbaseret partshøring fungerer godt. Her sidder alle parter i sagen sammen og har en dialog om, hvordan barnet bedst kan hjælpes.

• Børnesamtaler er grundige, og barnet inddrages relevant i sagens behandling, men selve systematikken om børnesamtalernes format skal styrkes.

• Afdelingen arbejder hurtigt og struktureret med børnefaglige undersøgelser og udviklingspotentialet ligger i mere konkrete faglige analyser.

Læringsteamet bemærker, at afdelingens opfølgningspraksis er blevet bedre i 2020. Opfølgningen i sagerne er god, og afdelingen er i flere af de gennemsete sager hurtigere til at følge op, end loven foreskriver. De vurderer, at forvaltningen har et højt niveau af inddragelse, både i forhold til barn og forældre, samt at afdelingens journalføring er grundig og af høj kvalitet.

Børn og Familie arbejder i den kommende periode videre med udvikling af arbejdsgange, der sikrer høj kvalitet i sagsbehandlingen, gennem bl.a. undervisningsdage og styrket sparringskultur i afdelingen.