Byomdannelse

Mål for Byomdannelse

  • Det er målet gennem en strategi for byomdannelse og fortætning at skabe alternative udbygningsmuligheder og attraktive bynære boliger. Fortætningen understøtter princippet om synergi ved at koncentrere urbane funktioner og bylivsfremmende aktiviteter, der understøtter bosætningen og handelslivet i bymidten.
  • En strategi for byomdannelse i købstæderne skal tage udgangspunkt i middelalderbyernes karakter med høj tæthed, intime rum med stræder, små pladsdannelser, snoede gadeforløb med korte kig og mange forskellige perspektiver, der skaber varierende og oplevelsesrige rum. Placering af ny bebyggelse skal tilpasses det enkelte område under hensyntagen til eksisterende byggeri, bevaringsværdig bebyggelse, kulturmiljøer, natur og udsigtspunkter.
  • Bymidten i bycentrene skal opleves som sammenhængende by med interessante byrum, bebyggelser og byfunktioner. Der skal være god tilgængelighed til bymidten fra udenbys besøgende via indfaldsveje og fra byens større virksomheder, uddannelsesinstitutioner og fritidstilbud via gode og sikre veje og stier.
  • Udvikling og planlægning inden for bymidten i Vordingborg skal ske ved at udnytte eksisterende ubebyggede arealer i byen til opførelse af nyt byggeri til boliger, butikker og liberale erhverv. Desuden skal der tænkes i udstykning af eksisterende grunde, til yderligere fortætning. Målet er en urban by med en klart defineret og aktiv bymidte med et oplevelsesrigt og mangfoldigt handels- og byliv.
  • I planperioden vil der blive igangsat arbejde med henblik på afdækning af mulighederne for byfornyelse og forskønnelse af bycentre og lokalcentre. 

Retningslinjer

Kort 4.1


Områder med byomdannelse

4.1

Byomdannelse og fortætning skal understøtte bymønsteret, indsatsen prioriteres med udgangspunkt i kommunens bycentre og i stationsbyen Lundby.

4.2

I Vordingborg by udlægges arealer til byomdannelse ved Vordingborg station, i den østlige del af bymidten, i den nordøstlige del af byen samt i Sydhavnen som vist på kortskitse.

4.3

I Stege fastholdes område til byomdannelse på tidligere Stege Sukkerfabrik samt på havnefronten inden for byzonen.

4.4

Der udpeges et byomdannelsesområde i Præstø mellem Strandvejen og Vesterbro.

4.5

Udover de udlagte byvækstområder skal byvæksten hovedsageligt ske ved fortætning i byernes byomdannelsesområder for bl.a. at sikre en effektiv udnyttelse af den bestående infrastruktur.

4.6

Ved byomdannelse skal placering af ny bebyggelse tilpasses det enkelte område under hensyntagen til eksisterende byggeri, bevaringsværdig bebyggelse, kulturmiljøer, natur og udsigtspunkter.

Kort 4.2


Byomdannelsesområder i Vordingborg

Kort 4.3


Byomdannelsesområder i Præstø

Kort 4.4


Byomdanelsesområder i Stege

Redegørelse

Erhvervsstrukturen er under ændring. Dele af virksomhedernes produktion er eller bliver flyttet og/eller bliver mere mekaniseret.

Strukturændringerne sætter sig spor i byudviklingen. Nogle virksomheder flytter til nye erhvervsområder med bedre plads, mens andre nedlægges. I flere ældre erhvervs- og havneområder er der således nye muligheder for byudvikling. Det drejer sig i det væsentlige om områder i de tre købstæder. Herunder særligt områderne omkring Sukkerfabrikken i Stege, Ny Esbjergvej i Præstø og erhvervsområderne omkring Prins Jørgens Alle, Solbakken i Vordingborg samt i Vordingborg-bydelen Masnedsund og i dele af alle tre byers havneområder. Nogle områder er under omdannelse, mens andre vil kunne blive omdannet inden for planperioden.

En voksende andel af virksomhederne medfører ikke de miljømæssige problemer, som tidligere var baggrunden for byernes opdeling i boligkvarterer og erhvervsområder. Det giver muligheder for, at de erhvervs- og havneområder, som er under omdannelse, kan anvendes til en blanding af boliger, rekreative og kulturelle anlæg samt ikke miljøbelastende erhverv.

