Bymønster

Mål for bymønster

 • Bymønsteret skal bidrage til at skabe balanceret udvikling i købstæder, lokalcenterbyerne og på landet ud fra en klar indbyrdes rollefordeling byerne imellem, der sikrer den bedst mulige service for alle borgere i kommunen.
 • Bymønsteret skal sikre, at købstæderne skal være levende byer med et rigt handelsliv, erhvervs-, skole- og uddannelsesmuligheder, attraktive boligområder, højt kvalificeret service og gode oplevelsesmuligheder med en let tilgængelighed gennem en udbygget infrastruktur som knudepunkt for kollektiv trafik.
 • Vordingborg by skal styrke sin position som regionalt kraftcenter og er lokomotivet i den fremtidige udvikling på uddannelses- og erhvervs- og infrastrukturområdet.
 • Vordingborg, Stege og Præstø skal styrke deres position som kommunens tre hjørnestene for handel, oplevelser og service samt byvækst og byudvikling.
 • Vordingborg by skal styrkes som kommunecenter, som uddannelsesby, forsknings- og vidensby og som regionalt oplevelses- og handelscentrum.
 • Stege skal styrkes som bycenter, som kreativ og turistorienteret handelsby.
 • Præstø skal styrkes som bycenter, som kreativ og livstilsorienteret erhvervs og handelsby.
 • Lundby skal som kommunens anden stationsby i særlig grad styrkes som bosætningsby gennem byudvikling og byforskønnelse.
 • Bårse, Stensved og Ørslev skal med nærhed til motorvejsnettet og med gode trafikforbindelser til regionens nærliggende regionale centre sikres byvækst og byomdannelse.
 • I lokalcentrene skal der arbejdes for at sikre de lokale servicefunktioner og der skal sikres gode kollektive trafikforbindelser til de to større bycentre og til kommunecentret. 

Retningslinjer

Kort 2.1

Bymønsteret fastlægges efter nedenstående retningslinjer og i henhold til centerstrukturen i redegørelsen.

2.1

Vordingborg by udpeges som kommunecenter, hvor regionale og lokale funktioner og handel og service placeres og udvikles.

2.2

Offentlige institutioner og anlæg, som skal betjene hele kommunen eller er højt specialiserede, skal så vidt muligt placeres i Vordingborg og der skal ved planlægningen tages hensyn til disses tilgængelighed, især i forhold til kollektiv trafik og cykeladgang.

2.3

I Vordingborg sker udvikling af bosætning og erhverv primært indenfor eksisterende rammer ved byomdannelse og fortætning. Handelen udvikles gennem byomdannelse og fortætning inden for bymidten.

2.4

Stege og Præstø udpeges som bycentre, hvor lokale funktioner og handel og service placeres og udvikles ud fra lokale potentialer.

2.5

Serviceniveauet i Stege og Præstø, herunder kommunale institutioner og administration, skal opretholdes og udvikles for at styrke byernes turistmæssige handels- og oplevelsesværdi.

2.6 

Udvikling af Stege sker ved byomdannelse og fortætning. Handelen udvikles gennem byomdannelse og fortætning inden for bymidten. Ny byvækst prioriteres efter en udnyttelse af ubenyttede arealer og bygninger i bymidten.

2.7 

Udvikling af Præstø sker ved byomdannelse og fortætning. Handelen udvikles gennem byomdannelse og fortætning inden for bymidten. Ny byvækst prioriteres efter en udnyttelse af ubenyttede arealer og bygninger i bymidten. 

2.8 

Lundby, Bårse, Kalvehave-Viemose, Mern, Ørslev, Nyråd, Stensved og Bogø udpeges som lokalcentre med lokale servicefunktioner. 

