Sundhed

Mål for Sundhed

  • I Vordingborg Kommune er sundhed og forebyggelse en naturlig del af hverdagslivet. Sunde valg er tilgængelige og attraktive for alle på tværs af sociale forhold.
  • Vi skaber sundere rammer om borgernes liv.
  • Vi leverer sundhedsydelser, der er synlige, evidensbaserede, efterspurgte og af høj kvalitet.
  • Vi mindsker social ulighed i sundhed.
  • Vi styrker forebyggelsesindsatser for borgere med kroniske sygdomme.
  • Vi arbejder systematisk med forebyggelse i alle kommunens forvaltningsområder. 

Retningslinjer

8.1

Sundhedstiltag og ydelser tager afsæt i eksisterende videnskabelige beviser for effekt på sundhedsområdet. Vi følger indsatserne og bidrager til ny viden og høj kvalitet på sundhedsområdet.

8.2

Den kommunale sundhedsopgave prioriteres i samspil med de øvrige kommunale kerneydelser. Vi anvender ressourcerne effektivt, prioriteret og bæredygtigt.

Redegørelse

Hvorfor sundhed?

Sundhed er fysisk, psykisk og socialt velvære og at have ressourcer til at leve det liv, man har lyst til. Sundhed er altså et bredt begreb, der handler om mere end fravær af sygdom og svækkelse. Sundhed er ikke et mål i sig selv, men et middel til at kunne leve det liv, man ønsker sig.

I årene 2011-2014 er disse 3 indsatsområder prioriteret:

  • Mere sundhed i hverdagslivet
  • Flere og bedre tilbud til de mest udsatte
  • Forebyggelse af og tilbud til kronisk syge

Hvert 4. år aftales nye indsatsområder i forbindelse med revision af sundhedspolitikken.


Mens health week

Om prioriterede sundhedsindsatser

Målrettede og veldokumenterede sundhedsindsatser vægtes højt. Vi skal bruge ressourcerne bedst muligt, og der hvor behovet er størst. Derfor er kendskab til vores sundhedsprofil vigtig. Den danner grundlag for, hvordan vi prioriterer vores indsatser.

Sammenlignet med de øvrige kommuner i Danmark placerer Vordingborg Kommune sig i den laveste tredjedel på områderne lønindkomst, uddannelsesniveau og arbejdsmarkedstilknytning. Denne placering afspejler sig også i sundhed og middellevetid.

Fordi vi ønsker at understøtte den lige adgang til sundhedsydelser, lægger vi vægt på at møde borgerne med tilbud i nærområdet. Ud over sundhedsaktiviteter forankret på skoler, dagcentre og jobcentre har vi nyindrettede sundhedscentre i Vordingborg og Stege – og fra 2014 også i Præstø. Her ligger kommunale, regionale og private sundhedstilbud dør om dør. Det er nemt for borgerne, og godt for udviklingen af den sundhedsfaglige kvalitet.

 
Blodsukkermåling

Vordingborg Kommunes sundhedsvæsen rummer en vifte af forebyggelses- og behandlingstilbud til forskellige alders- og patientgrupper. Sundhedsplejen og tandplejen leverer regelmæssige, forebyggende ydelser til alle børn og unge, mens Center for Rusmidler og Træningsenheden sikrer målrettet vejledning og behandling, hvor det behøves. Borgere med kræft, diabetes, hjerte/karsygdom, KOL, overvægt, ryglidelser og stress tilbydes rehabiliterende forløb i de kommunale patientskoler. Rygere kan blive røgfri gennem effektive rygestopkurser i fitnesscentre – eller i naturen! Og hver uge er der åben psykologisk rådgivning på Sundhedscentrene i Vordingborg og Stege.

Sundhed er vi fælles om

Et sundt liv starter hos borgeren selv. Sundhedsfremme og forebyggelse skal derfor være en naturlig del af borgerens hverdag. Både i kommunale institutioner, på arbejdspladser og i fritidslivet. Det skal være let at vælge sundt, lige meget hvor.

Et sundt liv starter allerede før fødslen, og Vordingborg Kommune prioriterer den tidlige indsats i småbørnsfamilier højt. For mange er det at stifte familie forbundet med usikkerhed. Gennem tilbud om forældreuddannelse og behovsrelaterede indsatser hjælper vi forældre til at give deres børn den bedst mulige start.

Vi arbejder målrettet for at levere sammenhængende tilbud på tværs af fagområder. Vores mål er, at borgerne føler tryghed ved henvendelse til det kommunale sundhedsvæsen, og oplever at få den rette og tilstrækkelige vejledning.

Tæt dialog mellem kommunen, almen praksis og sygehusvæsenet sikrer sammenhæng i patientforløb. Dette gælder såvel nybagte familier som borgere med behov for genoptræning og rehabilitering. Vi støtter borgere i at håndtere et liv på forandrede vilkår og synliggør muligheder for værdifulde, sociale netværk. I mange situationer handler sundhedsydelsen om hjælp til selvhjælp. 


Tandplejen

  

En legeplads for børn og voksne

Vordingborg Kommune har en unik natur. Lange kyststrækninger, skove, klinter og engområder. Videnskaben om sammenhæng mellem natur og sundhed taler sit eget, tydelige sprog: natur understøtter vores mentale trivsel og lægger op til fysisk aktivitet. Vordingborg Kommune arbejder derfor aktivt for at fastholde og udvikle adgang og muligheder for et aktivt liv i naturen. Blandt andet fordi nem adgang til attraktiv natur får sundhed og livskvalitet til at gå hånd i hånd.

Borgere i Vordingborg Kommune skal have mulighed for et aktivt og varieret friluftsliv – både på egen hånd og i fællesskaber. Derfor værner kommunen om og udvikler disse muligheder i samarbejde med forskellige aktører, eksempelvis Naturstyrelsen, Region Sjælland, foreninger og lokale aktører.

Da mange rekreative områder ligger på privat ejendom ønsker Vordingborg Kommune at understøtte det bedst mulige samarbejdsgrundlag for rekreativ synergisk udnyttelse af kommunale, statslige og private arealer.


Legeplads for børn og voksne