Socialstyrelsens Danmarkskort 2019

Antallet af klager i Ankestyrelsen falder og færre sager hjemvises.

Social- og Indenrigsministeriet har siden 2016 offentliggjort Ankestyrelsens omgørelsesprocenter for kommunernes afgørelser på social- og handicapområderne.

På Børn- og Familieområdet er antallet af klager i Ankestyrelsen faldet støt de seneste år, og det samme gælder for antallet af sager, der bliver hjemvist til ny behandling. På 0-18 årsområdet har der i alt været behandlet 27 socialsager i Ankestyrelsen, heraf er 19% blevet hjemvist til ny behandling, 22% er blevet ændret/ophævet og 59% blevet stadfæstet. På børnehandicapområdet har der i alt været ni sager, hvoraf fem er blevet hjemvist og fire er stadfæstet. Antallet af klager på børnehandicapområdet er faldet med 59% fra 2018 til 2019.

På voksenhandicapområdet har Ankestyrelsen behandlet 39 sager, hvoraf 69% er stadfæstet, 23% er hjemvist og 8% er ændret.

Hvornår behandles en sag i Ankestyrelsen

Når en borger klager over en kommunal afgørelse på socialområdet, er det Ankestyrelsen, der behandler klagen. Hvis en borger får helt eller delvis afslag på en ansøgning på socialområdet, eller ikke er tilfreds med den afgørelse kommunen har truffet, har borgeren mulighed for at klage over afgørelsen.

Når en borger klager, skal kommunen først genvurdere sagen, hvis kommunen ikke finder anledning til at ændre afgørelsen, skal klagen sendes videre til Ankestyrelsen. Ankestyrelsen gennemgår alle sagens oplysninger og træffer derefter afgørelse i sagen.

I Ankestyrelsen er der fire typer afgørelser

Stadfæstelse betyder, at Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse.

Hjemvisning betyder, at Ankestyrelsen sender sagen tilbage til kommunen, der skal behandle sagen og afgøre den igen. Grunden til hjemvisning af en sag, kan for eksempel være, at der mangler oplysninger, eller at der er sket alvorlige sagsbehandlingsfejl.

Ændring eller ophævelse betyder, at afgørelsen er forkert, og at Ankestyrelsen har ophævet hele eller dele af afgørelsen.