Detailhandel

Mål for Detailhandel

  • Styrke Vordingborg by som regionalt handelscentrum ved et attraktivt og varieret handelsliv i Vordingborg bymidte gennem fortætning og forskønnelse og ved at tiltrække større dagligvare og udvalgsvarebutikker og regionale funktioner til bymidten.
  • Styrke et attraktivt og varieret handelsliv i Stege og Præstø bymidter, så det sikres, at det er attraktivt at bosætte sig i hele kommunen.
  • Samarbejde med erhvervsliv, handelsstandsforeninger og kulturinstitutioner om udvikling af kvaliteten af byens fysiske, kulturelle og sociale rammer, service og tilbud.
  • Samarbejde med erhvervsliv, handelsstandsforeninger om koordinering af eksisterende og udvikling af nye initiativer inden for handel, kultur og events.  

Retningslinjer

Kort 16.116.1 

I Vordingborg, Stege og Præstø placeres butikker inden for bymidteafgrænsningen vist på kort 16.2-16.4.

16.2

I Vordingborg er udlagt områder til butikker i Masnedsund og Kastrup (detailhandelsområde, i planlovsterminologi betegnet ”lokalcentre”).

16.3

I lokalcentrene vist på kort 16.1 kan planlægges for butikker indenfor udpegede detailhandelsområder jf rammer for lokalplanlægning for de enkelte områder. Ligeledes kan planlægges for butikker i udpegede detailhandelsområder i Masnedsund og Kastrup/Neder Vindinge.

16.4

Afgrænsning af bymidter i Vordingborg, Stege og Præstø og detailhandelsområder for de enkelte lokalcentre samt rammebestemmelser for områderne er fastsat for de enkelte områder i rammer for lokalplanlægningen (se under Lokalområder).

16.5

I Vordingborg, Stege og Præstø bymidter må planlægges for dagligvarebutikker på op til 3.500 m² bruttoetageareal og for udvalgsvarebutikker op til 2.000 m² bruttoetageareal for hver enkelt butik.

16.6

I Vordingborg kan opføres et butikscenter til dagligvare- og udvalgsvarebutikker på i alt 30.000 m² centralt i bymidten.

16.7

I lokalcentrene beskrevet i retningslinje 3 må planlægges for butikker på maksimal samlet bruttoetageareal på 3.000 m², herunder maksimalt på 1.000 m² bruttoetageareal for hver enkelt butik.

16.8

Uden for områderne nævnt under retningslinje 1, 2 og 3 kan placeres enkeltstående butikker på maksimalt 1000 m² bruttoetageareal, der alene betjener lokalområdets daglige forsyning.

16.9

I Vordingborg Kommune kan planlægges for en samlet udvidelsesramme for bruttoetageareal nye butikker på 45.000 m². Den samlede udvidelsesramme for omdannelse og nye butikker er som følger:

 

Bymidte/Lokalcenter Bruttoetageareal (m2)
for butikker i 2012
Udvidelsesramme til nye butikker og omdannelse
Vordingborg 38.500 32.000
Præstø 13.200 4.000
Stege 19.800 4.000
Lundby 2.300 700
Bårse 2.000  
Ørslev 2150* (2.300) 850* (1.000)
Mern 400  
Nyråd 600 1.000
Stensved 2.400 500
Kalvehave 900  
Bogø 600  
Øvrige 5.300 2.000
I alt 88.150* (88.300) 45.050* (45.500)
Pladskrævende varegrupper 54.800 12.000

*2016-tal, rettelse jf. Kommuneplantillæg nr. 19

16.10

Arealer til butikker til særligt pladskrævende varegrupper kan primært udlægges nordvest for Vordingborg by i forbindelse med eksisterende erhvervsområde samt i mindre grad i Stege og Præstø i forbindelse med eksisterende erhvervsområder og byomdannelsesområder, hvor der er gode trafikale forbindelser.

16.11

Der kan udlægges arealer til nye butikker for særligt pladskrævende varegrupper for en samlet ramme på 12.000 m2, fordelt på 3.000 m2 i Vordingborg, 2.500 m2 i Præstø, 6.000 m2 i Stege samt 500 m2 i Nyråd.

