Whistleblowerordning for Coronamidler

Alle kan anonymt indberette svindel med kompensationsmidler.

Den 9. juni 2020 gik Erhvervsstyrelsens whistleblowerordning for de erhvervsrettede covid-19 kompensationsordninger i luften. En ordning igennem hvilken, alle og enhver anonymt kan indberette oplysninger om svindel med en af Erhvervsstyrelsens kompensationsordninger. Dette gælder også forhold der ligger før whistleblowerordningens etablering.

Formål med whistleblowerordningen

Whistleblowerordningens etablering er sket som led i Erhvervsstyrelsens eksisterende kontrolindsats på kompensationsområdet, og skal dermed være med til at understøtte og styrke denne, ved at afdække og forebygge svindel med de erhvervsrettede covid-19 kompensationsordninger:

Kompensation for lønudgifter

Kompensation for faste omkostninger

Kompensation for selvstændige

Kompensation for freelancere

Kompensation for arrangører (aflyst eller udskudt større arrangement)

En indberetning kunne eksempelvis dreje sig om svindel med lønkompensation søgt på vegne af medarbejdere der enten er sygemeldte, eller fyrede.

Se detaljereret information om de forskellige kompensationsordninger

Lovgrundlag

Whistleblowerordningen er reguleret i Lov nr. 796 af 9. juni 2020 om ændring af lov om erhvervsfremme (etablering af en whistleblowerordning for de erhvervsrettede covid-19 kompensationsordninger, som administreres af Erhvervsstyrelsen, og indførelse af særlig tavshedspligt).

Loven regulerer udover anvendelsesområdet for ordningen, samt regler for videregivelse af oplysninger, også en ekstra beskyttelse for de personer der henvender sig igennem ordningen.

Anonymitet og indberetning

Som whistleblower via denne løsning er man anonym over for offentligheden. Det vil sige at de almindelige offentlighedsretlige og forvaltningsretlige regler om aktindsigt, partshøring mv. ikke finder anvendelse. Erhvervsstyrelsen er dermed afskåret fra at videregive oplysninger der kan afsløre identiteten på en anmelder eller bruges hertil. Dette gælder også til juridiske eller fysiske person der indberettes om.

Erhvervsstyrelsen er dog som undtagelse til hovedreglen om anonymitet, berettiget til at videregive alle oplysninger til relevante myndigheder herunder for eksempel politiet og/eller anklagemyndigheden. Der er i relation hertil indført særlige regler for at sikre beskyttelse af whistleblowerens identitet, hvorefter det er forbudt for en virksomhed at sanktionere en medarbejder, der har foretaget en indberetning til Erhvervsstyrelsen om virksomhedens (potentielle) overtrædelse af reglerne for de erhvervsrettede covid-19 kompensationsordninger.

En virksomhed må således ikke udsætte en whistleblower, som er ansat eller tidligere har været ansat hos virksomheden, for ufordelagtig behandling eller ufordelagtige følger, såsom afskedigelse, degradering, forflyttelse, chikane eller lignende. Hvis dette alligevel sker, vil medarbejderen være berettiget til en godtgørelse efter ligebehandlingslovens regler.

Derudover er Erhvervsstyrelsen bekendt med indberetters identitet, da løsningen kun kan tilgås med NemID. Erhvervsstyrelsen har brug for denne viden, for evt. at kunne følge op med uddybende spørgsmål, såfremt der er behov for det. Samtidig er det lettere at vurdere troværdigheden af en indberetning, når det er en som personen (må formedes) at stå ved.

Yderligere information

Indberet via whistleblowerordningen

Information om whistleblowerordningen på Virksomhedsguiden