Udfordrende budgetforhandlinger ligger forude

Foreløbig ubalance mellem indtægter og udgifter på 37 mio. kr

Den 4. september indleder kommunalbestyrelsen sine årlige budgetforhandlinger. De tager udgangspunkt i et omprioriteringskatalog, som skal give et politisk handlerum på godt 30 mio. kroner.

Vordingborg Kommunes budget for 2021 skal forhandles på plads af kommunens politikere i de kommende 5-6 uger. Udgangspunktet for forhandlingerne er en teknisk og foreløbig ubalance mellem indtægter og udgifter på 37 mio. kr.

Efter at man politisk indgik forlig på Christiansborg om en reform af udligningsordningen, var der en forventning om, at denne reform ville forbedre den økonomiske situation markant i Vordingborg Kommune. Ved indgåelse af aftalen stod kommunen til at få en gevinst på netto ca. 35 mio. kroner. Efter at reformen er blevet genberegnet med opdaterede tal for 2021, er denne gevinst nærmest væk. Det skyldes i høj grad, at kommunens gennemsnitlige indkomstniveau er steget, hvilket betyder at udligningen falder.

Forklaringen på at det gennemsnitlige indkomstniveau er steget er, at børnetallet er faldet. Da børn oftest ligger lavt i indkomstniveau, betyder færre børn, at det gennemsnitlige indkomstniveau stiger, dog uden at Vordingborg Kommune reelt er blevet en rigere kommune. Det er en væsentlig årsag til, at politikerne nu skal finde nye veje i budgetforhandlingerne til at skabe den nødvendige balance.

Til brug for budgetforhandlingerne har kommunens administration udarbejdet et omprioriteringskatalog, hvor der er peget på mulige forslag, som tilsammen vil give besparelser på godt 30 mio. kroner. Kataloget er ikke behandlet politisk i fagudvalgene, og derfor er der ikke taget politisk stilling til nogen af forslagene. Det vil ske konkret, når politikerne i forhandlingerne beslutter, om nogle af forslagene skal tages med i en budgetaftale.

For at politikerne kan få så nuanceret et beslutningsgrundlag som muligt, bliver omprioriteringskataloget sendt til udtalelse hos medarbejderne i kommunens samarbejdssystem og til høring hos relevante høringsparter.

Kommunen har på grund af de særlige vilkår omkring udligningsreformen, hvor en overgangsordning betyder, at kommunen først modtager den fulde udligning i 2022, søgt social- og indenrigsministeren om særtilskud til at hjælpe kommunen med at sikre et rimeligt budget for 2021. Behovet for at gøre brug af omprioriteringskataloget afhænger derfor i høj grad af, hvor stort et særtilskud ministeren tildeler kommunen. Dette får kommunen en melding om ultimo august, og det vil derfor være kendt når Kommunalbestyrelsen mødes til budgetseminar den 4. september.