Kultur, idræt og fritid

Mål for kultur, idræt og fritid

  • Kultur og Fritidslivet i Vordingborg skal præges af gode muligheder både for den snævre interesse, for det unikke, for bredde og folkelighed, for forenings- og andre former for frivillighed, samt på udvalgte områder for aktiviteter og tilbud på eliteniveau.
  • Vordingborg Kommune skal være kendt som kommunen med mange kultur- og fritidstilbud, som tilbydes borgere og besøgende og som inspirerer, understøtter og fastholder alle borgere til at deltage i aktive, udviklende og forpligtende fællesskaber.
  • Vordingborg Kommune skal være kendt som en aktiv kommune med et mangfoldigt og bredt idrætstilbud i by - og landområder. 

Retningslinjer

Kort 6.1

6.1

Der skal skabes rammer for kultur, - idræts- og fritidstilbud, der muliggør tværgående inspiration og samarbejder.

6.2

De fysiske rammer for kultur, - idræts og fritidstilbuddet skal forbedres.

6.3

Der skal arbejdes med en fokuseret indsats omkring formidling af Vordingborg Kommunes mangfoldige kultur-, idræts- og fritidstilbud.

6.4

Større kultur- og idrætstilbud og -anlæg, som skal betjene hele kommunen / regionen eller er højt specialiserede, skal så vidt muligt placeres i Vordingborg by.

6.5

Kultur og idrætstilbud og -anlæg bør placeres, så de understøtter bymønsteret, og skal sikre at alle borgere i kommunen så vidt muligt bliver tilgodeset mht. til kultur- og fritidstilbud.

6.6

Ved lokalplanlægning for kultur- og idrætscenter på Solbakken skal der tages hensyn til områdets industrielle miljø og historie, og i det omfang, det er muligt, skal eksisterende, egnede bygninger inden for  området integreres / bevares.

6.7

Der skal ved planlægningen af kultur- og fritidstilbud og -anlæg tages hensyn til disses tilgængelighed, især i forhold til kollektiv trafik og cykeladgang.  

Redegørelse

Kommunens kulturliv, idrætsliv og fritidsliv er i høj grad med til at tegne kommunen og har stor betydning som bosætningsparameter. Vordingborg Kommune rummer en bred vifte af kultur- og fritidstilbud, som alle er væsentlige bosætningsparametre.

De 3 købstæder rummer større kulturelle tilbud, mens områderne udenfor de største byer har en mere jævn fordeling af tilbud indenfor forenings- og fritidsaktiviteter.

En stor del af foreningslivet er lokaliseret omkring skoler, idrætsanlæg og forsamlingshuse.  

STARS Vordingborg

STARS er placeret centralt i Vordingborg by, og er hele oplandets toneangivende spillested, når det handler om at formidle og udbrede koncerter af høj kunstnerisk kvalitet.

STARS har status som regionalt spillested, og arbejder derigennem for at understøtte og stimulere et sundt og mangfoldigt vækstlag af kommende stjerner. 

Spillestedet præsenterer mere end 100 koncerter om året inden for stort set alle rytmiske musikgenre, og er endvidere en markant aktør i forbindelse med afviklingen af den internationalt anerkendte musikfestival, Gutter Island Garagerock Festival, som afholdes på Masnedø Fort.

STARS' koncertaktiviteter er funderet på frivillig arbejdskraft, med en daglig ledelse og en bredt sammensat bestyrelse der varetager den overordnede ledelse af spillestedets fremadrettede udvikling. STARS samarbejder med en bredt udsnit af områdets kulturaktører, institutioner og foreninger, og bidrager derigennem til en bredde og kulturel mangfoldighed til glæde for oplandets borgere.

Vilde Vulkaner Vordingborg

Vilde Vulkaner Vordingborg er Danmarks største børnefestival. Første festival blev afholdt i 1995 med deltagelse af ca. 1100 gæster fra SFO’er og har været afholdt hvert år siden i den første uge af skolernes sommerferie. Vilde Vulkaner Vordingborg har nu deltagelse af mellem 8 – 9000 gæster fra institutioner med børn i alderen 7-14 år.

Institutionerne bruger festivalen som et alternativ til den traditionelle koloni og kommer fra hele Danmark. Festivalen er fyldt med aktiviteter, musik, leg og fællesskab på tværs af alder og kommunegrænser.

Cantabile 2

Cantabile 2 er Vordingborgs Egnsteater, og har været det siden 1990 med mindst to nye forestillinger om året. Cantabile 2 er nationalt og internationalt kendt som et perfomanceteater med et helt ekstraordinært levende, visuelt sprog, der kombinerer poetiske og humoristiske øjeblikke indrammet af unikke, sensuelle billeder. Teatret arbejder indenfor det de kalder Human Specific Performance, hvor interaktivitet og mødet mellem mennesker er i centrum.

