Byvækst

Mål for byvækst

 • Der skal være gode og velbeliggende arealer til rådighed ved kommunens større byer, så de sikres mulighed for bolig- og erhvervsudvikling. Det samlede arealforbrug til byvækst må dog ikke være større end nødvendigt.
 • Byvækst skal ske under hensyn til de erhvervs- og beskyttelsesinteresser, der er knyttet til det åbne land.
 • Fremtidig byvækst skal fortrinsvis ske i kommunens købstæder og stationsbyen Lundby.

Retningslinjer

Kort 3.1

 

3.1

For at sikre at byvæksten sker i bycentre og lokalcentre, vil en del af tidligere udlagte arealer til byvækst ændres til udbygning efter 2025.

3.2

Områder der ændres, udtages af planen eller udsættes til byggeri efter 2025 (perspektivareal) i forhold til eksisterende kommuneplan samt nyt byvækstområde er vist på kort 3.2 – 3.9.

3.3

Byvæksten skal som udgangspunkt ske indefra den eksisterende by og ud.

3.4

I Vordingborg by udlægges arealer til ny byvækst efter 2025 på areal nord for parcelhusområdet ved Iselingen. Arealerne skal udnyttes til boligudbygning efter at der er sket en byomdannelse af arealer i bymidten, se tema byomdannelse og fortætning.

3.5

Byzonearealer vist på kort 3.5, 3.6, 3.8 og 3.9 tilbageføres til åbent land i rammer for lokalplanlægningen med denne kommuneplan.

3.6

Ved planlægning af nye boligområder skal lokalplanlægningen sikre tilstrækkelige arealer til parkering og grønne fælles områder samt sikre tilstrækkelige afvandingsforhold.

3.7

Byernes udbygning og endelige afgrænsning mod det åbne land skal planlægges på en sådan måde, at landskabelige værdier påvirkes mindst muligt.

3.8

Byernes afgrænsning mod det åbne land skal nøje fastlægges i lokalplanlægningen for at opnå klare grænser mellem by og åbent land, hvor både de særlige landskabsinteresser og hensynet til byernes funktionalitet skal iagttages.

3.9

Selv om et areal er udlagt til fremtidig byvækst, skal de mindre naturområder og kulturhistoriske anlæg m.v., der er omfattet af generelle beskyttelsesbestemmelser, bevares som landskabsmæssige værdier for borgerne og som levesteder for det vilde dyre og planteliv.

Kort 3.2


Nyt område til byudvikling efter 2025 i Vordingborg (perspektivareal)
Områdeafgrænsning ændret 30. april 2015 - Tillæg nr. 13

 Kort 3.3


Område der tages ud i Præstø

Kort 3.4


Område der tages ud i Bårse

Kort 3.5


Område til byudvikling efter 2025 der tages ud i Ørslev (tidligere perspektivareal)

Kort 3.6 


Område der tages ud (Rød), område der tages ud til byudvikling efter 2025 (Brun) (perspektivareal) og område der tages ud og ændres til landzone (Lilla) i Kastrup

Kort 3.7


Område der tages ud i Store Damme 

Kort 3.8


Område der tages ud (Rød) og område der tages ud og ændres til landzone (Lilla) i Bogø By

Kort 3.9


Område der tages ud (Rød) og område der tages ud og ændres til landzone (Lilla) i Mern 

Redegørelse

I den gældende kommuneplan er der udlagt rigelige arealer til udbygning med boliger. For at sikre at udviklingen koncentreres i og understøtter kommuneplanens bymønster skal en del af de ledige byggemuligheder til byggeri henvises til udbygning efter kommuneplanens planperiode 2013- 2025.

Arealerne til ny byvækst er blevet vurderet ud fra arealernes beliggenhed og beskaffenhed i forhold til nedenstående kriterier. For at vurdere arealerne i forhold til den 12-årige planhorisont er rummeligheden i eksisterende planer belyst i skemaet nedenfor. Disse oplysninger er sammenholdt med befolkningsudviklingen og med efterspørgslen efter ledige arealer til byggeri i planperioden.

I de senere år er befolkningsudviklingen stagneret, og Vordingborg by og Nyråd er de eneste bysamfund, der har haft en befolkningsvækst af betydning. Derudover er der i enkelte af landsbyerne sket en befolkningsfremgang. Læs mere om befolkningsudviklingen på forsiden under Redegørelse for forudsætninger.

Beliggenheden

Følgende kriterier er brugt ved stillingtagen til ændring af byvækstarealerne:

 • Understøttelse af offentlig og privat service
 • Understøttelse af byliv og bymiljø
 • Bedst mulige betingelser for den kollektive trafikbetjening
 • Hensyn til genanvendelse og revitalisering af ældre byområder.
 • Hensyn til trafiksikkerhed og fornuftig afvikling af trafikken
 • Hensyn til vandindvindings- og råstofinteresser
 • En hensigtsmæssig varme-, energi og vandforsyning samt spildevandsbortskaffelse til sikring af en bæredygtig udvikling.
 • Hensyn til landskabelige, jordbrugsmæssige, natur- og kulturhistoriske interesser
 • Muligheden for forebyggelse af forurening og støj

Se oversigtskort over arealer med mulighed for byvækst på kort 3.1 samt 3.2-9.

