Social og ældre

Mål for Social og ældre

Vordingborg Kommune er fokuseret på og opnår gode resultater med at imødekomme de nye udfordringer, som fremtidens plejekrævende, seniorer og ældre vil rumme:

 • Borgeren skal opleve en værdig alderdom eller sidste del af livet, hvor livskvalitet, trivsel og tryghed prioriteres højt.
 • De kommunale service- og sundhedstilbud skal respektere, understøtte og udvikle den enkeltes muligheder og valg, den enkelte skal føle sig set, hørt og forstået.
 • Der skal skabes grundlag for at kunne klare sig selv længst muligt i eget liv og i egnet bolig.
 • Ved reducering i fysiske, psykiske og sociale færdigheder skal der ydes kompenserende hjælp og støtte.
 • Der skal være et tilstrækkeligt og varieret udbud af egnede boliger til plejekrævende borgere.

Mål

 • Med afsæt i den enkelte situation og individuelle livsværdier skal der ydes en sammenhængende og helhedsorienteret indsats.
 • Med afsæt i det politisk fastsatte serviceniveau skal der ydes hjælp og støtte af højest mulige kvalitet.
 • Med udgangspunkt i sundhedsfremmende og forebyggende foranstaltninger skal den enkelte støttes i at mestre eget daglige liv.
 • Med afsæt i de lovgivningsmæssige muligheder ydes rådgivning og vejledning vedrørende bolig, boligforhold og hjælpemidler, herunder eventuel bevilling af aflastningsophold, plejebolig og ældrebolig, samt hjælpemidler og boligændringer.
 • Med afsæt i lokalemæssige og velfærdsteknologiske muligheder prioriteres tilgængelighed til elektronisk information.
 • Med afsæt i lokalemæssige, transportmæssige og de lokale ønsker og behov prioriteres sociale og aktivitetsfremmende fællesskaber i nærmiljøet. 

Retningslinjer

9.1

Tilpasning af boligtyper for plejekrævende, seniorer og ældre og placering af disse i forhold til kollektiv trafik, indkøbsmuligheder, kultur- og fritidstilbud og sundhedsfaciliteter m.v.

9.2

Vurdering af behov for nye typer af boliger og boformer til målgruppen

9.3

Vurdering af behov for behandlingsmuligheder og kapacitet for den plejekrævende.

Redegørelse

Den kommunale service til den plejekrævende, til senioren og til de ældste har stor betydning for om kommunen opleves som et godt sted at leve – hele livet – for alle aldre - i fællesskab eller alene. Gode levevilkår og muligheder kendetegner også en attraktiv bosætningskommune.

Andelen af ældre er stigende de kommende år, det samme gælder omfanget af plejekrævende kronisk syge i alle aldre, der med Det Nære Sundhedsvæsen anno 2013 skal behandles i nærmiljøet frem for på sygehuse.

Udvikling med behandling i nærmiljøet udfordrer og udvikler området til at sikre høj faglig kompetence i behandlingstilbud, men også i den sundhedsfremmende, forebyggende og rehabiliterende indsats, hvor de mange forskellige idræts-, fritids- og aktivitetsmuligheder kombineres med kommunale sundheds- og servicetilbud i aktivitetscentre og caféer.

Som det fremgår af befolkningsprognosen 2008 – 2021 vil andelen af + 65 årige være stigende de kommende år. Sundhedstilstanden forventes generelt at blive bedret for gruppen, hvilket vil afspejle sig indenfor en 5 – 10 - årig periode.

Den plejekrævende borger er typisk 80 – 90 år. Denne gruppe ligger antalsmæssigt på forholdsvist stabilt i niveau i samme periode. Det må dog forventes at omfang af behandling og pleje vil stige hos den enkelte plejekrævende i takt med at der reduceres i antal sengepladser på sygehusene.

Erfaringen er, at de sidste fem leveår er de år, hvor behovet for pleje og servicetilbud stiger. Erfaringen er indtil da, at rådgivning og vejledning om den sunde levestil med fordel kan intensiveres. Dette forhindrer ikke, at omkostning og tilskud til kropsbårne hjælpemidler og behandling stiger og vil stige betydeligt de kommende 10 år – eksempelvis for diabetikeren med tilskud til strimler til blodsukkerapparat, senere ortopædisk fodtøj og for nogle til sidst - protesen, der konstant skal tilpasses.

Når Vordingborg Kommune træder til med hjælp, skal det foregå på en måde, så den enkelte støttes i at bevare ansvaret for sit eget liv og sin egen sundhed i det omfang, det er muligt. De fleste ønsker at fortsætte de aktiviteter og interesser, de har dyrket i deres liv, i det omfang det er muligt, og med rammer der gør, at de kan klare mange ting selv. Dette stiller krav til tilgængelighed både elektronisk og trafikalt med mulighed for dagligt at bevæge sig sikkert i lokalområdet.

Når frivillige ønsker at deltage i eller udvikle egne aktiviteter i samarbejde med Vordingborg Kommune gives der i muligt omfang rum for dette.