2.8 

Bårse, Kalvehave-Viemose, Mern, Ørslev, Nyråd, Stensved og Bogø udpeges som lokalcentre med lokale servicefunktioner.
Ændring i forslag tillæg nr. 47

2.9 

Borre/Hjertebjerg/Klintholm Havn og Damme/Askeby udpeges som samarbejdende lokalcentre, hvor der kan placeres lokale servicefunktioner.

2.9 

Borre/Hjertebjerg/Klintholm Havn og Damme/Askeby og Lundby/Køng/Kostræde Banker udpeges som samarbejdende lokalcentre, hvor der kan placeres lokale servicefunktioner.
Ændring i forslag tillæg nr. 47

Redegørelse

Bymønsteret består af kommunecenter, bycentre og lokalcentre. Bymønsteret er et udtryk for hvordan Kommunalbestyrelsen vil udvikle Vordingborg Kommune, og hvordan eksisterende og nye funktioner fordeles mellem byerne og landet omkring dem. Bymønsteret handler om at fordele rollerne mellem byerne internt samt mellem byerne og landet ud fra, hvad de hver især er bedst til, og så styrke dette.

Bycentrene er kommunens 3 største byer Vordingborg, Præstø og Stege, der har flest butikker samt mest offentlig og privat service. Det er også her, vi finder størstedelen af de servicefunktioner, vi bruger dagligt eller jævnligt. I de øvrige byer, som er lokalcentre, findes beskedne men dog for hverdagslivet meget væsentlige servicefunktioner som fx skole og daginstitution, dagligvarehandel til lokal forsyning mv.

Vordingborg by er kommunecenteret

Vordingborg har en central placering i forhold til den overordnede regionale infrastruktur i form af motorvej, hovedveje, jernbaner og kollektiv trafik og gode forbindelser til og fra alle egne af kommunen.

Byen skal være et service- og handelsmæssigt regionalt kraftcenter og indeholde følgende servicefunktioner:

 • Sundhedscenter og/eller skadeklinik
 • Statslige og regionale kontorer
 • Ungdomsuddannelser
 • Dagblade og andre medier
 • Større regionale kulturelle institutioner og – arrangementer, f.eks. koncert-,
  teater-, udstillings og foreningslokaler og bibliotek af regional og kommunal betydning
 • Stor og varieret udvalgsvarehandel og anden privat service af regional, kommunal og lokal betydning
 • Kommunens centraladministration

Byens rolle som regionalt kraftcenter og dermed som lokomotiv for kommunen, skal understøttes og styrkes ved at fastholde eksisterende regionale funktioner, og ved et arbejde for at nye regionale funktioner placeres her, f.eks. nye store detailhandelsbutikker, uddannelsesinstitutioner og større arbejdspladser.

Stege og Præstø er bycentre

Stege og Præstø er byer med en mange og varierede offentlige og private institutioner, der kræver store dele af eller hele kommunen som opland for at kunne opretholdes. Det gælder funktioner som:

 • Sundhedscenter og/eller skadeklinik
 • Kulturhus i form af f.eks. forsamlings- koncert-, teater- eller udstillingslokaler
 • Skole med overbygning
 • Kommunal administration, borgerservice, bibliotek
 • Pengeinstitut og et varieret udbud af liberale erhverv
 • Varieret udbud af butikker til dagligvarer og udvalgsvarer af kommunal betydning
 • Kollektiv trafikknudepunkt for kommunale ruter og med forbindelse til regionale centre og togforbindelser
 • Gode overordnede trafikforbindelser mellem kommunecenter og bycentre

Præstø og Stege opfylder ovennævnte krav til indhold af funktioner og kan styrkes i forhold til placering af yderligere kommunalt orienterede funktioner. 

Stege bys rolle skal udvikles med henblik på at skabe nye tilbud til turismen der samtidig kan være en styrkelse af de offentlige og private servicetilbud til borgerne.

