Solceller i Barmosen

Planlægning for et 55 ha stort solcelleanlæg er igangsat.

Kommunalbestyrelsen vedtog i november 2019 kommuneplantillæg nr. 3, hvori der blev udlagt 450 ha til større solcelleanlæg.

På baggrund af kommuneplantillægget har Udvalget for Plan og Teknik på sit møde d. 14. januar 2020 igangsat lokalplanlægning for et konkret projekt i Barmosen nord for Vordingborg.

Igangsættelsen af planlægningen tager udgangspunkt i en ansøgning fra firmaet ”Vores Sol Ejendomsselskab”, som ønsker at etablere et 55 ha stort solcelleanlæg (med en forventet kapacitet på 36 MWp). Anlægget vil potentielt kunne producere el svarende til 17% af elforbruget i Vordingborg Kommune.

Et forslag til lokalplan forventes at blive udsendt i høring medio 2020. Med lokalplanen skal anlæggets præcise placering og hensyn til omgivelserne fastlægges.

Etableringen af solcelleanlæg er en væsentlig indsats i forhold til Vordingborg Kommunes målsætninger på klimaområdet, dels i forhold til reduktion af CO2-udledning og dels i forhold til at blive selvforsynende med vedvarende energi til el- og opvarmning inden 2035.