 

Omdannelse af byer i stedet for nye udlæg

Omdannelsen og nogle steder fortætning af de ældre byområder vil være med til at spare på udlægget af nye byområder. Rummeligheden i arealer der kan omdannes til andre byformål kan vanskeligt opgøres, da der ofte vil være tale om en blandet anvendelse til boliger og erhverv, og fordi dette vil bero på en detaljeret planlægning i de enkelte områder.

Ved at udpege mindre benyttede eller mindre attraktive steder i købstæder og bycentre, kan man skabe mulighed for intens byudvikling. Højere bebyggelsesprocent giver flere mennesker mulighed for at bo centralt og tæt på offentlige transportmuligheder. Strategien kan minimere behovet for egen bil, da indkøb og institutioner er inden for gå- og cykelafstand.

Fortætning og omdannelse kan derfor bidrage til at begrænse stigningen i byernes samlede transportarbejde og fremme mulighederne for kollektiv, gående og cyklende transport samt give en bedre udnyttelse af den bestående infrastruktur.

Det væsentligste i en sådan strategi er imidlertid, at der sker en revitalisering af bydele, som ellers gradvis ville gå i forfald og medvirke til at give byerne et dårligt image. I planperioden vil der blive igangsat arbejde med henblik på afdækning af mulighederne for byfornyelse og forskønnelse af bycentre og lokalcentre.

 

En købstadsmanager kan styrke handels- og bylivet i købstæderne

Der skal samtidig arbejdes med at synliggøre og koordinere aktiviteter, der kan fremme et aktivt byliv. En særlig købstadsmanager og -formidler kan bidrage til en styrket og koordineret indsats for handelslivet og bylivet i byerne og gennem koordinering og udvikling af nye samarbejder, tiltag, events, service, mv. sikre, at hele kommunen spiller sammen.

 

Helhedsplan for Vordingborg by

Kommunalbestyrelsen har udarbejdet en helhedsplan for Vordingborg by. Helhedsplanen er en vision og et billede på i hvilken retning, vi gerne vil udvikle byen og indeholder en lang række af ændringer og nye projekter. Der er ikke på forhånd taget konkret stilling til de enkelte forslag til projekter og ændringer, der beskrives i helhedsplanen, men de er indarbejdet i denne kommuneplan for at sikre det overordnede planlægningsgrundlag, så vi kan udvikle byen i takt med at mulighederne byder sig.

Antallet af ledige arealer til boligformål i Vordingborg er begrænset, men i bymidten og i dele af tidligere erhvervsområder er der ledige arealer til byomdannelse og fortætning. 

 

Vordingborg by - en kompakt og fortættet bymidte

For at skabe et oplevelsesrigt og mangfoldigt handels- og byliv i Vordingborg skal butikker og øvrige bylivsfunktioner som offentlig og privat service, caféer mv. koncentreres i bymidten. Handels- og byfunktioner som butikker, caféer, banker eller andre servicefunktioner blandes, så de kan skabe synergi og generere mere byliv til gavn for byen og dens brugere.

Handelsstrøg fortættes

Butikkerne skal i fremtiden koncentreres omkring den østlige del af Algade frem til Slotstorvet, som sammen med Badstuegade omdannes til gågade, Voldgade, Valdal, Valdemarsgade og Prins Jørgens Allé samtidig med at der fortættes med attraktive byboliger blandet med butikker og andre servicefunktioner. For at understøtte denne udvikling sker der med denne kommuneplan en indskrænkning af bymidteafgrænsning, som det fremgår af temaet om detailhandel. 

Området mellem rådhuset og dagligvarebutikkerne langs Prins Jørgens Allé skal på sigt omdannes til boligområde med attraktive byboliger i 2-3 etager. Her vil der med en bebyggelsesprocent på 50% være potentiale for at bygge ca. 75 rækkehuse eller mindre etageboliger og i området omkring Valdal er der mulighed for yderligere ca. 50 boliger, hvis det fx er rækkehuse eller mindre etageboliger. Hvis der bygges parcelhuse kan der være 10 inkl. eksisterende parcelhusgrunde.

