Styrkelse af Børn- og Familieområdet

Effektivisering og intensiv forebyggelse skal styrke området og sikre bedre økonomistyring

21. FEBRUAR 2020                                                             

Det specialiserede børne- og familieområde blev i 2019 analyseret af KL’s konsulentafdeling (KLK). Økonomien på området har i flere år været udfordret blandt andet på grund af store udgifter til anbringelser. Samtidig ønsker man at fokusere mere på tidlige indsatser og forebyggelse, hvilket er svært når en stor del af økonomien er bundet op på anbringelser. Derfor bestilte Vordingborg Kommune en ekstern analyse af effektiviseringspotentialer samt støtte til implementering af de valgte initiativer.

Med udgangspunkt i KLKs anbefalinger vil områdets fokus på Børne- og Familieområdet i 2020 først og fremmest rette sig mod:

• Intensiv hjemmebaseret forebyggelse som alternativ til anbringelse

• Flere netværksløsninger

• Bedre handleplaner

• Styrket opfølgning i alle sager

• Øget samarbejde med almenområderne

For alle fokusområder gælder det, at afdelingen arbejder med en styrkelse af samspillet mellem sagsbehandlere og familiebehandlere med henblik på fælles tilgang, korte kommandoveje, tilstrækkelig opfølgning samt større fleksibilitet i tilbuddene, så forebyggelsesrammen udnyttes effektivt.

Konkret betyder dette blandt andet, at al kompetenceudvikling fremover sker i fællesskab mellem myndighedsafdelingen og Familiecenter Kalvehave.

Implementeringen består af en række kompetenceudviklingsdage, nye arbejdsgange og løbende ledelsesmæssig og faglig opfølgning på alle sager.

Det samlede implementeringsarbejde vil række ind i 2021, og de økonomiske effekter af implementering forventes først at kunne dokumenteres indenfor en periode på to til fem år.

Udover effektiviseringstiltagene anvender Afdeling for Børn og Familie nu KL’s økonomiske prognoseredskab styringscockpittet. Styringscockpittet giver et aktuelt styringsoverblik og kan bruges til at indikere udgiftsudviklingen.

Den første prognose er fremlagt for Udvalget for Børn, Unge og Familie på mødet i januar 2020.