Cantabile 2 er aktivt lokalt med undervisningstilbud til unge, netværksarbejde og projektudvikling i samarbejde med Kommunens øvrige institutioner mm. I de seneste år har Cantabile 2 også produceret børn og unge forestillinger, som bliver flittigt besøgt af kommunens folkeskoler og ungdomsuddannelser.

Ud over dette har Cantabile 2 siden 1991 arrangeret den internationale biennale” Waves” Festival i Vordingborg.

Waves

Waves Festival er en af landets største internationale teaterfestivaler. Den præsenterer omkring 80 forestillinger i Vordingborg by fordelt over otte dage. Den har et ambitiøst indendørs program, der præsenterer de nye tendenser i international scenekunst, og et stort gadeteaterprogram der henvender sig til en bred målgruppe. Herudover præsenterer festivalen i samarbejde med det regionale spillested STARS et musikprogram med verdensmusik af høj kvalitet. Festivalen er desuden et mødested for den danske og internationale teaterverden, hvor Waves Xtra aktiviteter som artist talks, workshops, faglige møder og det to dage lange symposium samler professionelle og teaterinteresserede fra nær og fjern. Ligeledes er festivalen vært for regionale møder af bredere kulturel karakter, f.eks. medlemsmøde i Kulturstrømmen, Kulturlink møder etc.


 Fra afslutningsforestillingen 2012 

Neander Teater

Neander Teater har som performanceteater høstet anerkendelse for sine kompromisløse og altid overraskende forestillinger, som med sine stærke visuelle udtryk, fysiske udfoldelser og smittende humor taler meget direkte til og med publikum. Neander Teater startede i 1998 og har siden produceret og medvirket diverse forestillinger. Neander Teater står bag kontorfælleskabet Big Wheel Studios, der ligger i Oringes smukke historiske bygninger i Vordingborg www.neander.dk

Paolo Nani teater

Paolo Nani teater som med sine prisvindende ordløse comedy forestillinger har turneret i stort set hele Europa samt Chile. Forestillingen ”brevet” er den mest turnerende danske forestilling med over 1000 opførelser.

Teaterhøjskolen Rødkilde

Teaterhøjskolen Rødkilde lader undervisningen tage udgangspunkt i basisuddannelsen på de statsanerkendte skuespillerskoler og arbejder med de redskaber fra skuespillerfaget som kan hjælpe til nærvær og engagement.

Kultur for børn

Børneteater arrangeres jævnligt i Vordingborg af lokale og børneteaterforeninger  og børneteatre som f.eks. Spectaculus  og Aspendos .

På Jungshoved arbejdes med oprettelsen af oplevelsesparken ”H.C.Andersens verden”.

I et tæt samarbejde mellem STARS, Stege Bio og Bio Bernhard i Præstø  og  Vordingborg Bibliotekerne afholdes jævnligt de såkaldte Kamelæon-koncerter.

Museum Sydøstdanmark

Museum Sydøstdanmark består af kulturhistoriske museer i Vordingborg, Køge og Næstved kommuner. Organisationen driver udstillingsstederne:
Danmarks Borgcenter i Vordingborg, Køge Museum og Næstved Museum. Hertil kommer en række mindre museer/filialer: Køng Museum, Museumsgården på Møn, Empiregården i Stege, De Gule Stalde i Kalvehave og Thorvaldsensamlingen på Nysø ved Præstø og mange flere.

Museum Sydøstdanmark dækker et stort geografisk område og beskæftiger ca. 70 medarbejdere fordelt på 3 fagcentre.

Museet tager sig også af fortidsminder

Museet har det arkæologiske ansvar i 7 kommuner. Dertil kommer tilsynet med de fredede fortidsminder i hele det tidligere Storstrøms Amt samt en samarbejdsaftale omkring det arkæologiske virke på Bornholm.

Kunstglasmuseum i Præstø

I Præstø planlægges et kunstglasmuseum for glaskunstner Per Hebsgårds værker af internationalt anerkendte kunstnere.

Danmarks samlermuseum i Stege

I Stege planlægges Danmarks samlermuseum som et levende museum i en gammel tørmælksfabrik fra 1910. Museet skal vise og fortælle hvordan forskellige brancher indenfor industri, handel, fiskeri og meget mere har regeret i ”gamle dage”. 

Masnedøfortet

Masnedøfortet, som er en meget velbevaret kystbefæstning med en unik beliggenhed, giver mulighed for spændende rammer for udstillinger, koncerter og andre kulturelle aktiviteter. Masnedøfortet skal fortsat udvikles som et tværfagligt kunst, -kultur, og maritimt historisk formidlings fyrtårn.

Biblioteker og bogbus

Vordingborg Bibliotekerne består af hovedbibliotek i Vordingborg samt 3 områdebiblioteker i Stege, Præstø og Lundby. Hertil kommer en bogbus der betjener den øvrige del af kommunen.