Nyt butikscenter i Vordingborg

Kommunalbestyrelsen vil arbejde for etablering af et nyt butikscenter på Valdemarsgade på den nuværende Rådhusgrund. Butikscenteret kan tiltrække nye aktiver til byen, og supplere det nuværende handelsstrøg omkring Algade og Valdemarsgade og dermed styrke byens konkurrenceevne i forhold til større nabobyer i regionen. Der arbejdes for at butikscentret etableres i forbindelse med en ny offentlig administrationsbygning og evt. et bibliotek eller andre bylivsfremmende funktioner. 

De tre funktioner vil hver især kunne tiltrække en høj daglig frekvens af medarbejdere og besøgende samtidig med at de kan drage fordel af hinandens kundestrømme og vil have en god synergieffekt til det øvrige by- og handelsliv i bymidten. Læs mere om butikscenteret i temaet detailhandel.

Omdannelse af Voldgadekvarter

For at forbinde det nye bycenter med butikkerne i Algade ønsker Kommunalbestyrelsen at videreudvikle bagsiden af Algade langs Voldgade til et kombineret handels- og bymiljø med forskellige funktioner som fx butikker, frisører, caféer, ejendomsmæglere, advokat mv.). Der lægges op til oprydning og nedrivning af nogle af de mange bagbygninger, så der i stedet kan opføres karré-byggeri med facaden ud mod Voldgade. En ny bebyggelse vil også fjerne det kedelige indtryk af bagsiden, der præger den eksisterende bebyggelse langs Voldgade. Den ny bebyggelse kan rumme butikker i underetagen og gågademiljø i de gårdrum, der opstår mellem den nye og eksisterende bebyggelse. 


Skitse for mulig omdannelse af Voldgade-facade

Stationsnære erhverv

Den vestlige del af Algade vil i fremtiden være et oplagt område til en kombination af boliger og ikke generende erhverv og grønne arealer. Tæt på stationen er der mulighed for at omdanne en tidligere erhvervsgrund på Boulevarden til 6-7 villaer i samme volumen og bygningsudtryk som de eksisterende bevaringsværdige huse her. Dertil kommer muligheden for omdannelse af bebyggelsen i den vestlige del af Algade til blandet byformål til boliger og/eller kontorerhverv. Her skønnes der at være mulighed for yderligere 10-15 byboliger.

Kontor og serviceerhverv er medarbejderintensive arbejdspladser og skal placeres indenfor den stationsnære zone. Ligeledes bør der arbejdes for at serviceerhverv, som betjener et større opland, placeres i med god tilgængelighed for kollektiv transport, således at denne bliver et attraktivt alternativ til bilismen.

Kommunalbestyrelsen ønsker at udvikle det stationsnære område i Vordingborg for at fremme kollektiv transport og for at skabe udvikling i der, hvor tilgængeligheden med alle typer af transportmidler er størst. Udviklingen af det stationsnære område understøttes ved princippet om en fortætning af bymidten og den mere fleksible arealanvendelse i den vestlige del af Algade.

Den stationsnære zone er et planlægningsbegreb, som er defineret ved to afstande på henholdsvis 600 m og 1200 m fra stationen. Planlægningen indenfor 600 m zonen skal, som udgangspunkt udnyttes til placering af intensive byfunktioner. 1200 m zonen anvendes til mindre intensiv udnyttelse af byen.

De stationsnære områder er vigtige for at fremme brugen af kollektiv transport, og udnyttelsen af disse bliver ikke mindre med etableringen af Femern-forbindelsen og jernbaneopgraderingen til København. Begge faktorer skaber en større tilgængelighed til byen, og derfor skal de områder, som ligger stations-nært, udvikles med erhvervs- og serviceerhverv blandet med boliger.

Solbakken

På Solbakken, i den nordøstlige del af Vordingborg overføres et areal fra erhvervsformål (og butik med pladskrævende varer) til kultur- og idrætsformål, som giver mulighed for at indrette området til et samlet idræts- og kulturcenter.

Et kultur- og idrætscenter på Solbakken kan rumme idrætshal, ny svømmehal, træningslokaler til mindre idrætter, kampsportscenter, fleksible øve- og forestillingsfaciliteter til teater, lokaler til billedskaben-de aktiviteter, ungdomshuset Birdhouse, samt administrationslokaler og mødefaciliteter bl.a. til DGI´s distriktskontor. En lille del af arealet, grænsende op til eksisterende boliger overføres til boligformål for at skabe mulighed for en lille udbygning med parcelhuse. Læs mere om dette i temaet Kultur og fritid.