16.12

Den maksimale butiksstørrelse til særlig pladskrævende varer er 2.000 m². Dog kan der i Vordingborg placeres to butikker på op til 5.000 m2, og i Præstø og Stege hver 1 butik på op til 5.000 m2.

Kort 16.2


Bymidteafgrænsning i Vordingborg

Kort 16.3


Bymidteafgrænsning i Stege

Kort 16.4


Bymidteafgrænsning i Præstø

Redegørelse

Vordingborg Kommune har i 2011 fået udarbejdet en analyse af detailhandelsudviklingen, som opfølgning på den forrige detailhandelsanalyse fra 2008. Detailhandelsanalysen kan ses på kommunens hjemmeside.

Detailhandelen er gået tilbage

Udviklingen af detailhandelen er de seneste år desværre gået den forkerte vej. Hvor handelsbalancen i 2008 var på 89% for både dagligvarer og udvalgsvarer, er den nu faldet til 79%. Det er især handelen med udvalgsvarer, der er gået ned.

Handelsbalance 2008 2011
Dagligvarer 109% 99%
Udvalgsvarer 68% 59%
Samlet 89% 79%


Handelsbalancen er forholdet mellem den realiserede omsætning og det samlede forbrug i kommunen. Handelsbalancen for dagligvarer i Vordingborg Kommune er 99 %. Det vil sige, at dagligvareomsætningen i butikkerne i Vordingborg Kommune stort set svarer til det samlede dagligvareforbrug i kommunen. Handelsbalancen inden for udvalgsvarer er 59 %, hvilket betyder, at borgerne i højere grad handler uden for kommunen end indenfor.

Inden for dagligvarer ligger en meget væsentlig del af forbrugernes indkøb stadig i kommunens dagligvarebutikker, mens op mod halvdelen af alle udvalgsvarer købes i butikker uden for kommunen.

Næstved er den største konkurrent

Det relativt markante fald for både dagligvarer og udvalgsvarer kan formentlig bl.a. tilskrives en skærpet konkurrencesituation med især Næstved, i mindre omfang butikkerne og shoppingcentrene i Hovedstadsregionen, øget grænsehandel samt den øgede e-handel.

Aflastningscentret i Næstved med bl.a. Næstved Storcenter er stadig områdets betydeligste
handelscenter med primært Næstved Storcenter, der som det største udbudspunkt har en samlet omsætning over 1,5 mia. kr. Næstved bymidte betyder knap så meget i oplandet, men omsætningen i bymidten vurderes dog at ligge på omkring 1 mia. kr. i 2011.

E-handelen får stadig større betydning

Forbrugernes stadigt øgede mobilitet og pendlingsmønstret har formentlig betydet, at en indkøbstur til de store udbudspunkter i Hovedstadsregionen er blevet lidt hyppigere.
Endelig har e-handelens øgede markedsandel betydet, at der er flyttet omsætning
fra de fysiske butikker til den virtuelle handel.

Handelen i Købstæderne

Det er Vordingborg by, der har mistet mest handel og flest butikker i perioden, mens Stege faktisk har haft en lille fremgang.

Stege er den af de tre byer, der på grund af sin geografiske placering, langt fra andre større handelscenter og som eneste større by på Møn, der er mindst udsat for konkurrence, hvilket gør det lettere at holde mere handel hjemme. Samtidig har de mange turister, der besøger Møn, også en stor betydning for kundeunderlaget til detailhandelen i Stege.

Præstø ligger væsentligt mere eksponeret for konkurrence fra fx Næstved, og Præstø har en mindre betydning i oplandet. I forhold til andre byer af Præstøs størrelse og karakter er antallet af butikker tilfredsstillende og butikkernes attraktion er generelt lidt højere. Lige som Præstø ligger Vordingborg eksponeret for konkurrence fra især Næstved og Vordingborg har en stadig svagere regional betydning. Der er generelt flere kædebutikker i Vordingborg end i Præstø og Stege. I forhold til Vordingborg bys størrelse og tidligere regionale betydning samt afstanden til andre større udbudspunkter er den lokale købsandel relativt lav, og der er behov for en særlig indsats for at genskabe byens betydning både i det lokale såvel som regionale opland.

