Børn og unge

Mål for Børn og unge

 • I Vordingborg Kommune har vi en vision om, at barn- og ungdommen skal være en værdifuld periode i sig selv, hvor alle børn og unge får en tryg, sund og udviklende opvækst. Børn- og Ungepolitikken tager afsæt i, at børn og unges forskelligheder og stærke sider er den dynamik, der danner grundlag for udvikling og læring. Vi vil respektere forskellighederne, og se styrken i mangfoldigheden. Samtidig vil vi understøtte en udvikling så der bibeholdes en mangfoldighed af offentlige og private tilbud, så alle får udbytte af og trives i de fællesskaber, som de er en del af.

 • Gennem dialog og udvikling vil vi sikre, at alle børn og unge får de bedste forudsætninger for at kunne bidrage til og begå sig i et demokratisk og bæredygtigt samfund. Kun derved kan de skabe
  værdi for sig selv og for andre.

 • Vordingborg Kommunes Børne- og Ungepolitik har som overordnet mål at udfordre alle børn og unge, så de klarer sig bedre i morgen, end de gør i dag.
  Dette overordnede mål skal vi nå ved at:
  • Alle børn og unge trives 
  • Alle børn og unge udfolder deres potentialer 
  • Alle børn og unge er med i de fællesskaber, der passer til dem.

 

Alle børn og unge trives

Alle børn og unge i Vordingborg Kommune skal møde et inspirerende miljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring. Vi tror på, at børn og unge, der oplever sammenhæng og
møder forventninger og udfordringer, trives bedre.

 • Vi har derfor fokus på at stimulere og inspirere børn og unge til et sundt og aktivt liv. Vi skal udfordre deres fantasi og åbne deres øjne for de mange muligheder og variationer, der er for et
  sundt og aktivt liv.
 • Vi kan ikke gøre det alene. Forældrene er den vigtigste ressource i børns liv, de har det primære ansvar for børnenes udvikling og trivsel. Derfor skal vi, fra før børnene fødes, have et samarbejde
  med forældrene, da de er forudsætningen for, at børn og unge kan danne relationer og få en sund og tryg udvikling.

 

Fokusområder

 • Vi vil have fokus på sundhed og selvværd, der er grundlaget for, at børn og unge fuldt ud kan udnytte deres muligheder, fysisk, psykisk og socialt. Vi vil arbejde systematisk med fysiske og musiske aktiviteter, fordi det har indflydelse på barnets adfærd og læring.
 • Vi vil give børn og unge et sundt og aktivt institutions-, skole- og fritidsliv. Med vores engagement og viden vil vi byde dem indenfor i et univers af meningsfulde og udviklende fællesskaber.
 • Vi vil have fokus på samarbejde med forældrene. Vi vil konstant udvikle de måder, vi arbejder på og udfordre hinanden, så vi sammen kan blive endnu bedre.

 

Alle børn og unge udfolder deres potentialer

 • Alle børn og unge i Vordingborg Kommune skal have et godt liv, med afsæt i deres forskellige forudsætninger.
 • Vi tror på, at børns forskelligheder skaber den dynamik, der giver et godt grundlag for udvikling og læring. Derfor er vi også ambitiøse omkring alle børns og unges udvikling – uanset deres særlige behov eller særlige forudsætninger.
 • Vi vil stimulere børns og unges nysgerrighed og lyst til at lære mere. Vi vil udfordre og anerkende dem for det, de kan, og dem, de er. Og de skal opleve, at det nytter at anstrenge sig.

 

Fokusområder

 • Vi vil møde alle børn og unge med høje ambitioner, og skabe understøttende og udfordrende miljøer, så alle får det bedste afsæt for læring og udvikling.
 • Vi vil udvikle vores kompetencer og finde nye veje til at opnå bedre resultater.
 • Vi vil inddrage og involvere forældre, børn, unge og kollegaer i vores arbejde, og vi vil dele vores viden og erfaringer med omverdenen.