Sydhavnen

En del af Sydhavnen/Masnedsund er sårbar overfor oversvømmelse i forbindelse med ekstrem regn og stigende havniveau. For at beskytte eksisterende boligområder omkring Volmersgade/Vinkelvej mod oversvømmelse er det nødvendigt med foranstaltninger til at håndtere og tilbageholde vandet fx ved at pumpe vandet væk ved at bruge uudnyttede arealer til regnvandsbassiner og kanaler til at parkere og forsinke vandet.

I forbindelse med byomdannelse og nærmere planlægning af Masnedsund / Sydhavnen skal der tages forhåndsregler for stigning i havvandspejlet, højere grundvandsspejl og øget nedbør. Der kan være behov for at stille krav om geotekniske undersøgelse, effektiv vandafledning, krav om høj sokkel eller bygning på pæle, etablering af dige. Det skal endvidere sikres, at byggeri og eventuel opfyldning og afvanding ikke får negative konsekvenser for de øvrige grundejere i området, i form af ændringer i afvandingsforhold, forhøjet grundvandsspejl eller opstuvning af regnvand.

Udfordringerne vil på sigt formentlig også komme på den lokalplanlagte, men ikke fuldt udnyttede del af Sydhavnen med punkthusene. Det er derfor nødvendigt at revurdere det lokalplanlagte område med henblik på at sikre området og planlægge for en bæredygtig anvendelse af arealet, hvor parkering og forsinkelse af regnvand integreres i planlægningen. Målet for Sydhavnen kan i stedet være at er, at skabe en bydel med boliger, kanaler, natur og maritime tilbud, der er offentlig tilgængelig for alle. 

  

Projekter i Præstø og Stege

I samarbejde med handelslivet i Præstø og Stege, skal der i planperioden arbejdes med udviklingsprojekter for Præstø og Stege. Projekterne skal styrke byerne som attraktive bycentre for handel og service.

Byudviklingsprojekterne for Præstø og Stege har til formål at markedsføre byerne på det som gør dem unikke, samtidig med at projekterne skaber stærke bymidter.

Præstø

I Præstø er der igangsat ny lokalplan for bymidten. Præstø skal markedsføres som en købstad, hvor der er velbevarede kulturmiljøer i hele bymidten, og fokus på kunst og kultur. På nuværende tidspunkt arbejdes der for et centralt placeret glasmuseum i Præstø bymidte med kunst fra Per Steen Hebsgaard, der understøtter byens kulturelle profil og status som attraktivt turistmål.

Der arbejdes for udvikling af Antonibakken.

Der udpeges et byomdannelsesområde i Præstø mellem Strandvejen og Vesterbro.

Dette område har en beliggenhed, med potentiale til at skabe en smuk adgang til Præstø fra Rødeledvej og Ny Esbjergvej/Vesterbro. Området kan bearbejdes landskabeligt eller bebygges med det formål at markere adgangen til Præstø fra syd og vest.

Stege

Stege skal markedsføres på fortællingen om Danmarks fødsel ved Møns klint og middelalderhistorien med Mølleporten som vartegn.

Sukkerfabrikkernes område omdannes til et nyt attraktivt byområde, med mulighed for indplacering af hotel, feriecenter, offentlig og private service erhverv, kultur og nye byboliger. Udnyttelse af arealet og bygningerne skal respektere de naturmæssige værdier i området

 

Lundby

Lundby har gennem de senere år undergået en forvandling til en by i udvikling, og med private investeringer i forskønnelse af den centrale by. Beboerne har vist vilje til udvikling gennem en lang række af initiativer, herunder bl.a. etableret medborgerhus. Samtidig investeres der på statsligt niveau på stationen og de stationsnære omgivelser. Derfor er det vigtigt, at kommunen understøtter grundlaget for Lundbys bys fremtidige status og potentiale som stationsby, i planperioden bør der arbejdes for en indsats der forskønner de offentlige arealer og dermed understøtter borgernes indsats.