Attraktivt handelsliv i købstæderne

For alle tre købstæder, er der behov for at fortætte handelen i bymidten og til at koble de store dagligvarebutikker op på bymidtens udvalgsvareudbud, så udvalgsvarebutikkernes kan drage nytte af den kundestrøm som dagligvarebutikkerne genererer, og som er en væsentlig del af grundlaget for en attraktiv udvalgsvare detailhandel. Derudover vil det være en fordel for især Præstø og Stege hvis der kan tiltrækkes flere kædebutikker.

Vordingborg fortættes og forskønnes

For at styrke Vordingborg bys konkurrenceevne og fremtidige status som regionalt handelscenter skal der gøres en ekstraordinær indsats. Bymidten gøres mere kompakt og forgrenet. Handels- og byfunktioner som butikker, caféer, banker eller andre servicefunktioner skal også fremadrettet blandes, så de kan skabe synergi og generere mere byliv til gavn for byen og dens brugere.

Butikkerne skal i fremtiden koncentreres omkring den østlige del af Algade frem til Slotstorvet, som sammen med Badstuegade omdannes til gågade, Voldgade, Valdal, Valdemarsgade og Prins Jørgens Allé. Derfor er bymidteafgrænsningen blevet reduceret i den vestlige del af Algade i forhold til gældende kommuneplan.

Et attraktivt handelsmiljø med god service kan sagtens hamle op med de fordele, der kan være i et indkøbscenter. Såfremt der arbejdes målrettet på at koncentrere bymidten, vurderes det, at kæder som fx Only (kræver 100 – 150 m2), Laura eller Zhenzi (100-200 m2), Wunderwear (100-150 m2), Marcus (100-200 m2) vil kunne tiltrækkes.  

Nyt butikscenter i Vordingborg by

Kommunalbestyrelsen vil arbejde for etablering af et butikscenter på Valdemarsgade, der kan tiltrække nye aktiver til byen, og supplere det nuværende handelsstrøg omkring Algade og Valdemarsgade. Der arbejdes for at butikscentret etableres i forbindelse med en ny offentlig administrationsbygning og evt. et bibliotek eller andre bylivsfremmende funktioner.

Et større butikscenter placeret centralt i bymidten kan tilføre Vordingborg bymidte det skarpt definerede centrum, som den i dag kommercielt savner og kan betyde, at byen, trods sin størrelse og konkurrencesituationen, kan tiltrække en række af de kædebutikker, der ellers normalt etablerer sig i større markedsområder. Det vurderes, at et butikscentret kan bidrage til at give kædebutikker en sikkerhed for, at de vil kunne markedsføre sig slagkraftigt i et relativt stort markedsområde, og at de derfor muligvis vil afprøve, om deres koncept kan tilpasses et markedsområde, der er mindre end det, de normalt kræver. Det kan fx være interessant for kæder som H&M, Pieces, Vila, Jack & Jones, der før har ligget i Vordingborg, Selected, Wagner, Deres, Name It, Inspiration, El-giganten, Intersport m.v.

Detailhandelsreglerne er fastsat i planloven

Reglerne for detailhandelsplanlægningen er fastsat i planloven, hvorefter kommunen skal afgrænse områder til butikker, sætte rammer for hvor stort butiksareal, der må være i de enkelte butiksområder, og fastsætte størrelsen på de enkelte butikker.

Regler for butiksstørrelser

I byer som Vordingborg, Stege og Præstø bymidter må der inden for den afgrænsede bymidte planlægges for dagligvarebutikker på op til 3.500 m² bruttoetageareal og for udvalgsvarebutikker på op til 2.000 m² bruttoetageareal for hver enkelt butik, mens bruttoetageareal for den enkelte butik i lokalcentre maksimalt må være på 1.000 m².

I bymidter kan kommunen selv fastsætte det maksimale samlede bruttoetageareal for bymidten i kommuneplanen, hvorimod det for lokalcentrene er fastsat i loven til maksimalt at være på 3.000 m². Kommunerne kan fastsætte udvidelsesrammer for nye butiksarealer i bymidter og lokalcentre,

Det er kommunalbestyrelsen, der bestemmer størrelsen på butikker, der alene forhandler særlig pladskrævende varegrupper.