Musikskolen

Vordingborg Musikskole har hovedsæde i Vordingborg og driver musikskoleaktiviteter
i Stege by, Præstø by samt på kommunens folkeskoler.

Lokale biografer, Stege Bio og Cafe Bernhard – Biograf og Kulturhus i Præstø, tilbyder ud over filmforevisning, - et bredt udbud af kulturelle arrangementer. 

Andre kulturbegivenheder

Desuden bidrager kommunen med støtte til frivillige etablerede kulturelle ildsjæle og foreninger som alle arrangerer større kulturbegivenheder: Musikforeningen Cæcilia, Verdenslitteratur på Møn
Dragefestival Høje Møn, Kammerkoncerter Oremansgård, Fransk Forår i Præstø, Kulturnatten i Vordingborg, Vordingborg festuge, Stege Sildemarked, Æblernes dag i Stege, Kulinarisk Rosenfeldt og mange andre.

Ole Ring Samlingen

Maleren Ole Ring, søn af L. A. Ring, boede og arbejdede i Præstø og omegn. Hans mange billeder fra området er nu udstillet på Præstø gamle rådhus på Torvet.

Regionalt Kultursamarbejde

Vordingborg kommune deltager i Kulturregion Storstrøm som er et forpligtende kultursamarbejde, - en kulturaftale mellem Kulturministeriet og kommunerne Lolland, Guldborgsund, Næstved, Faxe, Vordingborg og – på museumsområdet – Stevns.

Idrætslivet

Der skal være mulighed for engagement, plads til fordybelse, begejstring og glæde ved at dyrke idræt og derigennem samværet med andre samt at øge borgernes bevidsthed om kost og motions betydning for den enkeltes livskvalitet. Kommunalbestyrelsen ønsker at skabe mange og gode muligheder og rammer for et idrætsliv med aktiviteter, hvor deltagerne er medspillere og føler ejerskab og ansvarlighed overfor både faciliteter og aktiviteter.

Nyt kultur- og idrætscenter i Vordingborg by

I de kommende år vil der være markante investeringer i idrætsfaciliteter i Vordingborg by for at sikre gode rammer for kultur, - idræts og fritidsaktiviteter.

Vordingborg Kommune vil gennem fokus på idrætten inspirere, understøtte og fastholde alle borgere til at deltage i et aktivt, udviklende og forpligtende idrætsligt fællesskab.
Anlæg af kunstgræsbane, ny idrætshal samt renovering af Vordingborg Svømmehal vil være en del af disse investeringer.

Kommunalbestyrelsen vil arbejde for at indrette området ved Solbakken i Vordingborg til et samlet idræts- og kultur-center, der kan rumme idrætshal, ny svømmehal, træningslokaler til mindre idrætter, kampsportscenter, fleksible øve-, administrations- og forestillingsfaciliteter til kommunens teatre, lokaler til billedskabende aktiviteter, ungdomshuset Birdhouse, samt administrationslokaler og mødefaciliteter bl.a. til DGI´s distriktskontor.

De forskellige funktioner kan drage nytte af hinanden samtidig med at brugerne kan nyde godt af de mange kultur- og idrætstilbud på ét sted. Ved udviklingen af Solbakken bør der tages afsæt i de eksisterende bygninger i det omfang, de kan finde anvendelse, således at området bevarer noget af sin historie og industrielle miljø. Samtidig skal der også tænkes nyt – både i forhold til at skabe mangfoldighed og synergi mellem kultur- og idrætstilbud, til at skabe rum for at sammenblande det uorganiserede med det organiserede og til at tænke arkitektur og grønne tiltag.

Området er i denne kommuneplan overført fra erhvervsområde til kultur- og idrætsformål i rammer for lokalplanlægningen. Kultur- og idrætscentret på Solbakken skal spille sammen med øvrige funktioner i området, herunder erhverv og boliger. Der kan ved en nærmere planlægning af området skabes mulighed for erhverv og boliger i området.

Aktivitetsområde og bevægelseslandskab ved kasernen

Det nye Kultur- og idrætscenter kan også spille sammen med de kommende kunstgræsbaner, og ønsket om et nyt offentligt aktivitetsområde og bevægelseslandskab med motions- og løberuter mv., som Kommunalbestyrelsen samarbejder med forsvaret om at udvikle.

Fritidsliv

Det er vigtigt for Kommunalbestyrelsen at understøtte den folkeoplysende virksomhed for at fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab, og derfor at give flest mulige borgere mulighed for at opleve glæden af de værdier og kvaliteter som de folkeoplysende aktiviteter tilbyder.

Vordingborg Kommunes forenings- og fritidsliv præges i høj grad af de ca. 230 frivillige folkeoplysende foreninger, der tilbyder en bred vifte af idræt, spejder aktiviteter og aftenskoletilbud.
Tilbuddene fordeler sig jævnt i hele kommunen og vidner om et rigt, aktivt og mangfoldigt
forenings- og fritidsliv.