Rummeligheden i eksisterende, planlagte arealer til boliger fremgår af nedenstående:

Rummeligheden i eksisterende, arealer, der overgår til eller fra boligformål eller udsættes til efter planperioden (efter 2025). Arealer angivet i hektar (ha)
  Arealer 2012 Fra erhverv til bolig Fra bolig til andre byformål Udtages af planen Byudvikles efter 2025 Ledige arealer 2013-25
Vordingborg By 18,1 1,4       19,5
Præstø 34,4   1,6  9,7   23,1
Stege 24,9   3,4     21,5
Lundby 11,0         11,0
Bårse 14,9   0,5 7,7   6,7  
Ørslev 19,7         19,7
Nyråd 18,2         18,2
Stensved 11,7         11,7
Kastrup/
Ndr Vindinge
30,3     1,4 7,3 21,6
Bogø 6,0     1,6   4,4
Mern 9,3     2,1   7,2
Kalvehave 8,9         8,9
Klintholm 2,4         2,4
Damme, Borre, Hårbølle 3,9         3,9
I alt 213,7 1,4 5,5 22,5 7,3 179,8

Ovenstående tabel viser rummeligheden i arealer udlagt til byvækst for boliger i den 12-årige planperiode 2013 – 2025 og i årene efter 2025. Tabellen viser, at der er 179,8 ha plus 7,3 ha efter 2025, ved udbygning alene med parcelhuse svarer arealet til ca. 1800 boliger. Antallet er beregnet på baggrund af boligbyggeprogrammet, hvor der regnes med hhv. 10 boliger pr. ha ved åben/lav og 15 boliger ved tæt/lav boligbebyggelse samt 25 ved etagebebyggelse.

Rummeligheden i de allerede udlagte arealer skønnes at være tilstrækkelig til at dække behovet i planperioden.

Placeringen af de enkelte udlagte boligområder understøtter imidlertid ikke i tilstrækkeligt omfang den ønskede udvikling, der i særlig grad skal have fokus på udvikling af by- og lokalcentre. Derfor er der i Kastrup/Ndr. Vindinge, hvor efterspørgslen efter arealer har været meget begrænset, udtaget areal til udbygning efter 2025. Bårse, Bogø og Mern er der endvidere udtaget arealer til byvækst, idet de udlagte arealer ikke skønnes at være attraktive nok.

Byudvikling i Vordingborg på lang sigt
Der sker ikke egentlig byvækst i planperioden, da der som udgangspunkt er tilstrækkelige ledige arealer, og kan findes flere ved byomdannelse centralt i byen. Når disse arealer er udnyttet er den mest hensigtsmæssige udviklingsretning af Vordingborg by mod vest. En udvikling i den retning understøtter en bæredygtig udvikling af byen med nærhed til stationen, byens handels- og byliv samt natur og vand.

Nedenfor gennemgås de områder, der tages ud eller udsættes til byggeri efter 2025 i forhold til eksisterende kommuneplan samt nyt byvækstområde:

Kort 3.2 Vordingborg by

Der sker ikke egentlig byvækst i planperioden, men nord for Iselingen udlægges et areal til udbygning efter 2025 (perspektivområde). Øvrige ændringer i Vordingborg er kun fra en type byformål til en anden. Læs temaet byomdannelse.

Kort 3.3 Præstø

I Præstø er der i dag udlagt rigelige arealer til nye boliger. Derfor, og fordi det ligger inden for et OSD-område, overføres rammeområde B.16.03, der i forslag til Kommuneplan 2013 var udsat til planlægning efter 2025, til ramme Å00 Åben land. Derudover ændres et mindre område ved Ny Esbjergvej fra bolig til erhverv på baggrund af ønsker fra grundejerne. 

Kort 3.4 Bårse

I Bårse udtages et areal på 7,7 ha i den nordlige del af landsbyen, der ligger inden for OSD-område. Arealet er ikke specielt attraktivt som boligformål og der har i planperioden ikke været efterspørgsel efter at bygge her. Et mindre areal overgår til erhvervsformål. Ændringen betyder, at der nu vil være mulighed for en udbygning mod syd.

Kort 3.5 Ørslev

I Ørslev er et areal, der i Kommuneplan 2009-2021 var som perspektivareal (til erhvervsformål) taget helt ud af planen. Der er rigeligt udbygningsmuligheder både til boligformål og til erhvervsformål. Derudover ligger Ørslev inden for et OSD-område og er en af kommunens vigtigste indvindingsområder.

Kort 3.6  Kastrup/Ndr Vindinge

I Kastrup Ndr Vindinge er der ligeledes udlagt meget store arealer til boligformål, hvoraf en mindre del er belastet af støj fra jernbanen, og ændres derfor til rekreativt formål. Kastrup ligger inden for et OSD-område og er en af kommunens vigtigste indvindingsområder. For at sikre en prioriteret udbygning af lokalområdet ændres en del af arealerne til byvækst til udbygning efter 2025.

Kort 3.7 Damme 

Damme er en mindre landsby, som der ikke bør være byvækst i. I Damme udtages erhvervsområde på 2,6 ha, da der ikke har været efterspørgsel, og området ligger inden for OSD-område.

Kort  3.8 Bogø

Bogø har rigelige arealer udlagt til boliger i gældende lokalplaner. For at sikre landsbymiljøet og kontakten mellem landsby og det åbne land samt fordi der ingen efterspørgsel har været og det ligger i OSD-område, udtages en mindre del af byvækstarealerne her.

Kort  3.9 Mern

Mern har rigelige arealer udlagt til boliger, hvilket ikke stemmer overens med målet om at Mern er udpeget som lokalcenter, hvor der skal være begrænset byvækst jf. bymønsteret.  For at sikre bymiljøet og fordi området ligger inden for OSD-område ændres en mindre del af byvækstarealerne til rekreative formål.