Uventet underskud

En fejl i udregning af statslig refusion er grunden til et uventet underskud på 22 mio. kr. i det forventede regnskab for 2019 på arbejdsmarkedsområdet.

Fejlen opstår fordi Vordingborg Kommune gennem 2018 og 2019 har hjemtaget og budgetteret med for meget i refusion fra staten.

Det er særligt statens refusion på sygedagpenge og A-dagpengeområdet, der er skyld i, at regnskabet for 2019 på arbejdsmarkedsområdet, nu forventes at vise et underskud på 22 mio. kr.

I takt med, at der kommer væsentlig flere ledige i arbejde har en relativ større andel af disse ledige også udfordringer med deres helbred. På grund af højkonjunkturen kommer disse borgere i arbejde, og det er i sig selv rigtig godt. Men denne gruppe borgere kan have svært ved at opnå stabilitet i beskæftigelsen, og de bliver derfor ofte ledige igen, eller sygemeldte.

Ændringer i refusionsreglerne betyder dog, at kommunen ikke modtager samme refusion fra staten i relation til ledige, der kun har været kortvarigt tilbage på arbejdsmarkedet i forhold til andre ledige eller sygedagpengemodtagere, som forud for at de bliver ramt af ledighed eller sygdom har haft fast arbejde i over et år.

De ændringer har der ikke været taget godt nok højde for i beregningerne for refusion i 2019 og derfor har Vordingborg Kommune budgetteret med en for høj refusion i 2019. Hertil kommer, at kommunen også har hjemtaget for meget refusion i regnskab 2018, som skal efterreguleres i 2019.

”Det er en helt uholdbar situation at stå i som politiker, at der dukker overraskelser op i den her størrelsesorden. Når det sker så sent på året er det utrolig vanskeligt at agere på”, siger borgmester Mikael Smed.

Der er netop landet en budgetaftale for 2020 og administrationen har på baggrund af den ny viden gennemregnet budgettet for 2020 for arbejdsmarkedsområdet. Der er stadig en meget positiv udvikling i andelen af borgere, der modtager forsørgelse i Vordingborg. Denne udvikling er stadig langt bedre i Vordingborg sammenlignet med Danmark som helhed. Derfor slår problemet heller ikke så voldsomt igennem i 2020. Forventningen er, at de 13 mio. kr. som er indregnet i budgetaftalen for 2020 som en likviditetsforøgelse kun skal reduceres til 10 mio. kr. i 2020.

”Det er klart, at det er meget kritisabelt, at vi står i den her situation og at den løbende budgetopfølgning i afdelingen ikke har opdaget problemet tidligere”, fastslår Mikael Smed.

Der er med øjeblikkelig virkning indført ny procedure, så den specifikke budgetopfølgning fremadrettet bliver underkastet et parallelt kontrolforløb, hvor såvel Arbejdsmarkedsafdelingen som kommunens centrale økonomifunktion sikrer, at budgetopfølgningen er retvisende.