 

Alle børn og unge er med i fællesskaber

 • Alle har brug for at høre til, føle sig velkomne og være en del af et eller flere fællesskaber. Fællesskab giver identitet og grundlag for, at man kan danne nye relationer og indgå i nye
  fællesskaber.
 • Vi vil støtte og hjælpe børn og unge til at indgå i fællesskaber med hinanden. Det er derfor vores opgave og ansvar at skabe rammer som understøtter at fællesskaber opstår og udvikles.

 

Fokusområder

 • Vi vil vise respekt for fællesskaber og støtte og inddrage børn og unge, så de bliver aktive medskabere i de fællesskaber, de indgår i.
 • Vi vil åbne vores institutioner, så alle kan mærke, at de er værdifulde og føler de bidrager konstruktivt til fællesskabet.
 • Vi vil udfordre og understøtte, at børn og unge og deres forældre aktivt medvirker til at invitere andre børn og unge ind i deres fællesskaber. 

Retningslinjer

kort 7.1


7.1

Arbejdet med børn og unge organiseres i 5 skoledistrikter og 4 lokalområder som vist på kort 7.1.

7.2

Daginstitutioner og skoler skal sikres fysiske rammer, der sikrer et højt pædagogisk og fagligt læringsmiljø.

7.3

Behovet for ændringer på skole- og børnepasningsområdet vil blive vurderet i forbindelse med boligstrategi og boligudbygning generelt.

Redegørelse

Vordingborg Kommune ønsker med sin børnepolitik, at give børn og unge en sund, tryg og udviklende opvækst, der kan blive et godt fundament for et velfungerende voksenliv.


Dreng der læser

At alle børn og unge skal trives og udvikle sig hver dag, vil derfor være den fælles ledestjerne for alle, der kommer i kontakt med Vordingborg Kommunes børn og unge.

Politikken udmøntes via handleplaner på de forskellige fagområder. Disse handleplaner vil blive fulgt op mindst en gang årligt i løbet af de kommende 4 år, da det er i resultaterne af de konkrete handleplaner politikkens ambitiøse målsætninger skal spejles.

Børne- og Ungeområdet er en vigtig parameter i kommunes bestræbelser på at blive et godt sted at leve og bo. Den service, der findes på børne- og ungeområdet, har direkte betydning for hvordan familiernes hverdag fungerer.

Arbejdet med børn og unge skal sikre at evt. problemer håndteres og løses i den enkeltes nærmiljø med lokale og tværfaglige netværk. Vordingborg Kommune er derfor inddelt i områder, der følger skolestrukturen.

De kommunale tilbud til børn og unge har en nogenlunde jævn fordeling ud over kommunen, med enkelte områder som Østmøn og Svinø, hvor der er lidt længere til tilbuddene. Området omkring

Vordingborg by er særlig godt forsynet med kommunale tilbud og kan forklares med et større koncentreret befolkningsgrundlag.

Udbuddet af den geografiske fordeling af pasningstilbud samt skole- og fritidstilbud spiller en væsentlig rolle for, hvordan lokalområderne og byerne fungerer og for det liv, der kan leves der.

Skolerne sikrer en sammenhængskraft og danner rammen om fritids- og foreningslivet for såvel børn og unge som for voksne. Kommunen spiller også en aktiv rolle for børn og unge med musikskoler og ungdomsskoler m.m.

I forskønnelsen og indretningen af torve, pladser og grønne områder skal der fokuseres på at gøre byen mere attraktiv for de unge fx ved at lade de lokale unge være med til at udsmykke dele af byen.

De unge efterspørger udearealer, hvor de kan mødes og fx kan dyrke forskellige former for boldspil og leg. Derfor etableres mulighed for streetbasket og lignende på P-pladsen ved Voldgade. Lignende tiltag kan etableres andre steder i byen. Derudover skal der i samarbejde med de unge arbejdes for at i mødekomme de unges ønsker om både organiserede og uorganiserede mødesteder med siddepladser og andre faciliteter, fx i Rådhusparken, hvor mange unge mødes i dag.

Foreningslivet og kultur- og fritidstilbud spiler en væsentlig rolle for børnelivet. Dette beskrives nærmere i afsnittene om Kultur og Fritid samt Landdistrikter.