Præstø by er kommunens attraktive historiske by. Byen udvikles med hensyn til at styrke oplevelsen af bymiljøet. Byen er samtidigt et vigtigt tilbud i udvikling af en byturisme i kommunen, og raffinering af havnemiljøet samt af forbindelserne til de attraktive naturområder udenfor byen skal styrkes.

Lokalcentre og samarbejdende lokalcentre

Lokalcentre og samarbejdende lokalcentre fungerer som nærcentre for lokalområder og indeholder funktioner, der dækker befolkningens daglige behov, og der vil arbejdes for, at lokalcentrene som hovedregel indeholder følgende servicefunktioner:

 • Skole, forsamlingshus
 • Daginstitution og en vis offentlig service f.eks. biblioteksfilial eller bogbusbetjening, ældrecenter
 • Dagligvarehandel i form af købmand, brugsforening eller lignende
 • Visse offentlige og private funktioner f.eks. håndkøbsudsalg, postfunktion
 • Busforbindelse til de større bycentre og kommunecenteret

Lundby, Bårse, Mern, Ørslev, Nyråd, Stensved, Kalvehave og Bogø byer opfylder overvejende ovennævnte krav til funktioner og kan styrkes på udvalgte funktioner ud fra lokale styrker og forudsætninger. Byerne Borre, Hjertebjerg og Klintholm Havn samt Damme og Askeby kan i samarbejde opfylde ovennævnte krav til indhold af funktioner.

Kastrup- Neder Vindinge er sammenvokset med Vordingborg og vil fremover blive behandlet som en bydel på linje med Sydhavnen og ikke som et selvstændigt lokalcenter. Dette ændrer dog ikke på lokalområdet og muligheden for lokalråd i Kastrup-Neder Vindinge.

Samarbejde om byroller og byfunktioner

Byerne er forskellige og overordnet er det et mål at satse på de områder, hvor de enkelte byer har deres fortrin og er ressourcemæssigt stærke. I den sammenhæng vil det være hensigtsmæssigt, at de udpegede centerbyer og lokalråd etablerer et samarbejde med hensyn til udbuddet af forskellige former for service. Et samarbejde, der kan betegnes som en form for netværk mellem byer.

Opfordringen til etablering af bynetværk ændrer ikke ved, at funktioner med regional og kommunal betydning som udgangspunkt skal lokaliseres i hhv. Vordingborg, Præstø og Stege.

Nye byvækstområder

Nye byvækstområder planlægges alene i købstæderne og i lokalcentrene. For at udnytte de eksisterende byområder optimalt, prioriteres indsatsen i købstæderne således at utidssvarende byggeri i byen ændres til nye og attraktive byfunktioner inden der planlægges for nyt byggeri.

For at styrke kommunens byer er der i kommuneplanforslaget foretaget en ændring i prioriteringen af nye byudlæg. I en del af lokalcentrene er der udlagt meget rigelige arealer til nye boliger og for at sikre en byudvikling der ikke spreder sig i alle retninger men koncentreres med henblik på at skabe attraktive byer, er en del af disse i dette forslag udpeget som perspektivområder. Dvs. områder til byvækst efter 2025. Det drejer sig om arealer i Bårse, Mern,  og Bogø. I temaerne byvækst og byomdannelse kan ses en oversigt over de konkrete arealer.

Byudviklingen skal understøtte den kollektive trafik

Kommunalbestyrelsen vil i vid udstrækning i de regionale og kommunale samarbejder, kommunen deltager i søge at påvirke statens prioriteringer og investeringer på infrastrukturområdet, herunder især på den kollektive trafik og motorvejsnettet, så det kommer regionens og dermed Vordingborg Kommunes bosætning til gode. Kommunen kan dog også selv understøtte – og dermed påvirke – infrastrukturudviklingen ved at planlægge udvikling af og understøtte de byer, der knytter sig til den overordnede infrastruktur, fx Lundby og Vordingborg som stationsbyer og Stensved, Nyråd og Bårse som byer beliggende op til motorvejsnettet.