Psykiatri og handicap

Mål for Psykiatri og handicap

  • I Vordingborg Kommune vil vi gerne gøre en aktiv indsats for at støtte mennesker, der har en sindslidelse. Vi vil også hjælpe og støtte mennesker med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Derfor er vores mål at have de tilbud, som støtter det enkelte menneske i at komme videre i sit liv eller at mestre sin livssituation, så det er muligt leve sit liv så tæt på egne præmisser som muligt.
  • Vi skaber sammenhæng i overgangen fra ung til voksen.
  • Vi leverer støtte til at tage en uddannelse eller få et arbejde.
  • Vi skaber sammenhæng mellem det specialiserede område og det såkaldte normalområde.
  • Vi har en god dialog med bruger- og pårørende organisationer og frivillige foreninger. 

Retningslinjer

11.1

Mennesker med funktionsnedsættelse er ligeså forskellige i forhold til alder, baggrund, livssyn, ressourcer og behov som alle andre. Vi arbejder sammen på tværs af kommunen for at begrænse de forskellige forhindringer i samfundet, der afskærer mennesker med funktionsnedsættelse fra fuld og effektiv deltagelse i samfundslivet, hvis det ikke er muligt helt at fjerne forhindringerne. Gennem rehabilitering og støtte og hjælp arbejder vi på at fjerne, begrænse eller kompensere funktionsnedsættelsen.

11.2

Vi udvikler gode tilbud samtidig med, at vi har fokus på omkostningseffektivitet. Vi udvikler også gode og lærende arbejdspladser samtidig med, at vi udvikler gode tilbud. Det giver flere og udviklende arbejdspladser i Vordingborg Kommune. 

Redegørelse

Hvorfor psykiatri og handicap

I Vordingborg Kommune er det vores mål, at alle så vidt muligt inkluderes i vores almene tilbud. Der skal også være specialiserede tilbud til dem, som har behov for det. Psykiatri og handicap arbejder derfor med at sikre tilbud og aktiviteter, som støtter mennesker i at komme videre i deres liv eller mestre deres livssituation. Alle bosat i Vordingborg Kommune skal kunne leve deres liv så tæt på egne præmisser som muligt.

I årene 2011-2014 er disse indsatsområder prioriteret:

  • Sikre gode tilbud til de behov, som er i kommunen
  • Tænke sundhed ind i alle vores tilbud
  • Fokusere på gode arbejdspladser med lavt fravær
  • Øge samarbejdet med de frivillige organisationer og sikre inklusion

Hvert andet år aftales der indsatsområder mellem det politiske udvalg og forvaltningen.

Målrettede tilbud

For at sikre målrettede tilbud, udvikler vi kompetencecentre. Det gør vi for at sikre, at ekspertisen på de forskellige områder samles og koncentreres om det enkelte menneske specifikke behov.

Vi udvikler derfor dynamiske tilbud, så de svarer til de løbende ændringer i de behov, borgerne i Vordingborg Kommune har. Det gælder såvel døgn- som dagtilbud.

Da målet er, at hvert menneske kan leve sit liv så tæt på egne præmisser som muligt, er der fokus på at skabe gode og velstrukturerede dagtilbud. Det handler om at have tilbud såvel i dagtimerne som i aftentimerne. Vi arbejder såvel med det faglige indhold som de fysiske rammer. Vi har derfor fokus på såvel uddannelse af elever som efteruddannelse af personalet i vores tilbud, bl.a. gennem rotationsordninger. Vi har også fokus på de fysiske rammer, hvor vi arbejder med at give hvert tilbud sin egen unikke signatur, som tager hensyn til brugere og omgivelser. Det betyder, at vores tilbud bliver indbydende og gode at være i for såvel brugerne som personalet.

En anden vigtig del af dagtilbuddene er den sociale virksomhed for at skabe varierede beskæftigelsestilbud, som stemmer overens med brugernes ønsker og behov og modvirker social isolation. Her udvikler vi en varieret vifte af tilbud i såvel egen virksomhed som i private virksomheder.

Vordingborg Kommune har mange bo- og dagtilbud indenfor psykiatri og handicapområdet, også med brugere fra andre kommuner.